Ekologikos kiaul?s tik Raseini? rajone

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Kaip savaitrat? infomavo ekologini? ?ki? kontrol? atliekanti vieoji ?staiga Ekoagra, Lietuvoje t?ra vienintelis sertifikuotas ?kis, ekologikai auginantis kiaules. io ?kio eiminink? Audron? il?nien? savaitra?iui Alio, Raseiniai sutiko parodyti savo valdas ir papasakoti apie savo kasdienius darbus.

Kiaul?ms muzika

Ekologin?s kiaulininkyst?s ?kis ?sik?r?s alia G?luvos gyvenviet?s esan?iame Algimant? kaime.
Kiauli? tvartuose galima igirstiskambant muzik? populiari? lietuvik? dain? motyvus. A.il?nien? ?sitikinusi, kad tai kiaul?ms padeda uaugti sveikoms. O tai labai svarbu gaminant ekologikus m?sos produktus r?kytus lainius,kumpius ir deras.
A.il?nien? pabr??, kad gaminant skan?stus, priekoniai taip pat turi b?ti tik ekologiki.
Ekologikus pipirus perkame usienyje. ?esnakus ir ?vairias oleles jau auginsime savo laukuose, kurie pritaikyti ekologinei augalininkystei, sak? ?kio eiminink?.iuo metu fermoje auginamos 279 kiaul?s. Pagrindiniai darbai tenka eimos nariams plua ne tik t?vai, bet ir vakai s?nus bei dvi dukros, kurioms neretai padeda dar ir draug?s.
Diaugiuosi, kad vaikai ne tik gerai mokosi, bet ir yra labai darbt?s nebijo jokio darbo. Kad tik mano entai neb?t? kokie nors ukiet?j? mieste?iai, nes ims ir isive dukras ? miest?, kuo toliau nuo kiauli?, linksmai kalb?jo energija tryktanti eiminink?. Jos teigimu, energijos altinis ekologikai auginama sveika kiauliena.

Siekia laim?jim?

Paklausta, kod?l ?m?si ekologinio kiauli? ?kio, A.il?nien? sak?, kad prad?dama koki? nors veikl?,stengiasi neapsiriboti ?prastais rezultatais, siekia iskirtini? tiksl?, nes taip gyventi ?domiau.
Dar b?dama mokykloje, siekiau dalyvauti beveik visuose konkursuose ir k? nors juose laim?ti bent tre?i? viet?, pabr?? veikli verslinink?.
Savo ?kyje uaugint? produkcij? daniausiai vea parduoti ? Vilni? Turi ir klient?, kuriems specialiai uaugina parelius. Skerdiena ruoiama ?kiui priklausan?ioje ir pagal ekologin?s gyvulininkyst?s standartus ?rengtoje skerdykloje, kurioje yra ir vadinamosios prieskerdimin?s patalpos: ?ia kiaul?s par? laiko ilsisi.
Per m?nes? A.il?nien?s ?kyje paruoiama apie 2 tonos ekologikos produkcijos.
Ekologikos kiaulienos poreikis yra labai didelis. Mes su savo paj?gumais galime patenkinti tik labai nedidel? to poreikio dal?, prisipaino moteris.
Ji teig? iuo metu ?kio pl?tros plan? neturinti, ta?iau apsiriboti pasiektais rezultatais neketina darb?iai il?n? eimai priklausan?iose pievose ganosi ekologikai auginama karvi? banda.

Komentarų nėra