Geroji ir blogoji energetika

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Kaip inoma, yra geroji ir blogoji energetika. nors diplomuoti energetikai tuo link? abejoti. Jie mano, jog energetika yra tiesiog energetika. Kaip, pavyzdiui, yra Energetikos ministerija ir n?ra joki? Gerosios ir Blogosios energetikos ministerij?.

Ta?iau toks ?sitikinimas gali b?ti ir klaidingas. Neatmetama galimyb?, kad neva neutrali Energetikos ministerija vartotojams gali skleisti kelias energijos r?is. B?tent blog?j? ir ger?j?.

Kaip inoma, blogoji energija sukelia ligas, pas?ja moni? tarpusavio santykiuose pyk?io bacilas, nepasitik?jim? net tik artimaisiais, bet ir valstybe.

Tuo tarpu gerosios energetikos zonoje gyvenantys mon?s nuolat jau?ia augan?i? gerov?, b?na sveiki ir energingi, j? karjera klesti, vaikai gerai mokosi, eimos santykiai harmoningi. Tiriant blogosios energetikos srautus, buvo nustatyta, kad tie srautai atsr?v? i Energetikos ministerijos kabinet? ir sukelia labai neigiam? poveik? imtams t?kstan?i? Lietuvos gyventoj?.

Kaip tai vyksta? Schema gana paprasta: ? gyventoj? butus tiesiog pumpuojama elektros energija, kuri neju?ia i?iulpia mones. I pradi? tos energijos nuolat veikiami naudotojai praranda gyvenimo kokyb?, nes, kaip inoma, u tiekiam? energij? reikia mok?ti nemenkas sumas. Tai ver?ia atsisakyti geresni? maisto produkt?, dailesni? r?b?, skatina riboti vaik? poreikius, vaikai tampa nepatenkinti ir panaiai. Nieko keista, kad veikiami tokios blogosios energetikos, mon?s ilgainiui tampa ni?r?s ir niurzgl?s. Ypa? uoliai jie niurzga ant Vyriausyb?s, Seimo ir ant geriau gyvenan?io kaimyno.

Siekdami atsiriboti nuo blogosios energijos, kai kas vis daugiau laiko praleidia tamsoje. Tai paveikia psichik? ir dvasin? pasaul?, kuris tampa ni?rus, sklidinas pesimizmo ir pyk?io. Tokie mon?s beveik ?sitikin?, kad gyvenimo diaugsm? prarado d?l jiems tiekiamos blogosios energijos. Ir, kaip sakoma, tokiose svarstymuose yra nemenka dalis tiesos.

Daugelis nepatenkint?j? dabar su neslepiamu sarkazmu prisimena, kaip dar visai neseniai sukurta

Energetikos ministerija skelb?, jog ji bus tik gerosios energijos altinis ir kaip ?rodym? apie humanikus ketinimus nukirto galv? blogosios energijos prikaupusiam li?tagalviui slibinui LEO (Lietuvos elektros organizacija). Vienas Li?tas uvo, ta?iau, (kaip pasteb?jo humoro jausmo nestokojantys analitikai) atsirado kitas LEVAS (Lietuvos elektros valstybinis susivienijimas),kuris kaip ir LEO siekia monopolizuoti alies energetik?: tai, yra nepalieka gyventojams galimybi? pasirinkti tiek?jo: ekit, blog?j? energij?, ir viskas.

Laimei, tam tikra dalis moni? gali m?gautis ger?ja energija. Daniausiai tai b?na asmenys, susij? su blogosios energijos tiekimu: paskirstymo tinkl? savininkai, Energetikos ministerijos darbuotojai, ?takingi politikai ir pan. Jie elektros energij? skirsto tokiu b?du, kuris jiems patiems krauna turtus, o elektros gav?jus i?iulpia iki kaul?.

Kad energijos tiek?jai ir paskirstytojai patys naudoja ger?j? energij?, liudija statistiniai duomenys ?takingi energetikai yra turtingi, galintys m?gautis gerove ir panaiais dalykais, kuriuos gimdo tik gerosios energetikos galios.

Kaip inoma, yra ir moni?, kurie patys svaime skleidia blog?j? energetik?. Ypa? rykiai toki? energetik? skleidia keli? policininkai, paniur? valdininkai ir meil? savo profesijai prarad? gydytojai.

Kai aplinkui tiek daug blogosios energetikos, mon?s ima savarankikai iekoti alternatyvi? energijos altini?. Kai kas pasikrauna specialiomis, trumpo poveikio baterijomis ,,Sobieski, ,,Lietuvika degtin? ir panaiais dosniai gyventojams si?lomais energetiniais pakaitalais.

Ta?iau min?t? energetini? baterij? poveikis yra labai apgaulingas mog? kaip galinga banga upl?dusi energija netrukus igaruoja be p?dsak?, ji i?iulpia mogel? ir numeta kaip skudur?l? gyvenimo pakel?je. Tuomet jis ima vartoti energijos ,,bambalius ir p?sles ir ilgainiui ug?sta kaip vak?.

Ta?iau svarbiausia yra tai, kad niekada neug?sta Energetikos ministerijos iburiai, liudijantys, kad Lietuvoje yra gerosios energetikos altini? ir laiming? jos naudotoj?.

Komentarų nėra