Etnom?nuo Ar pa?sti Lietuvos etnografinius regionus?

Versija spausdinimui

Kovo m?nes? Raseini? specialiosios mokyklos bendruomen? keliavo po Lietuvos etnografinius regionus: Auktaitij?, emaitij?, Suvalkij?, Dz?kij? ir Ma?j? Lietuv?. Atskiros etnografin?s sritys viena nuo kitos skiriasi vietos gyventoj? kalbos ypatumais, vyraujan?iomis vent?mis, aprangos subtilyb?mis ir kitokiais materialiniais bei dvasiniais kult?ros savitumais.
Mokiniai kartu su socialine pedagoge Vaida Navickiene ir mokytoja Lina Valantiniene iekojo ne tik skirtum?, bet ir panaum?. Buvo apvelgti b?dingi bruoai: apranga, maistas, tarm?s, dainos, gamtos iskirtinumas. Mokiniai i?r?jo vaizdin? mediag?, klaus?si tarmi? ir dain?, inias ?tvirtino atlikdami praktines uduotis. Kovo 28-?j? grup? mokini? ir min?tos pedagog?s lank?si Raseini? krato istorijos muziejuje, kur dalyvavo edukacijoje Audiame tautin? kostium?. Pradioje iklaus? aud?jos Ramut?s Jegnorien?s pasakojim? apie senuosiuose audiniuose ukoduotas spalvas ir ratus, atspindin?ius kiekvieno etnografinio regiono savitum?, nes kiekvienas regionas, laikydamasis proseneli? tradicij?, aud? ir siuvo savaip. Tyrin?jo m?s? krato piet? emai?i? atkurtus XIXXX a. tautinius vyrikus ir moterikus kostiumus, patys mokydamiesi austi audimo stakl?mis, iband? aud?jo amat?. i veikla sulauk? didelio mokini? susidom?jimo. O etnom?nes? ubaig? paskutin? kovo dien?, vaiindamiesi emaitiku kastiniu ir virtomis bulv?mis.
Mokiniams labai patiko visos veiklos, jiems buvo ?domu ir naudinga, suteik? ne tik daug teigiam? emocij?, bet ir ini? apie Lietuvos krat? bei kiekvieno etnografinio regiono savitum?.

Vaida Navickien?,
Raseini? specialiosios mokyklos
socialin? pedagog?,
Lina Valantinien?,
Raseini? specialiosios mokyklos
mokytoja

Komentarų nėra