Festivalis Nepatogus kinas atkeliauja ? Raseini? Marcelijaus Martinai?io vie?j? bibliotek?!

Versija spausdinimui

Tarptautinis dokumentini? film? festivalis Nepatogus kinas spalio 830 d. v?l pasklis po vis? Lietuv?. Tarptautiniuose festivaliuose kruop?iai atrinktus filmus bus galima ivysti ne tik kino ir nam? ekranuose Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos lankytojai gal?s nemokamai i?r?ti vis? 16-ojo Nepatogaus kino program?.
Visuomet nor?jome rinktinius festivalio filmus parodyti kuo didesniam i?rov? ratui, tad prie kelerius metus sub?r?me patikim? ir motyvuot? partneri? tinkl? juk kone kiekviename mieste ir miestelyje yra ?sik?rusi biblioteka. O jos lankytojai smals?s, siekiantys ini?, kokybik? kult?rin? turin? m?gstantys mon?s. iemet Nepatogaus kino program? rodys 190 alies bibliotek? ir labai diaugiam?s, kad Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieoji biblioteka jungiasi prie m?s?. i?rovai ?ia gal?s nemokamai pai?r?ti kad ir visus 50 film? tikr?, realyb? kei?ian?i? istorij? i viso pasaulio, pasakoja festivalio Nepatogus kinas vadovas Gediminas Andriukaitis.
iemetin?je festivalio programoje nugulusios istorijos netik?tos, ?kvepian?ios, atviros, dr?sios, provokuojan?ios, demaskuojan?ios. Nepatogaus kino pagrindin?je konkursin?je programoje d?l geriausio filmo titulo varysis 9 filmai.
Specialiojoje programoje Like, share, subscribe kalb?s jaunimas: apie tai, kod?l geidiamiausia profesija jiems nuomon?s formuotojas arba kod?l susipainimas internete gali b?ti netgi nuoirdesnis nei gyvas. Programos Ekran? galia filmai paskatins perm?styti televizijos, interneto ar net pa?i? film? ?tak? mums m?ginant apsispr?sti, ko gi reik?t? nek?sti, k? palaikyti ar net kaip geisti. Na, o muzikin?s programos filmai pakvies kurti savo taisykles isakyti dr?siausias mintis ir okti taip, lyg niekas tav?s nematyt?.
Program? Tau ?ia n?ra vietos ir Karta po kartos film? veik?jai trap?s ir paeidiami, gyvenantys sud?tinguose istoriniuose kontekstuose ar ned?kingomis eimin?mis aplinkyb?mis, ta?iau kartu jie itin stipr?s ir atspar?s ?vairioms negandoms. O programos Pati kalta filmai i ar?iau pavelgs ? moteris, kurios vis dar danai kaltinamos d?l savo nelaimi? ir kurios iki iol priverstos kovoti u teis? valdyti savo gyvenimus.
Tradicin?je jaunimui skirtoje programoje Filmai, padedantys augti kaip visuomet maik?ios, ?kvepian?ios, pasaul? kei?ian?ios ir kartais nepatogios, bet tikros istorijos. Na, o kitos tradicin?s festivalio programos Filmai u gamt? dokumentikos k?r?jai priversti aptarin?ti vis sud?tingesnes temas laikas kalb?ti apie keliais centimetrais pakilsiant? j?ros lyg?, rodos, pra?jo.
Visus Nepatogaus kino filmus galima i?r?ti bibliotekoje esan?iuose kompiuteriuose, kuriems suteikta prieiga prie virtualios Nepatogaus kino sal?s.
Nepatogus kinas ragina i?rovus kuo labiau pajusti festivalio dvasi? ir kvie?ia filmus i?r?ti ne tik pavieniui, bet ir per specialius bibliotekose vyksian?ius seansus. O pai?r?jus pasilikti drauge pasidalinti ?sp?diais ir pasikalb?ti apie tai, kas i ties? svarbu. Tad visoje Lietuvoje pasklidusios bibliotekos pakvies savo lankytojus susiburti prie ekran? keliems bendriems seansams. Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieojoje bibliotekoje II aukto konferencij? sal?je vyks penkios bendros seans? peri?ros.
Spalio 11 d., antradien?, 14 val., vyks filmo Nothing Compares (re. Kathryn Ferguson) peri?ra ir virtualus susitikimas su muzikologu, radijo laid? ved?ju Ram?nu Zilniu. Filmas pasakoja apie Sinead OConnor 90-aisiais ji buvo viena kontroversikiausi? ir labiausiai nesuprast? popatlik?j? pasaulyje, isiskirianti savo aktyvistin?mis provokacijomis. Ji taip pranoko savo laik?, kad pasaulis jos vis dar nepasivijo. Po filmo su R. Zilniu kalb?sim?s apie
S. OConnor fenomen?, popmuzik?, vaigdes ir aktyvizm?.
Spalio 12 d., tre?iadien?, 12 val., kvie?iame ? bibliotek? ateiti vaikus ir eimas kartu i?r?sime net du trumpametraius filmus. Vanduo, v?jas, dulk?s, duona (re. Mahdi Zamanpour Kiasari) nukels ? Irano dykumos oaz?, kurioje gyvena 11-metis Abolfazlas. Jis vienas i 40 t?kst. Irano vaik?, neturin?i? gimimo liudijimo ir d?l to negalin?i? lankyti mokyklos. Filmas Daugiau nei atsimenu (re. Amy Bench) papasakos keturiolikmet?s Mugeni istorij? vien? dien? jos eim? i lovos pakelia sprogimo garsai.
Spalio 18 d., antradien?, 14 val., vyks filmo Tai, kas lieka kelyje (re. Jakob Krese, Danilo Do Carmo) peri?ra ir susitikimas su festivalio programos sudarytojais. Filme i?rovas keliaus kartu su Lilian ir jos keturiais vaikais. eima palieka Gvatemal? ir prisijungia prie t?kstantin?s minios karavano, judan?io Meksikos ir JAV sienos link. Tai saugiausias b?das vieniai mamai Lilian pasiekti savo tiksl? geresnio gyvenimo svajon?.
Spalio 26 d., tre?iadien?, 12 val., ? bibliotek? kvie?iame vaikus ir jaunim? kartu i?r?sime du trumpametraius filmus. Filmas Mekos problema (re. Jack Weisman, Gabriela Osio Vanden) nukels ? kli??i? ruo?, kur? mekos turi ?veikti per savo kasmetin? migracij?. O filme Du mediai Jeruzal?je (re. Juan Pablo De Gamboa) kartu aplankysime sod? su 2 000 medi? kiekvienas j? mena herojik? yd? gelb?toj? istorij?.
Spalio 27 d., ketvirtadien?, 14 val., vyks filmo iaurin? srov? peri?ra. Arkties vandenyne reisierius Steffenas Krones randa alaus butel? i savo gimtojo miesto Drezdeno. Gr?in?s j? atgal ? Vokietij?, vyras netgi atgauna taros mokest?. Kaip tai ?manoma kod?l tu?ias butelis kerta pus? Europos? Apie film?, aplinkosaug? ir apie tai, kaip ubaigti iukli? odis?jas m?s? up?se, kalb?sim?s su Nepatogaus kino ir atliek? tvarkymo organizacijos aliasis takas atstovais.
Apie Nepatog? kin?
Nepatogus kinas nuo 2007 m.
kasmet vykstantis tarptautinis mogaus teisi? dokumentini? film? festivalis. Tai yra nekomercinis renginys, siekiantis kurti erdv? mogaus teisi?, politikos, socialin?s atsakomyb?s, tvarumo temomis, supaindinti visuomen? su pasaulin?mis aktualijomis, skatinti b?ti s?moningus ir kritikus. Festivalyje pristatoma turtinga dokumentini? film? programa, rengiami susitikimai su kino k?r?jais, organizuojamos diskusijos su film? herojais, mogaus teisi? aktyvistais ir ekspertais. Vienas pagrindini? festivalio r?m?j? Lietuvos kino centras.
Justina Maulien?

Komentarų nėra