Garb? gyventi, kurti, diaugtis ir myl?ti 770 met? ven?iant? miest? Ariogal?

Versija spausdinimui

Istoriniuose altiniuose Ariogala (Eregalle) pirm? kart? minima 1253 metais Lietuvos karaliaus Mindaugo ratuose. Gal kas tada ir pasvajojo, koks miestas bus tolimoje ateityje… O mums, ariogalikiams, tenka didel? garb? gyventi, kurti, diaugtis ir myl?ti 770 met? ven?iant? miest?. Tris dienas vyko iam jubiliejui skirti renginiai. Stengiam?s, kad dalyvaut? kuo daugiau vietos meninink?, m?g?j? meno kolektyv?, verslinink?.
Pirm? dien? diaug?m?s vietos meninink? dailinink? Elvyros Vatakien?s ir Sigito Ignatavi?iaus, keramik?s Svetlanos Milien?s, Raseini? meno mokyklos Ariogalos skyriaus mokini? dail?s darbais. Raseini? rajono kult?ros centro Ariogaloje sal? buvo per ankta, kad tilpt? visi norintys pamatyti nuostab? teatro Labas spektakl? Kas apsakys tas dz?k? linksmybes (re. Vitalija Mockevi?i?t?, Lietuvos nacionalinis dramos teatras, ir Neringa Varnelyt?, Valstybinis jaunimo teatras, muzikantai Darius Mockevi?ius ir Paulius Kovalenko). Po spektaklio i?rovai atlik?jams suk?l? ovacij? audr?.
Dienos pabaigoje vyko kinas po atviru dangumi. Gausiai susirink? i?rovai buvo pamaloninti prizais, o v?liau steb?jome puik? reisieriaus Vytauto V. Landsbergio ir Giedriaus Tamoevi?iaus film? Poetas. U ? regin? d?kojame Arnui Zmitrai.
Antr? vent?s dien? nuo ryto lietaus nuprausta Ariogala griausmingai ir su saule j? baig?.
Dubysos sl?nyje Rimo Bakanausko organizuotas papl?dimio turnyras sulauk? didelio susidom?jimo dalyvavo net 25 komandos.
Iki Ariogalai 770 vent?s atidarymo T. Daugirdo aikt? jau urmuliavo: mugei ruo?si verslininkai, edukacij? gatv?je ?sik?r? ugniagesi? ir policijos automobiliai, automobilveis, Raseini? rajono savivaldyb?s visuomen?s sveikatos biuras. Maloniai nustebino ir pradiugino mediotoj? klubo Dubysa vai?s ir ukrainiet?s verdami bar?iai. Kult?ros centre Ariogaloje veik? vaik? rojus, kur veikl? vykd? keturi animatoriai. Lauke vaik? lauk? batutai.
Po v. Mii? nuo bany?ios susirikiavusi? vent?s dalyvi? eisen? ? miesto aikt? lyd?jo Lietuvos kariuomen?s Karini? oro paj?g? orkestras (kapelmeisteris kapitonas Ri?ardas Kukulskis, dirigentas kapitonas Remigijus Terminas). vent?s atidarym? paskelb? Ariogalos miesto seni?nijos seni?nas Saulius Buividas. Orkestas savo programa pradiugino i?rovus.
Raseini? rajono kult?ros centro rengini? ved?ja Sandra Maslauskien? buvo viso renginio dirigent?. ventin? program? ariogalikiams dovanojo vietos atlik?jai: VO Ariogalos santara liaudikos muzikos kapela Gaisa (vad. Jonas Urbonas), asociacijos Ariogalos bendruomen? vokalinis ansamblis (vad. Alma Judickien?), klausytojus talentu priblok? solist? Evelina Dubauskait?, Raseini? meno mokyklos Ariogalos skyriaus romantikasis bardas Domas Ro?ka, avieji ok?jai (vad. Liudmila ir Vytautas Bankauskai), muzikos grup? Veneros (vad. D. Ro?ka), kaip visuomet av?s ir turintys k? pasakyti Kart? trio (vad. Gintautas Petroius), Ariogalos gimnazijos gatv?s oki? grup?s (vad. Vilt? Rimkevi?i?t?), vokaliniai ansambliai (vad. Evelina Budrien?), oko Raseini? rajono kult?ros centro Ariogaloje moter? oki? grup? Zunda ir liaudies oki? kolektyvas Sutartinis (vad. Maryt? Kvietkuvien?). Koncert? skambiu akordu baig? Raseini? rajono kult?ros centro Ariogaloje kapela altin?lis (vad. Valdas Paulauskas). Atlik?jams d?kojo Raseini? rajono kult?ros centro direktor? Inga atkauskien?.
Po koncerto atlik?jus scenoje keit? S?kming? ariogaliki? pokalbiai, juos moderavo kratietis Aurimas Liaugodas. Pokalbio buvo pakviesti Inga Minelgait?, Antanas Siudikas, Lionginas Alfredas Masaitis.
Pagrindiniu oficialios dalies akcentu tapo nominacijos Ariogalos garb? teikimas. Nominacijas ikilmingai ?ne? Ariogalos jaunoji karta gimnazijos moksleiviai. Nominacijos buvo skirtos Ariogalos gimnazijos alumnams: Lietuvos ambasadoriui Ukrainoje Valdemarui Sarapinui, Ariogalos gimnazijos alumnei, Islandijos universiteto profesorei, Lietuvos garb?s konsulei Islandijoje Ingai Minelgaitei, Ariogalos v. Arkangelo Mykolo bany?ios klebonui Gintautui Jankauskui, Ariogalos statybini? konstrukcij? direktoriui L. A. Masai?iui, buvusiam Raseini? melioracijos direktoriui A. Siudikui, buvusiam Ariogalos vidurin?s mokyklos direktoriui Petrui virbliui. vent?je negal?jo dalyvauti V. Sarapinas, bet jis kratie?iams atsiunt? sveikinim?.
Nominacijas teik? Raseini? rajono savivaldyb?s vicemeras Matas Skamarakas, Tarybos narys Andrius Bautronis, Ariogalos gimnazijos direktorius Arvydas Stankus. ? scen? buvo kvie?iami visi nuo 1990 met? dirb? seni?nijos darbuotojai: pirmasis ir vienintelis Ariogalos miesto meras Kazys Gurevi?ius, Ariogalos tarybos pirminink? Maryt? Kvietkuvien?, tarybos nariai Nijol? Laurynien?, Kazyt? Ja?unskien?, Me?islovas Tamaauskas, administracijoje dirb? Regina Mekauskien?, Zina Smolenskien?, Diana Vitauskien?, Romualda Marijoien?, Gen? Dapkien?, v?lesniu metu dirb? seni?nai Albertas Valiuis, Bronislava Bal?i?nait?, Renata Aleksiejien?, Zenonas Rajun?ius, Juozas Labanauskas, Raimonda Pankien?, Valerija Jankauskien?, pavaduotoja Delfina Lukoevi?ien?. Pakviesti ? scen? ir iuo metu dirbantys ariogalikiams seni?nai S. Buividas ir Ligita ebelien?, pavaduotojai Danut? Vaitkien? ir Kazimieras Klimas, specialistai Zenonas Dubinskas, Egl? Jankauskait?, Aura Gudi?nien?, Indr? alvaitien?, Dovil? Kvietkut?, Aurelija Bilvinien?, Greta Danylien?, Meilut? Karaktinavi?ien?, Edita Kruvelien?, Aurelija Klevinskait?. D?kojame visiems atvykusiems.
Organizatoriai pra? vis? pasipuoti aliu akcentu. Buvo irinkti ventikiausiai atrodantys Ponia ir Ponas. Nugal?tojus paskelb? Ariogalos miesto seni?no pavaduotoja D. Vaitkien?. Jais buvo pripainti Indr? alvaitien? ir Virgilijus Penkauskas.
VO Ariogalos santara organizavo ventinio Pyrag? pyrago konkurs?. Sulauk?me net 11 dalyvi?. Po degustacijos Auks? Jank?nien? paskelb? nugal?toj? gardiausi? pyrag? ikep? Darija Kindurien?.
Esame pilietika bendruomen?, palaikome ir remiame brolik? Ukrainos taut? nuo pat karo pradios. Bet visada b?na pirmieji. Ir tie pirmieji m?s? mieste pri?m? b?gan?ias nuo karo eimas buvo Andrius Buchincevas ir Art?ras Smolenskas. Jiems taip pat buvo pad?kota.
ventin?je programoje buvo pagerbti iais jubiliejiniais metais gim? Ariogalos vaikai: Lukn? Barauskait?, T?ja Rimkut?, Gabriel? Marijoi?t?, Leticija Minalgait?, Radvila Ra?kus. Jauniausius pilie?ius sveikino Ariogalos pirmin?s sveikatos priei?ros direktorius Liudas Kavaliauskas ir Ariogalos lopelio-darelio direktor? Ieva Bertautait?.
Taip pat mus diugino kratiet? talentinga ir energinga Liucija Nanartavi?i?t?-Nanaart su kolege Justa Rubei?te, Kataina Zvonkuvien?, grup? ?ilinam, DJ ir mogaus orkestro duetas Filtered Tools.
Tre?i? jubiliejin? dien? vyko puiki paintin? ekskursija po Ariogalos miest? su A. Zmitra, o finalinis akordas nuskamb?jo Ariogalos v. arkangelo Mykolo bany?ioje diugino operos solistai Ieva Goleckyt?, Gabriel? Bukin?, Joris Rubinovas ir Beata Andriukevi?ien?.
vent? neb?t? ?vykusi be r?m?j?. vent?s organizator?s Raseini? rajono kult?ros centro Ariogaloje rengini? organizator? Rasa Sadauskien? ir VO Ariogalos santara pirminink? M. Kvietkuvien? jums nuoirdiai d?koja!
Generalinis vent?s r?m?jas UAB Ariogalos gr?dai, r?m?jai: em?s ?kio ministerija ir Nacionalin? mok?jimo agent?ra, UAB SSF, UAB Buci, UAB Bordena, UAB Camira Fabrics, UAB Rimdal?, UAB Autmeta, UAB Arifarma, UAB Vudlita, UAB Ariogalos statybin?s konstrukcijos, Dariaus Adomavi?iaus vairavimo mokykla, kooperatin? bendrov? Medeinos pienas, mediotoj? b?relis Dubysa, maoji bendrija Alfredo m?sos gaminiai, G. Jankauskas, M. Skamarakas, Antanas Petravi?ius, Karolis leevi?ius, J?rat? ir K?stas Kritopai?iai, Vaidas Nagreckis, Daiva, Ram?nas ir Edas Paulauskai, Diana ir Mintaras M?rai, A. Jank?nien?, Dijana ir Virgilijus Penkauskai, Gintar? Babinskien?, Marius Petrukaitis, Virginijus Doveika, Mantas Verbus, Daiva ir Sigitas Ignatavi?iai, Lina Kuzmarskien?, Nijol? Vitkauskien?, Vaida ir Juozas Skamarakai, Saulius Kringelis.
vent?s glob?ja Raseini? rajono savivaldyb?, partneriai: Ariogalos miesto seni?nija, Ariogalos gimnazija, Ariogalos miesto biblioteka, Raseini? meno mokyklos Ariogalos filialas, asociacija Ariogalos tauras, Raseini? k?no kult?ros ir sporto centras, Atrask Raseinius. Verslas ir turizmas.
Nuoirdiai d?kojame Raseini? rajono kult?ros centro techniniams darbuotojams.

Maryt? Kvietkuvien?,
visuomenin?s organizacijos
Ariogalos santara pirminink?

Komentarų nėra