Gamta

Versija spausdinimui

Vasara paskutiniu metu iluma nelepina, ta?iau net ir apniukus? savaitgal? norisi pasim?gauti gamtos artumu, pasig?r?ti margaied?mis pievomis ir vaiskia aluma, pasipliukenti aaros tyrumo vandenyje ar tiesiog akis paganyti mirguliuojan?iu vandens paviriumi, o kur dar alykai, gurknelis alaus ir kiti gamtos prieglobstyje slypintys malonumai… ?kart su raseinikiais kalb?jome apie ikylas gamtoje ir klaus?me, ar pakanka m?s? rajone poilsiavie?i? ir kaip jos ?rengtos. Pasidom?jome, ar mon?s lankosi prie Prabaudos tvenkinio ir k? mano apie Prabaudos teritorijos sutvarkym?.

Andelika Reiponait?, Deimant? Daugnorait?, Daumant? Paipolait?

Tikrai yra kur papoilsiauti, ?ia pat, prie Dubysos, yra Laktingala, dar prie Sujaini? tvenkinio galima nuvykti. Aiku, ir toliau nuvaiuojame, pavyzdiui, ? Tytuv?nus. Yra pakankamai gerai ?rengt? poilsiavie?i?, ta?iau ne visur. Poilsiautojai danai palieka iukli?. Jei n?ra iukliad?i?, patys mon?s tur?t? susirinkti ir isiveti savo iukles. Mes su grupe savanori? tvark?me Dubysos pakrantes, bet iaip maai kas imasi tokios iniciatyvos. ? Pabaud? nelabai keliaujame, ten jaunimas eina, jei nori prisigerti. Tik tokie ten renkasi. inoma, apsilankytume, jei b?t? sutvarkyta Prabaudos teritorija. Dabar tikrai nemanau, kad ten galima maudytis, nes vanduo net i alies i?rint nekaip atrodo.

Lina ir Virginija Sabataitien?

Rajone yra kur nuvaiuoti prie Dubysos, Sujaini? tvenkinio, labai smagu J?kaini? mikelyje. Gerai ?rengt? poilsiavie?i? n?ra daug, patys mon?s jas niokoja, ilauo. tai prie Sujaini? utvankos kaip graiai buvo sutvarkyta ir suoleliai, ir iukliad?es, o nuvaiavome po kurio laiko viskas ilauyta, sugadinta. Prie Prabaudos tvenkinio teko b?ti prie kelet? dien?, patik?kite, toks iuklynas, kad visai nesinori ten b?ti. Bet jaunimas ten renkasi. Aiku, jei ten sutvarkyt?, smagu b?t? nuvykti. Bet kas i to? Policija tur?t? daugiau pavain?ti, pabud?ti, nes ? Prabaud? daniausiai susirenka jaunimas ne pails?ti, o pasiausti.

Jovita Sokien?

Prie Dubysos vaiuojame, man graiausios vietos prie Ariogalos, i ten esu kilusi. Dar nuvaiuojame prie Lukn?s, ? J?kainius. ?rengt? poilsiavie?i? tikrai neutenka. Daug kur suoliukai sul??, iuklini? n?ra viskas ant em?s m?tosi. Labai nesmagu, ypa?, kai su mau vaiku b?ni gamtoje. Tur?t? savivaldyb? tuo daugiau pasir?pinti, aiku, ir patys mon?s gal?t? susirinkti savo iukles. Prie Prabaudos tvenkinio neteko b?ti, bet jei ten sutvarkyt?, nuvyktume pasii?r?ti.

Ilona ilvien?

Daniausiai vaiuojame prie Dubysos, ? Karpyn?, labai patinka J?kainiuose, dar ? Tytuv?nus nuvykstam, bet tai jau ne Raseini? rajonas. Poilsiaviet?se tikrai tr?ksta iukliad?i?, bet ir patys mon?s labai netvarkingi, palieka iukles. Nebuvome prie Prabaudos tvenkinio, kiek esu gird?jusi, ten nelabai tvarkinga, nebent dabar kas pasikeit?. Jei ten b?t? sutvarkyta, tikrai nuvyktume praleisti laisvalaik?, nes dabar su vaiku nesinori ? toki? netvarking? aplink? vaiuoti.

Dalia

Tik ? Dubys? kur daugiau? Retkar?iais nuvykstu ? gamt?, visoki? b?na poilsiavie?i? ir tvarking?, ir nelabai, tai nuo komunalinink? priklauso. Prie Prabaudos tvenkinio niekada nevaiuojame, sako, ten nevaru. Anks?iau, kol ten buvo varu, nuvaiuodavome. Jei b?t? sutvarkyta, tikrai mon?s vaiuot? visiems gerai, netoli.

Karolis Bacys ir Gediminas Petrauskas

Galima prie Dubysos nuvaiuoti, Tytuv?nai gan?tinai toli. Prie Dubysos turb?t tik vienoj vietoj Laktingaloj yra ?rengta gera poilsiaviet?. Kur yra iukliad??s, mon?s ? jas meta iukles, bet iaip pakankamai visur priiuklinta. Patys poilsiautojai kalti bet kur meta iukles, aiku, gal?t? daugiau ir iukliad?i? b?ti. Esam buv? prie Prabaudos ten dabar didelis s?vartynas, visur iukl?s m?tosi, net netraukia ten vaiuoti. Prabauda netoli Raseini?, nereikia toli vaiuoti patogu ir gerai b?t? ten nuvykti, jei sutvarkyt? aplink?.

Steponas Valantinas ir Algis (netilpo ? kadr?)

Aiku, kad nuvykstame ? gamt?, tik iemet dar neteko. Galima nuvaiuoti prie Dubysos, tik reikia tur?ti transport?, ar?iausiai Prabauda. Prie Prabaudos gerai viskas sutvarkyta, pri?jimas prie vandens normalus, ir maudytis ten galima tekantis vanduo. M?s? valdia tik prie rinkimus daug ada, o po balsavimo bus taip pat, kaip buv?. Pinig? savivaldyb? tai turi i m?s? atskaito, o tvarkyti tai tikrai yra k?. N?ra k? ?ia apie Prabaud? kalb?ti tegul jie pasii?ri, kas parko kr?muose darosi ir mieste nors vien? vie? tualet? pastato.

Gint? Simonavi?i?t?

Yra kur papoilsiauti, nuvaiuojame ? gamt?, tik labai tr?ksta gerai ?rengt? poilsiavie?i?. Viena patraukliausi? viet? J?kainiai, ten graiai sutvarkyta. Esu kilusi nuo Dubysos krant?, Katauski? – tos vietos man mieliausios. Yra t? poilsiavie?i?, tai Bedan?i? mike stovi ?sp?dingas ?uolas vos ne Stelmu?s, tikrai verta ten nuvaiuoti. Prie Prabaudos tvenkinio retai lankom?s, bet jei b?t? sutvarkyta teritorija, tikrai su malonumu ten p?stute nueitume.

Vytenis Pe?kaitis

Neinau, gal prie Dubysos galima nuvaiuoti. Pats labai retai vykstu ? gamt? iemet syk? buvau, o pernai nei karto. Per darbus n?ra kada, nors pats gyvenu tik 1,5 km nuo Dubysos. Nesu buv?s prie Prabaudos tvenkinio, net neinau, sutvarkytas jis ar nesutvarkytas. Kakada, tarybiniais laikaisi, ten buvo ?rengtos maudykl?s, o dabar ne?sivaizduoju.

Pareng? senas urnalistikos vilkas Pranas Laurinavi?ius ir jo asistent? Kristina Bendi?t?

Komentarų nėra