Fiktyviai sujung? keturis kaimus

Versija spausdinimui

Gytis SAD?NAS

Ilindo yla i maio

Deimtmet? Raseini? seni?nijai vadovav?s ir ne savo valia ios k?d?s tur?j?s atsisakyti Antanas Rektys sako baisiai nusteb?s, kai vaiuodamas per Ramon? gyvenviet? ivydo ikabintus gatvi? pavadinimus.
,,Ramon? gyvenviet? sudaro keturi kaimai Kantroli?, Kazarinik?s, Ramanavos ir Ramon?. Vadovaujantis 2006 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb?s nutarimu Nr. 54, kuriuo buvo patvirtintos Administracini? vienet? ir gyvenam?j? vietovi? teritorij? rib? ir pavadinim? tvarkymo taisykl?s, rajono Taryba prival?jo atlikti gyventoj? apklaus? ir priimti sprendim? d?l keturi? kaim? sujungimo ? vien? Ramon? gyvenviet?. Ir tik po to Raseini? seni?nija jau gal?jo imtis darbo: ?rengti gatvi? pavadinimus ir suteikti nam? numerius. Bet neinia kod?l ? galiojan?ius teis?s aktus buvo numota ranka ir nueita lengviausiu keliu. Suprantame, jog d?l to, kad veimas pastatytas prie arkl? ir keturi kaimai sujungti fiktyviai, ne Ramon? kaimo gyventojai, nor?dami Registr? centre ?registruoti savo nauj?j? gyvenam?j? viet?, tur?s ne tik daug vargo, bet ir nemaai ilaid?. O kaip dabar i ios situacijos isivynios rajono valdia, tai man net galva neinea, sak? buv?s Raseini? seni?nijos vadovas A. Rektys. Jo teigimu, d?l to, kad rajono valdia nusispjov? ? Vyriausyb?s nutarim?, iandien Ramon? gyvenviet?je i?jo paradoksali situacija. ,,mogus yra deklarav?s vien? gyvenam?j? viet?, o faktikai ieina, kad gyvena visai kitoje. Pavyzdiui, rajono meras Petras Vebavi?ius gyvenam?j? viet? deklaruoja Ramanavos kaime, ta?iau seni?no Rolando Kluso d?ka dabar jau gyvena Ramon? gyvenviet?je, Katon? gatv?je 22, tikino A. Rektys. Visa tai rodo, kad vien pastatyti stulpel? su gatv?s pavadinimu neutenka. Dar reikia sutvarkyti ir gyventoj? registr?. Bet tam reik?jo dideli? pinig? madaug apie 60 t?kst. Lt. Ko gero, ios ilaidos bus ukrautos ant gyventoj? pe?i?, nors jie ir nekalti, kad kaimai suaugo ? vien? gyvenviet?.

Iimtis padaryta d?l mero?

Buvus? seni?n? R. Rekt? labai nustebino ir kita aplinkyb?: Raseini? seni?nija ne tik usak?, bet ir pati sumok?jo u pagamintus nam? numerius.
,,Iki iol n? viena rajono seni?nija to n?ra dariusi. Mano manymu, sunkme?iu seni?nija namo numerius gal?jo nupirkti tik socialiai remtinoms eimoms, bet ne visiems Ramon? gyvenviet?s priva?i? nam? savininkams, svarst? R. Rektys. Tod?l dabar man nori ar nenori perasi ivada, kad Ramon? gyvenvietei tokia iimtis padaryta vien d?l to, kad joje gyvena rajono meras P. Vebavi?ius. Kad jam i savo kien?s nereik?t? pirkti namo numerio.

Truput? ub?go ? priek?

Iklaus? buvusio Raseini? seni?no A. Rek?io pasakojim?, apsilank?me ir pas jo ?p?din? Roland? Klus?. Buvo smalsu suinoti: kod?l jis numojo ranka ? Lietuvos Respublikos Vyriausyb?s 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 54 patvirtintas Administracini? vienet? ir gyvenam?j? vietovi? teritorij? rib? ir pavadinim? tvarkymo taisykles?
,,Ramon? gyvenviet?je pastatyti gatvi? pavadinimus mane ?pareigojo dar 2003 m. birelio 30 d. priimtas rajono tarybos sprendimas Nr. 95 ,,D?l pavadinim? gatv?ms Raseini? r. suteikimo, aikino Raseini? seni?nijos vadovas R. Klusas.- Tod?l a nesijau?iu k? nors blogo padar?s. Pagaminau gatvi? pavadinimus ir pasta?iau. iuo metu Ramon? gyvenviet?s gatv?s Registr? centre jau ?registruotos. Patys gyventojai dar ne, nes adres? suteikimas eina per Registr? centr?. Tiesa, seni?nas R. Klusas vis d?lto pripaino, jog ities veimas yra pastatytas prie arkl?. Bet taip pat nesl?p? manantis, kad jeigu d?l kaim? sujungimo ir buvo reikalingas Tarybos sprendimas, tai tuo tur?jo r?pintis tikrai ne jis, o savivaldyb?s administracijos Architekt?ros ir urbanistikos skyriaus specialistai. ,,Sutinku, kad truput? ub?gome ?vykiams ? priek?: nors kaimai dar nesujungti, bet gatvi? pavadinimai jau pastatyti ir gyventojams paskirti nam? numeriai. Ta?iau nepaisant ios aplinkyb?s, mon?s tuo labai diaugiasi, tikino R. Klusas. Jis nesl?p?, jog Ramon? gyvenviet?s gatvi? lenteli? ir nam? numeri? pagaminimas bei pastatymas Raseini? seni?nijai kainavo apie 10 t?kst.Lt.

Didel?s tragedijos ne?velgia

Igird?s A. Rek?io reikiamus priekaitus rajono valdiai d?l ?statym? ignoravimo, administracijos direktorius Dainius Baltruaitis pirmiausia iliejo apmaud? jo adresu: atseit A. Rektys, s?d?damas seni?no k?d?je, tik tu?iai leido dienas.
,,Aiku, jeigu nori nieko nedaryti, tai gali rasti milijon? prieas?i?, k? R. Rektys ir dar?. Tod?l man pikta, kuomet naujasis seni?nas R. Klusas pa?m? ir padar? tai, ko jis kelet? met? nesugeb?jo padaryti. Ir dabar dar mat idr?sta visiems akis draskyti, nesl?p? apmaudo D. Baltruaitis. Aiku, R. Klusas gal ir suklydo pasiskubin?s pastatyti gatvi? lenteles, bet a d?l to didel?s tragedijos nematau. Manau, kad jos tikrai pad?s mon?ms geriau orientuotis Ramon? gyvenviet?je.
Administracijos direktoriaus D. Baltruai?io teigimu, nors Ramon? gyvenviet?je pagal dokumentus ir yra keturi kaimai, ta?iau iandien jie visi vis vien traktuojami kaip vienas kaimas. ,,O d?l t? kaim? sujungimo, tai didel?s problemos irgi nematau artimiausiu metu mes i? problem? Taryboje ispr?sime. Svarbiausia, kad geri darbai yra padaryti, atsisveikindamas paym?jo D. Baltruaitis.

Komentarų nėra