Futbolo festivalis ?siver? ir ? Raseini? rajon?

Versija spausdinimui

Gintar? GREI?I?T?

LFF dirbtiniuose futbolo aiktynuose kasmet rengia vienos dienos Futbolo festival? 7-10 met? vaikams. ?ia nesiekiama iaikinti ?empion? ar geriausi? aid?j?, o norima, kad vaikai ir ni?riomis rudens dienomis nepamirt? sportuoti lauke, pasisemt? ger? emocij? visai iemai. Tod?l io renginio, kuris vyksta ir kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, pagrindinis ?kis Tik geros emocijos. Draugijai Ariogalos vienyb? LFF suteik? galimyb? padovanoti Raseini? rajono vaikams Futbolo festival?. Skirtingai nuo koleg? kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, ?ia neapsiribota tik vienu rajono miesteliu. Nuspr?sta ia vente pasidalinti ir su kitomis rajono vietov?mis. Kad tai ?gyvendint?, draugija pasitelk? ir rajono vaikams neabejing? s?j?d? RASAI.
Pirmiausia Futbolo festivalis aplank? Nemak?i? vaikus. iame miestelyje n?ra dirbtin?s dangos, tod?l pain?iai su futbolu buvo pasitelktas nat?ralios dangos futbolo stadionas. Nepaisant varbaus rudeniko oro, vaikai tryko energija ir noru aisti. Projekto vadovas Steponas Nacius supaindino vaikus su Lietuvos nacionaline futbolo rinktine ir jos aid?jais, didelio vaik? susidom?jimo sulauk? futbolo kamuolys su Nacionalin?s rinktin?s aid?j? paraais. Tad trumpai susipain? su geriausiais Lietuvos futbolo aid?jais, Lietuvos ambasadoriais, per?jome prie aktyviosios dalies. Vaikai sub?r? savo komandas (po keturis aid?jus) ir kaip tikri profesionalai sugalvojo jiems pavadinimus. Diugu, kad net trys komandos savo pavadinim? siejo su Lietuva (Lietuviukai, Lietuva – j?ga, Lietuva). Reikia paym?ti, kad aiktel?je vyko ?nirtinga kova. Vaikai, negail?dami savo j?g?, aktyviai kovojo d?l kamuolio ir u aikt?s rib?, jie tiesiog buvo pavergti ger? emocij?. Komandos, kurios neaid? aiktel?je, su futbolo kamuoliu im?gino judriuosius aidimus.
Projekto vadovas sub?r? mergai?i? palaikymo komand?, kuri energingai skandavo ir palaik? varyb? dalyvius.
Po trumpos painties su futbolu, visi dalyviai sugu?jo ? Nemak?i? mokyklos sporto sal?, kur kiekvienas jos dalyvis buvo pagerbtas maomis dovan?l?mis. Nemak?iuose i ties? vyravo tik geros emocijos, j? pasis?m? ne tik jaunieji dalyviai ir j? mokytojai, bet ir renginio organizatoriai, kurie iskub?jo ? Vidukl?.
Vidukl?je taip pat buvo aidiama ant nat?ralios dangos. iame miestelyje, pasirodo, futbol? labai m?gsta aisti mergait?s, kurios sudar? daugiau kaip pus? vis? dalyvi?. Vidukl?je vaikai taipogi aid? judriuosius futbolo aidimus ir susikov? futbolo aiktel?je 4×4. Vaikai pasiym?jo ne tik judrumu ir noru aisti, bet ir iradingumu. Jie suk?r? skanduotes, kurios visos pasirod? graios ir kupinos ger? emocij?, tod?l mums buvo sud?tinga irinkti vien?, kuri gal?t? b?ti visos Vidukl?s skanduot?. Spalio 22 dien? Futbolo festivalis tur?jo atkeliauti ir ? Raseinius, ? altinio vidurin?s mokyklos dirbtin?s dangos aiktel?, ta?iau d?l gamtos idaig? tai buvo atid?ta. Ankst? ryt? pavyko tik atnaujinti dang?. Tad Raseiniuose Futbolo festivalis ?vyks ateinan?iomis savait?mis, kaip ir Ariogaloje. Planuojama, kad Raseiniuose dirbtin? dang? gal?s im?ginti vaikai i Vidukl?s ir Nemak?i?. ?ia vaikai ne tik ais tarpusavyje, bet ir bus ?raytos bei pristatytos j? skanduot?s, kurias gal?sime irinkti visi kartu.

Komentarų nėra