EUGENIJUS PETROKAS

Versija spausdinimui

Viktoras Vitkus

Eugenijus Petrokas gim? 1956m. spalio 13 d. Raseiniuose. Nuo pat gimimo gyveno Vidukl?s apyl., Alaviniki? kaime. 1974m. baig? Vidukl?s vidurin? mokykl?. 1975-
1977 metais tarnavo sovietin?je armijoje. 1979 metais baigus Vilniaus statybos technikum? jo gyvenimas ir veikla buvo daugiau sietini su gimtuoju kratu.Su Eugenijum Petroku kalbasi Viktoras Vitkus.

Eugenijau, nuo kada prad?jai ragauti trenerio duon??

1979 metais, ?gij?s statybininko diplom?, por? met? dirbau pagal profesij?, bet svajon? tapti k?no kult?ros mokytoju arba treneriu nedav? ramyb?s, tod?l 1982m. ?s-
tojau ? Kauno k?no kult?ros institut?, kur? baigiau 1986m. 1982m.prad?jau dirbti tuometin?je Raseini? sporto mokykloje krepinio treneriu. 15 met? teko dirbti su
mergai?i?, mergin? krepinio komandomis ir por? met? su rajono vyr? krepinio rinktine Eskalada.
Nuo 1996m.( kaip sakoma, sena meil? ner?dija ) iki dabar dirbu lengvosios atletikos treneriu.

Kada prad?jote dom?tis diskotekomis? Kas paskatino tai daryti?

Kartu su iuo klausimu tenka gr?ti ? savo jaunyst?s dienas. inai, jaunyst?je sportas, muzika, gera technika (motociklas Jawa) -tai tie privalumai b?ti vis? d?mesio centre ir kartu gyventi ?dom?jauno mogaus gyvenim?. Diskotekos tuo laiku buvo vienas i ma-
no hobi?, nes reik?jo veikti, organizuoti, gaminti viesos ir pirotechnikos efektus patiems tai buvo ?domu ir nenuobodu. Be to, tuo laiku buvo labai daug geros muzikos. Tokios grup?s kaip Boney M, Ottavan, Queen, Beatles, Hiperbol?, broliai Tautkai var?
mus, jaunus, i proto. 1979m. te-ko pabuvoti Vokietijoje, vienoje Berlyno diskotek?, kuri paliko di-del? ?sp?d?. Tod?l kilo mintis kak? tokio padaryti ir savo provincijoje. Be to, tuomet Raseiniuose buvo labai populiari diskoteka Aidas, kuri beveik niekuo nenusilei-
do mano matytai diskotekai Vokietijoje. Tai, Viktorai, respektas tau ir tavo draugams Stasiui Karveckui ir anapilin i?jusiam Vytautui Kukulskiui. Taigi, visa tai paskatino ir
mus: Ryt? Germanavi?i?, Vald? Stas? ir, inoma, mane sukurti k? nors panaaus. Bet visgi i id?ja buvo gero muzikanto, muzikos inovo ir dabar s?kmingai begrojan?io bard? muzik? – Ryto Germanavi?iaus, po kuria mes irgi pasira?m ir diskotek? pavadinom Drakonas. M?s? kartos mon?s tur?t? j? dar prisiminti. Beje, ir dabar jaunimas gal?t? kak? panaaus daryti savo provincijose, juk technikos galimyb?s ymiai didesn?s.

Esate aktyvaus poilsio alininkas, domit?s turizmu. Ar turite iandien tam laiko?

Gal ne tokio aktyvaus kaip nor?t?si, bet stengiuosi esant galimybei keliauti, jud?ti, b?gioti. Jaunyst?je su savo draugais motociklais teko apkeliauti visas Baltijos
respublikas, Lietuvos graiausias vietas irgi teko pamatyti. Dirbant sporto mokykloje, dabartiniame sporto centre, beveik kiekvien? vasar? su aukl?tiniais keliavome dvira?iais, plaustais, valtimis. Taip mes gerai susicementuodavome kaip kolektyvas. Buvo laikotarpis, kai vasaros atostog? metu kaip poilsio forma tapo tradicinio b?gimo Laisv?s ugnis ateities kartoms organizavimas. Tai buvo tikrai labai prasmingas ir geras patriotinis jaun? moni? aukl?jimas ir j? fizinis gr?dinimas, ?veikiant sunkumus ir supaindinant su
savo tautos istorija. Man tai buvo tikrai labai prasmingas laiko praleidimas.Sovietiniais laikais teko pakeliauti po pla?i?j? t?vyn?, pabuvojau Tolimuosiuose Rytuose, piet? Sa-
chaline. iandien keliauti galimyb?s yra labai didel?s, ta?iau tam tr?ksta laiko, n?ra pakankamai l??. inoma, su sportininkais tenka ivaiuoti ? Lenkij?, ?ekij?, Vokietij? ir
kt.Pastaruoju metu poilsio ir turizmo baz? bandau susikurti savo gimtin?je Vidukl?je, kur tvenkinyje galiu pasimaudyti ir pa?klauti, pirtyje pasimaudyti, pajodin?ti ir pasivain?ti karieta, savo aiktel?je paaisti krepin?, iem? paslidin?ti ir pa?iuoti pa?i?-
omis. Be to, reikia prii?r?ti sodyb?: nugr?bti lapus, nuienauti olynus, rinkti obuolius, prii?r?ti bites, kopin?ti med?, vystyti ekologin? ?k?. Taigi veikti yra k?.

Jeigu sausio pradioje vykusioje Raseini? krato sportinink? pagerbimo vent?je b?t? nominacija Sportikiausia rajono eima, tikriausiai J?s? eima b?t? viena i pretenden?i?. Kelet? odi? apie sporto reikm? Jums ir J?s? artimiesiems.

Gal ir b?t?, bet rajone tikrai yra dar daug eim?, kurios tikrai gal?t? b?ti sportikiausia rajono eima.

Man sportas yra viskas: hobis, profesija ir pragyvenimo altinis. Mano monai Valdai sportas buvo hobis, bet dabar liko tik profesija ir pragyvenimo altinis, ji dirba Vidukl?s S.Stanevi?iaus gimnazijoje k?no kult?ros mokytoja. S?nus Audrius nuo antros klas?s mokosi aisti krepin?. Kai turi laisvesnio laiko nuo krepinio, skiria d?mes? lengvajai atletikai. Jis tapo Lietuvos lengvosios atletikos jaunu?i? uolio ? tol? ?empionu. iais metais aidia rajono vyr? krepinio rinktin?je Lietuvos regionin?je krepinio lygoje. Dukra Jogail? yra tipika lengvaatlet?. Turb?t jau gird?jot, kad jai sekasi tikrai gerai. Ji yra Lietuvos lengvosios atletikos jaunu?i? ir jauni? rinktin?s nar?,daugkartin? vaik? ir jaunu?i? uolio ? tol? ir barjerinio b?gimo ?empion?.

Taigi, kaip matai, sportas m?s? eimoje yra kasdienyb?. inoma, b?na, kad nuo to ir pavargstam, nusibosta, bet tai tik laikinai.

Kokie asmeniniai sporto pasiekimai?

Savo asmeninius pasiekimus sporte gal??iau apib?dinti dviem aspektais. Tai pasiekimai kaipsportininko ir kaip trenerio. Kaip sportininko pasiekimai buvo vidutiniki, t.y. pirmojo atskyrio lygio. Vienus metus buvau Lietuvos Nemuno draugijos rinktin?je, kai teko dalyvauti Soviet? S?jungos sporto draugij? PDG (pasiruo?s darbui ir gynybai) daugiakov?s varybose. Na, o kaip trenerio pasiekimai buvo ir dabar yra kur kas geresni. Likimas l?m?, kad teko dirbti su gabiais lengvaatle?iais: uolininkais ? aukt? Modestu ukausku, Rimantu M?liniu; b?gikais Mindaugu Virilu ir Dariumi Bagaslausku; sprintere Raida Karinauskaite; ieties metike Reda Judickaite. Jie buvo ir dabar kai kurie yra daugkartiniai Lietuvos ?empionai ir prizininkai. Dabartin? lengvaatle?i? karta taip pat yra labai gabi ir perspektyvi tai Povilas M?linis, Simas Bertaius, Marius Staugaitis, Edvinas Juka, Audrius Petrokas na ir, inoma, mano dukra Jogail?. ie sportininkai taip pat yra tap? Lietuvos lengvosios atletikos varyb? prizininkais, ?empionais ir rekordininkais. Jogail? yra Lietuvos jaunu?i? ir jauni? nacionalin?s rinktin?s nar?. Irena Perminien? buvo Parolimpini? aidini? Pekine 6 osios vietos laim?toja.

J?s? vardas tampriai siejasi su legendine m?s? rajonui krepinio komanda Eskalada. K? gal?tum?te pasakyti apie dabartin? krepinio situacij? m?s? rajone?

Galb?t tampriai savo vard? sie?iau su rajono moter? krepiniu. Vis tik jam skyriau 15 met?. 1988-1989m. rajono moter? krepinio komanda atrija aid? Lietuvos moter? krepinio pirmoje lygoje. Tai buvo i ties? gera komanda. Labai nor?t?si pamin?ti i? mergin? pavardes tai ses?s Inga ir Diana Lemnickajos, Vilma Paulauskait?, Lina Kukulskyt?, Jolanta Baltruaityt?, Vida Penkauskait?, Saul? Bernotaityt?, Valda Karvelyt? (Petrokien?).

Na, o apie 1990-1997 metus rajone buvo legendin? Eskalados vyr? krepinio komanda (pirmasis jos pavadinimas Arka). Prie ios komandos vairo teko ir man padirb?ti por? met?. Tie metai, kaip krepinio treneriui, man dav? labai daug, ?gyjau nemaa patirties. Su ia komanda teko dalyvauti Pasaulio lietuvi? aidyn?se, daugelyje turnyr? Vokietijoje. Tai buvo ities auksiniai krepinio metai. Beje, iai komandai vadovavo mano kolega, treneris Albertas Vilimas bei buv?s algirietis Mindaugas Arlauskas. ? Eskalados rungtynes rinkdavosi daugyb? i?rov?, sal? b?davo sausakima.

Dabartin? krepinio situacija m?s? rajone spar?iai engia pirmyn ir tai, inoma, didelis nuopelnas mano jau min?to trenerio A.Vilimo. ? esam? Raseini? rajono reprezentacin? komand? treneriui pavyko pakviesti praeityje inomus algirio krepininkus – viduklik? Vaid? Jurgil? ir raseinik? Nerij? Karlikanov?, taip pat buvusius LKL aid?jus Staugait? ir Staniul?. Aiktel?je sumaniai aidimui vadovauja buv?s trenerio V. Jankausko aukl?tinis, ?aid?jas Valentas Baua. O ir jaunimas, dabartiniai trenerio A.Vilimo jauniai, taip pat pilni ger? ambicij? ir veriasi ? aiktel?. Tod?l manau, kad rajono krepinio lygis tikrai kyla ir kitais metais galime tur?ti komand? Nacionalin?je krepinio lygoje. Be to rajono krepinio pirmenyb?se yra daug ger? jaun? komand?, sudaryt? i buvusi? sporto centro aukl?tini?, dabartini? student?, o taip pat ir i legendinio Eskalados ealono.

Ar manote, kad krepinis rajonui sporto aka Nr.1? .

Taip, krepinis rajone tikrai sporto aka Nr.1. Krepin? rajono pirmenyb?se aidia 14 komand?. Sporto centre krepinio grupi? skai?ius apie 10-12, kiekvienoje rajono mokykloje po 2-3 komandas, kaime ar mieste prie kiekvienos krepinio lentos matosi b?reliai vaik?, aidian?i? ka?.

Nenor??iau sumenkinti ir kit? sporto ak?, kur usiimin?ja tikrai daug jaunimo ir suaugusi? tai tinklinis, imtyn?s, ak?s achmatai, audymas, stalo tenisas, lengvoji atletika, futbolas.

Na, bet man asmenikai, sporto aka Nr.1 yra sporto karalien? lengvoji atletika. Kaip specialistas, visiems sportuojantiems nor??iau priminti, kad be lengvosios atletikos jus tikrai neisiversite nei vienoje sporto akoje.

Esate buv?s vietin?je politikoje. Ar nemanote kovoti d?l Tarybos nario mandato? Galb?t ?ia galima suaktyvinti sporto problem? sprendim??

Rajono tarybos nariu buvau, atrodo, pirmoje nepriklausomos Lietuvos kadencijoje (antroje V.V.).

Daugiau ? i? virtuv? tikrai nesiruoiu vertis. Manau, kad kiekvienas gyvenime turime savo viet?, turime daryti tai, k? geriausiai mokame, tada Lietuva tikrai bus graesn?. Be to dabartin?je politikoje yra labai sunku ilikti s?iningu mogumi.

Sutinku, Viktorai, kad galb?t esant taryboje galima b?t? ijudinti daugyb? sporto problem?, bet jas jau tur?t? spr?sti ir dabar esantys rajono valdioje, juolab, kad tai mon?s, tikrai prijau?antys sportui ir anks?iau aktyviai sportav?.

Su sporto rengini? organizavimu, manau, dabartin? pad?tis yra tikrai nebloga, tai galima sieti su Raseini? k?no kult?ros ir sporto centro direktoriaus pavaduotojo Egidijaus Zinkaus asmenybe. Bet sporto baz?s pad?timi rajone tikrai reik?t? susir?pinti. Beveik visi kaimyniniai rajonai turi tokius mini sporto r?mus ir stadionus, kad net pavydas ima. inau, kad iais metais tur?t? prasid?ti S.Stanevi?iaus ir emai?io gimnazij? stadion? rekonstrukcija. Man pa?iam teko b?ti konsultantu projektavimo darbuose. Bet centrinis Raseini? miesto stadionas jau seniai praosi rekonstrukcijos.

?ia vyksta pagrindin?s rajono ir respublikos futbolo bei lengvosios atletikos varybos. Netolimoje ateityje reik?t? pam?styti ir apie jo atnaujinim?. odiu, rajono sporto baz? tikrai yra susid?v?jusi, pasenusi ir nepakankama. Belieka tik ?sivaizduoti Raseinius su moderniais sporto r?mais ar centru ir nauju geru stadionu.

D?koju u pokalb?.

Komentarų nėra