Gelb?jimosi ratas vaikai

Versija spausdinimui

Nijol? PETROI?T?

Rinkelik?s Linos Drag?nait?s gyvenimas itin audringas, ta?iau spalv? jame labai maai. Pasak vieno panekovo, ?ia b?sima tema, keit?si tik vyrai ir svaigal? pavadinimai, o visa kita gyvenimo dalis sta?ia galva garm?jo ? pra?t? tamsiu tuneliu, kuriuo kartais prauoliuodavo balti arkliai.

Gelb?jo vaikus

Valdikos institucijos L. Drag?naite susidom?jo daugiau nei prie deimtmet?, kuomet jai buvo suteiktas socialinis b?stas Muziejaus gatv?s 6-ajame name. Tiksliau sakant, ne ja susidom?jo, o tuo, kas jai likdavo, kai isiskirstydavo sug?rovai, t. y. jos vaikais, kurie, kaip prisimena buv? jos kaimynai, basi b?giojo betonin?mis namo grindimis, buvo murzini, lapi ir alkani. Savivaldyb?s ?mon?s Raseini? but? ?kis vyr. techninis prii?r?tojas Jonas Kumpikevi?ius prisimena: L. Drag?nait?, gyvendama Muziejaus gatv?je, u but? nemok?jo, augo jos ?siskolinimai u ?vairias paslaugas, o ji n? neman? j? bent mainti, ar gyventi kitaip. Tod?l buvo priimtas sprendimas j? ikeldinti nesuteikiant kitos gyvenamosios vietos, o jos vaikai buvo apgyvendinti vaik? namuose.
Po ikeldinimo Lina gal pusme?iui prisiglaud? pas netoli Raseini? gyvenant? ?kinink?. Bet ir ?ia Lina be vyr? ir svaigal? ilgai netv?r?, tod?l vos po pusme?io v?l nebetur?jo gyvenamosios vietos.

Bet po to Lina tarsi susiprot?jo, ?m? tvarkingiau gyventi, gavo socialin? b?st?. ?kart Rinkeli? kaimo daugiabutyje, ? kur? parsive? ir savo vaikelius. Bet po kurio laiko Lina nutr?ko ir v?l valdiki mon?s skub?jo gelb?ti jos vaik?, v?l maieji atsid?r? vaik? namuose…

Taip ir sukosi gyvenimo ratas, vaikus it kamuoliukus m?tant tarp vaik? nam? ir motinos gl?bio.

Susiprot?jo???

Rajono savivaldyb?s vicemeras sako, kad pastaruoju metu Lina lyg ir surimt?jo. Kiek benuvaiuot?, randa j? blaivi? ir besir?pinan?i? vaikais. Bet ?ia nauja b?da ilindo dar nepilnamet? Linos dukra Agn? savo vaikel? susivejojo, tad mau?iame kambar?lyje tapo itin
ankta, juolab, kad ir pa?ios Linos maiausiajam vaikiukui vos devyni m?nesiai. Vaiktyn?je r?plioja mamos devyni? m?nesi? s?nelis, o veim?lyje spurda keturi? m?nesi? nepilnamet?s dukters mergyt?… Vieno kambario butuke septyni vaikai ir dvi mamos.

Matydami, kad Drag?nait? bando pakilti, nor?dami isaugoti vaikams j? prigimtin? teis? augti savo eimoje, su motina, mes v?l kreip?m?s ? rajono taryb?, praydami jai suteikti didesn?, 55,4 kv. m, but? tame pa?iame name, dabar turim? vieno kambario butuk? paliekant nepilnametei mamytei. Labai tikim?s, kad Lina m?s? nebenuvils, kalb?jo vicemeras.

Tikri apartamentai

Lina atrakina savo naujojo b?sto duris. Dievai, tikri apartamentai. Dailiai itinkuotos ir graiai idaytos sienos, ivedioti nauji vamzdiai, pakeista elektros instaliacija, sutvarkyta ildymo sistema, pastatyta nauja krosnis. Net kilimin? danga iklota. Viskas labai skoningai suderinta. J. Kumpikevi?ius sako, kad K. Bundonio ?mon?s Pokerika vyrai b?sto remont? atliko kaip sau, o kainavo jis savivaldybei apie 15 t?kst. lit?. J. Kumpikevi?ius aikina, kaip is b?stas atrod? iki Pokerikos vyrams ateinat: Viskas buvo idauyta, net sienos
iverstos. ?ia viskas atrod? kaip po karo. Duok, Dieve, jog ne kart? puolusi moteris geb?t? tai ?vertinti ir mok?t? branginti.

Vicemeras S. Vai?ius primena, kad itaip stengtasi tikrai ne d?l L. Drag?nait?s, o d?l jos vaik?. Abu vyrai S. Vai?ius ir J. Kumpikevi?ius nuvelg? tu?ius kambarius, ?ia pat tariasi, kad ir balduk? gausi?. Tik nebepaslysk, Lina, b?k mogus, nebepaslysk.

Paadai

L. Drag?nait? dievagojasi, kad prie ankstesnio gyvenimo tikrai nebegr?ianti: Kiek gi gali vaikus skaudinti? Jau ir taip gyvenime daugyb? klaid? pridariau. Nenoriu vaik? daugiau prarasti, nenoriu ankstesnio gyvenimo. Moteris sakosi ir per anksti mama tapusiai dukrai pad?sianti vaikel? auginti, kuriai net elementariausi? socialini? ?g?di? tr?ksta, o ir dukryt? gim? neineiota, vos kilogramo svorio.

S. Vai?ius primena L. Drag?naitei, kad valdik? tarnyb? darbuotojai danai varstys jos b?sto duris, dom?sis gyvenimu. Lina skuba paad?ti, kad jie tikrai nieko negero jos namuose daugiau neberasi?.

S. Vai?ius atsid?sta: b?da, kad iame daugiabutyje glaudiasi ne patys pavyzdingiausieji, ne patys darb?iausieji, tad L. Drag?naitei ities reik?s labai pasistengti, nes pagund? tikrai netr?ks. Bet ji turi stengtis d?l savo vaik?.

Tarsi mero odiams patvirtinti laiptin?je pasirodiusi moteris skuba guostis, kad jai alta be krosnies. Liorenciene, mes tau jau sak?me, kad krosnies nepastatysime. Pati privalai tuo pasir?pinti, jei nori iltai gyventi. U kokius nuopelnus mes tau tur?tume krosn? pastatyti? klausia vicemeras ir ?ia pat suabejoja, kain, ar ir pats socialinis b?stas iai moteriai priklauso. Ar tik neatsitiks kakas panaaus ? auksin?s uvel?s norus: valdikos krosnies reikalaudama, ar neliks moterik? be paties b?sto?

J. Kumpikevi?ius pastebi, kad gana keistas kai kuri? moni? valdik? pinig? suvokimas. Girdi, argi valstyb? negali, ar valdik? pinig? tam ar anam gaila ir pan. O kas yra valdiki pinigai? Tai ir mano, mano koleg?s Kristinos, kaimo parduotuv?s pardav?jos, laikininko vis? m?s? dirban?i?j? udirbti pinigai. Valstyb? neturi medio, ant kurio pinigai auga. Buratinas m?st?, kad auga pinig? medis. Bet jo galvel? buvo medin?. Tai negi ir m?s? kai kurie mon?s turi tik Buratino smegenis? Ir L. Drag?naitei b?st? ne valstyb? padovanojo. Mes
visi vardan jos vaik? gerov?s susimet?me ir dabar turime teis? pareikalauti, kad i? dovan? ji brangint?.

T?velio atostogos

Bem?stant apie valdik? pinig? med?, netik?tai L. Drag?nait?s namuose ilindo dar vienas buratinikas poi?ris. L. Drag?nait? pasiguod?, kad jos nepilnamet? dukr? suvilioj?s Nerijus Arciauskas uvaik? gauna po 315 lit?, bet vaikui ilaikyti j? neduoda. Jaunoji mamyt? savo mam? tikslina: Nerijui apiformino t?vyst?s atostogas, tod?l jis gauna tuos pinigus. A j? negal?jau prayti, nes esu nepilnamet?, tai sutvark?, kad jis gaut?.

Bet ir v?l galai nesueina. T?vui atostogos b?na suteikiamos u prarast? nedarbingum?, vietoje gauto atlyginimo. K? prarado N. Arciauskas, jei jis to vaiko neaugina, jei gyvena atskirai? Neinau, jis yra i Vievil?s, jam ten kak? sutvark?, igirstame paaikinim?.
Galop isiaikiname, kad i ties? N. Arciauskas pinig? negauna, bet jis yra valstyb?s apdraustas nuo i? met? liepos 28 dienos iki 2014 met? liepos 14 d. V?lgi lieka neaiku, u kokius nuopelnus jis apdraustas m?s? vis? pinigais? U nepilnamet?s suviliojim?? U tai, kad jis savo vaiko neaugina?

Netoliese esan?ios trobel?s kieme pamatome vyrik?, nein? kibiru. Ten ir yra Nerijus, paaikina uov?. Bet kol mes iki trobel?s ateiname, Nerijus tarsi skradiai em?n prasmego. Viskas atlapota, o mogaus n?ra. ?tariame, kad pasisl?p?.

Beje, m?s? iniomis, u seksualinius santykius su nepilnamete yra kakas numatyta ir Baudiamajame kodekse.

Mielas skaitytojau, paadame daugiau pasakojim? i socialini? b?st? gyvenimo. Kadangi mes visi juos suteikiame, ilaikome, visi ir privalome dom?tis, kaip elgiamasi su m?s? pinig?liais. Diaugsim?s graiai rad?, g?dinsime apsileidusius. Beje, sako, g?dos jausm? turi
net visikai degradav?…

1 Komentaras

  1. Augustas

    2011-12-02 19:13

    Labai graziai parasyta istorija!