Fizinis aktyvumas geros savijautos garantas

Versija spausdinimui

Visi ino ir supranta, kad jud?ti sveika, kad fizinis aktyvumas gerina nuotaik?, stiprina irdies veikl? ir raumenyn?, padeda kovoti su tinguliu.
Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijoje ?gyvendinamas projektas Kartu mes stipr?s! jau antri metai ?vairioms fizinio aktyvumo veikloms sukvie?ia skirtingo amiaus mones. Jogos, kangoo jumps usi?mimus kei?ia funkcin?s treniruot?s, o stadione nuo kovo iki gruodio m?nesio netr?ko iaurietiko ?jimo entuziast? ar norin?i? savo k?n? sustiprinti naudojantis projekto ?gyvendinimo metu ?sigytais ?renginiais. Sportuoja vaikai, t?vai, seneliai ir visi diaugiasi, kad atsiranda nauj? erdvi?, nauj? galimybi? sportuoti, jud?ti ir niekas nekainuoja, nes visi usi?mimai finansuojami i projekto l??. Veiklas, j? intensyvum? pradioje kiekvienas renkasi pagal poreik? ir fizin? paj?gum?, o v?liau diaugiasi ger?jan?iais fiziniais rodikliais nueita daugiau ingsni?, padaryta daugiau prisitraukim? ar sud?tingesni? pratim?, pager?jusi itverm? ir savijauta. O kur dar bendryst?s jausmas!
Gruodiovasario m?nesiais gimnazijos sporto sal?je vyksta funkcin?s treniruot?s, nuo kovo m?nesio v?l pakviesime iaurietiko ?jimo entuziastus ? stadion?, o m?gstan?ius jud?ti pagal muzikos ritm? ? usi?mimus su kangoo jumps batais.
Projektas Kartu mes stipr?s! bendrai finansuojamas Sporto r?mimo fondo l?omis, kur? administruoja vietimo main? paramos fondas.
B?kite sveiki, b?kite stipr?s!
Jolanta Jonaitien?,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
projekto vadov?

Komentarų nėra