Garb?s pilietis J. Novelskis: Svarbiausia ekonomika

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Raseini? rajono garb?s pilietis Jonas Novelskis ? ruden? atvent? 85-?j? gimtadien?. Ilga, ?domi ir turininga io Raseini? miestui itin nusipelniusio mogaus biografija.
Didi?j? darbo stao dal? jis susikrov? dirbdamas vadovaujam?j? darb?. Ta?iau, pavyzdiui, sovietme?iu, niekuomet nebuvo komunist? partijos nariu, nors ir ne kart?
buvo raginamas. Utat jam vadovaujant Tarpkol?kin? statybos organizacija pastat? 804 gyvenamuosius namus, 27 mokyklas, 7 kult?ros namus, 118 karvidi?, 65 kiaulides, 38 gr?d? sand?lius, 13 mechanini? dirbtuvi?. Praktikai Raseiniai buvo prikelti i griuv?si?. J. Novelskis organizavo pagalbinius verslus, kurie duodavo didiul? peln?, o kartu ir gerus atlyginimus darbuotojams. ?mon? savo mon?ms pastat? poilsio namus Nidoje, gerino kitas socialines s?lygas, pl?t? veikl?.

Dabar gerbiamasis Jonas, atrodo, tur?t? m?gautis utarnautu poilsiu, ta?iau kur ten! Vien? dien? j? sutiksi Savivaldyb?s kabinetuose duodant? patarimus rajono valdiai, kit? dien? jis pataria vienam pilie?iui, kaip reikia teisingai statyti nam?, tre?i? kaimynas teiraujasi, kaip teisingiau suprojektuoti sklyp? ir panaiai… Su Jonu Novelskiu apie pra?jusius metus gali kalb?tis be galo ir niekada nenusibos. Tai puikus panekovas, kiekvien? ?domesn? gyvenimo moment? apipavidalinantis
gyvais pavyzdiais. O ta praeitis ne visuomet buvo lengva. J. Novelskis gim? 1926 m. rugs?jo 30 d. Trak? apskrities Kaiiadori? vals?iuje septyni? vaik? eimoje. Teko ir bandas ganyti, ir kitus em?s ?kio darbus dirbti. Beje, Jonukui patiko j? eimoje esanti tvarka: bet kokiu atveju ar lietus ueina per ienapj?t?, ar kitas pavojus, visada buvo laikomasi reimo, pavyzdiui, jeigu piet?s, tai visi pietauja ir taip toliau. V?liau J. Novelskis siek? moksl?, studijavo, neramiais pokario metais iband? ne vien? darb?. Nuo 1955 m. apsigyveno Raseiniuose ir visas j?gas atidav? m?s? rajonui puosel?ti ir gerovei kelti. Asmeninis Jono gyvenimas taip pat susiklost? s?kmingai: su viesios atminties mona Apolonija susilauk? trij? dukter?, kurios padovanojo penkis an?kus.

Vis d?lto su Garb?s pilie?iu ?domu pakalb?ti ir apie n?dienos problemas, tod?l nieko nelauk?s paklausiu, k? jis mano apie Raseini? miesto tvarkym?. Pavyzdiui, apie
nauj? gatvi? tiesim? ir Vytauto Didiojo gatv?s rekonstrukcij?. A visk? vertinu ekonomikai. Vietos automobiliams pastatyti tr?ksta, bet toje vietoje, kur padarytos aiktel?s, tur?jo lieti asfalt?, juk jis tris kartus pigesnis nei plytel?s, tikina J. Novelskis. Pasak jo, daugelis tiek centrin?s, tiek vietin?s valdios sprendim? ekonominiu poi?riu ne visada b?na logiki. tai svarstomas klausimas d?l dvira?i? tako nutiesimo ? iluv? ir kryi? kelio pastatymo. Kelias gerai, bet jis mums nieko neduos. iluvoje reikia pastatyti gamykl?, kurioje dirbt? bent pora imt? moni?. Kakada sausinome durpynus, kad panaudotume vietiniam kurui. Gaminome briketus. Po to buvo daug kas neteis?tai privatizuota. Ta?iau ir dabar atrodo, kad ekonomika niekam ner?pi, atviravo Jonas. Jis stebisi, kod?l kiekviename rajone, pavyzdiui, pagal Dubys? ?kurti regioniniai parkai ir niekas negali juose imtis ekonomin?s veiklos. Tuo tarpu netolimoje praeityje niekas netrukd? Dubysai sukti mal?nus ir tiekti elektros energij? tiems patiems Raseiniams. Sako, kad kult?rai duoda per maai pinig?, bet lyginame skirtingus dalykus. Vienas dalykas, alys, kuri? bendras vidaus produktas yra kelis kartus didesnis nei m?s?, kitas situacija, kurioje esame. Jei sutvarkytume ekonomik?, tuomet ir kult?rai b?t? galima prid?ti, aikina J. Novelskis.

Dar ilgai t? popiet? kalb?jom?s su Garb?s pilie?iu. Stebino io mogaus apsiskaitymas, gilios istorijos inios, didel? erudicija, aiki pilietin? pozicija, mok?jimas vaizdiai kalb?ti, sveiko humoro jausmas ir ne?tik?tinas darbtumas. Diugu, kad is garbus mogus gali patarti ne vienam besikreipian?iam raseinikiui, pad?ti savo patirtimi ir ?valgomis, pasidalinti iniomis.

4 Komentarai

 1. ruta

  2013-01-31 10:49

  Protingas zmogus , sveikatos ir ilgu metu !

 2. alma

  2013-02-12 08:22

  protingi patarimai musu rajono valdziai protingo zmogaus jam sveikatos ilgu gyvenimo metu

 3. Juozas

  2014-05-11 07:19

  Tai mogus kurio vard? reikia rayti didiosiomis raid?mis.Jis buvo mums daugel? met? ir vadovas ir kaip t?vas.Ir dabar jis yra labai gerbiamas viso rajono moni?,o ypatingai buvusi? jo pavaldini?.Man teko didel? garb? daug metu dirti su JONU,tai mogus kuris prie niek? nepak?l? kalbos tono,jis yra pavyzdys koks turi b?ti vadovas.Mokykim?s gyventi taip kaip gyvena buv? m?s? vadovas J.NOVELSKIS.Nuoirdus a?i? jums u kantryb? su mumis ir daug sveikatos ir diaugsmo j?s? gyvenime,dar kart? a?i?.J.Jucaitis.

 4. Pranas

  2016-08-03 00:59

  Labai,garbingas,protingas ir solidus mogus.A jaunas vaik?zas 1970 m.prad?jau dirbti Raseini? TSO,man patiik?jo rimtas darb? vadovo pareigas ir ritmtus ojektus. Man buvo netik tuo laiku labai didelis udarbiis,bet ir garbingo gyvenimo ir darbo mokykla. V?liau pra?jau visas statybininko karjeros pakopas,su ?vairiais mon?mis ,vadovais,bet tokio nei mogaus,nei vadovo nesutikau. Jonas Novelskis man liko garbingiausias vadovas,mokytojas,t?vas. Lenkiuosi Tau, Tavi ?min?iai Ir kantrybei. Mokytojau ! Buv?s nepaklusnus mokinys Pranas.