Filmas po atviru dangumi Simonas Daukantas

Versija spausdinimui

Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieoji biblioteka toliau vykdo Lietuvos kult?ros tarybos finansuojam? projekt? Senasis emaitis Simonas Daukantas. Po atviru dangumi buvo demonstruojamas filmas Simonas Daukantas. J? gal?jo pamatyti Raseini? ir Ariogalos miest? gyventojai. Projektas skirtas lietuvi? tautos istoriko, raytojo ir viet?jo, pirmosios lietuvikai paraytos Lietuvos istorijos autoriaus S. Daukanto 230-osioms gimimo metin?ms pamin?ti.
Filmo trukm? 58 min. 54 sek., 1993 m., autoriai Laimutis Gudinavi?ius ir Juozas Kays. Vaizdo ?raas pradedamas detaliu pasakojimu apie S. Daukanto (17931864) biografij? (studij? metus, darb?, k?ryb?).
Istorikas Vytautas Merkys pasakoja apie S. Daukant? kaip istorik?. Paaikina jo siekius, samprat? apie taut?, paymi jo valstyb?s id?jos koncepcij?. Literat?ros tyrin?tojas Bronius Pr?skienis (19302019) paymi, kad S. Daukanto darbai labiau yra ne proza, o istoriniai darbai, skirti ne galvotiems vyrams, o motinoms. Istorikas J. Kays pabr?ia S. Daukanto viet?jik? ir istorin? veikl?.
Kalbininkas Juozas Pabr?a aptaria S. Daukanto rat? kalbos ypatybes, pateikia pavyzdi?, pamini, kad S. Daukantas suk?r? kelet? termin?, toki? kaip daiktavardis, b?dvardis ir kt. Kalbininkas Giedrius Suba?ius perteikia S. Daukanto didiojo rankratinio lenk?lietuvi? kalb? odyno svarb?, parodo original? odyno variant?, taip pat paymi, kad is odynas n?ra baigtas. Tautosakininkas Kazys Grigas pasakoja apie S. Daukanto tautosakin? veikl?.
Pedagogas Juozas Vaitkevi?ius aptaria S. Daukanto darb? organikum?, lietuvyb?s skatinim?.
J. Kays pristato S. Daukanto knyg? pavadinimus, j? turinius. Supaindina su slapyvardiais, kuriais S. Daukantas pasirain?davo. Redaktorius Juozas Vyniauskas pabr?ia Kaunecki? eimos svarb? isaugojant
S. Daukanto raytin? palikim?. Bibliotekininkas Pranas Razmukas kalba apie unikalias asmenines S. Daukanto knygas. J. Kays aptaria S. Daukanto portretus. Literat?ros kritikas Saulius ukas akcentuoja S. Daukanto kaip kankinio gyvenim?. Mokin? Sonata kalba apie S. Daukanto svarb? savo mokyklai. Mokytoja A. Drukteinien? parodo kamar?, kurioje sukaupta informacija apie ? asmen?. Mokytoja J. Matulevi?ien? pasakoja apie S. Daukanto k?rybos skaitymus.
Renata Aleksiejien?, Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos kult?rini? veikl? koordinator? ir organizator?

Komentarų nėra