Gimnazijoje – naujas vadovas

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

Nuo rugpj??io 10 dienos Prezidento Jono emai?io gimnazijos turval? per?m? naujas vadovas, tos pa?ios gimnazijos istorijos mokytojas metodininkas Linas Dargevi?ius. Liepos m?nes? jis be konkurencijos sudalyvavo konkurse gimnazijos direktoriaus pareigoms uimti ir, be abejo, laim?jo. Lin? Dargevi?i? daugelis painojo kaip rajono Savivaldyb?s tarybos nar?, tarybos veikloje jis dalyvavo nuo 2004 m., ne vienerius metus vadovavo vietimo, kult?ros, sporto, teis?tvarkos ir jaunimo reikal? komitetui. Deja, d?l nauj? pareig? teko atsisakyti tarybos nario mandato, ta?iau diaugsmu vytintis veidas ir entuziazmo kibirkt?l?s akyse idav?, kad gimnazijos direktoriaus postas L. Dargevi?iui tai galimyb? ?gyvendinti seniai brandintas id?jas ir patenkinti savo profesines ambicijas. Alio, Raseiniai nedelsdami pakalbino nauj?j? gimnazijos direktori?.

- Kaip ryot?s tarybos nario mandat? ikeisti ? gimnazijos direktoriaus post??
- Gaila buvo atsisakyti tarybos nario mandato, vis tik per rinkimus mon?s buvo ireik? nema? pasitik?jim?. Sprendimas brendo gana sunkiai ir ilgai, bet tai buvo naujas i?kis, naujos veiklos ir karjeros galimyb?. Teko priimti tok? sprendim?, nes m?s? ?statymai neleidia ?staig? vadovams dalyvauti ir tarybos veikloje.
- Ar galime teigti, kad jau pad?jote tak? savo politin?je karjeroje? Gal vis tik ketinate kit?met dalyvauti Seimo rinkimuose?
- Seimo rinkimuose tikrai nedalyvausiu. Kol kas dar esu T?vyn?s s?jungos - Lietuvos krik?ioni? demokrat? partijos Raseini? skyriaus pirmininkas, taigi politin?mis aktualijomis dom?siuosi ir toliau.
- Koks J?s? pedagoginio darbo staas ir kiek met? dirbate ioje gimnazijoje?
- Pedagogin? karjer? Raseini? rajone prad?jau tik baig?s studijas, 1993 metais. Teko mokytojauti Paaltuonyje, Skaraitik?je, Kalno vidurin?s mokyklos suaugusi?j? klas?se, Raseini? technologijos ir verslo mokykloje, taigi su rajono ugdymo ?staigomis esu susipain?s. ?ia ?sidarbinau 1997 metais, tada dar vadinosi emai?io vidurin? mokykla.
- Esate mokini? m?gstamas mokytojas. Ar tap?s direktoriumi tur?site pamok??
- Taip, ?statymai leidia tur?ti kelet? pamok?, d?stysiu gal dviems grup?ms. Direktorius turi jausti t? dvasi?, kurioje gyvena mokiniai, ir neprarasti savo, kaip dalyko mokytojo, kvalifikacijos.
- Rajone sklando kalbos, es? Prezidento Jono emai?io gimnazija nepatraukli, tarp mokytoj? daug einan?i? antraeiles pareigas, pensinink?. Kiek ios kalbos pagr?stos?
- Tokios kalbos pasigirdo pra?jusiais metais, ta?iau pernai gimnazijoje dirbo tik du pensinio amiaus pedagogai. iemet pensinio amiaus liko tik viena chemijos mokytoja. Taip, buvo antraeilinink?, ta?iau i problema gana s?kmingai sprendiama dalis mokytoj? jau pervesti ? pirmaeiles pareigas. Kadangi altinio ir Kalno mokyklose nuo i? met? nebeformuojamos 11-tos klas?s, pas mus labai staiga iaugo mokini? skai?ius. iandien jau turime 393 moksleivius (pernai mok?si 281). Tod?l padid?jo ir mokytoj? darbo kr?viai. Kolektyvo branduolys iliko tas pats, ta?iau yra tam tikra kaita, kolektyv? papildys matematikos, vokie?i? kalbos mokytojai.
O d?l gimnazijos patrauklumo galima diskutuoti. inoma, mes negalime konkuruoti su elitin?mis ugdymo ?staigomis, tokiomis kaip Kauno technologijos universiteto
gimnazija ar Vilniaus lic?jus, kur vykdoma moksleivi? atranka. Mes priimame visus, kurie nori mokytis. Ta?iau pai?r?j? pastar?j? dvej? met? Veido reitingus pamatysime, kad Prezidento Jono emai?io gimnazija tarp rajono mokykl? yra auk?iausiai, o visos respublikos mastu tarp daugiau nei 400 gimnazij? ir vidurini? mokykl? – 96 vietoje. Gal gimnazija nepatraukli, kad ?ia reikia mokytis, lankyti pamokas? Ta?iau t?vai leidia ? mokykl? vaikus tam, kad jie pasiekt? ger? rezultat?. iemet gimnazist? valstybini? brandos egzamin? rezultatai tikrai labai aukti, geri jie buvo ir pernai. Diaugiam?s, kad ger? rezultat? pasiekia ne tik ypatingai gab?s ir darbt?s, bet ir vidutini? gabum? moksleiviai. Taigi gimnazija tur?t? b?ti patraukli, ta?iau ?vaizdio formavimo darbas galb?t ir buvo apleistas.
- Kaip ketinate gerinti gimnazijos ?vaizd?, sustiprinti jos patrauklum? visuomen?s akyse?
- Dirbtinai, vien vie?j? ryi? priemon?mis tikrai nesiruoiame to daryti. Nor?dami m?s? rajono vaikams suteikti ger? isilavinim?, turime vienoje ugdymo ?staigoje sukoncentruoti pa?ias geriausias paj?gas. Eisime ta linkme, kad mokytoj? kolektyvas atitikt? mokini? ir j? t?v? poreikius, l?kes?ius ir garantuot? pat? geriausi? isilavinim?, kok? tik galima suteikti m?s? rajone. Svarbu suburti aun? kolektyv?, kuris atiduot? visas j?gas mokini? ugdymui. Tada gal?sime pasiekti ger? rezultat? ir konkuruoti su kitomis gimnazijomis.
- Kokiomis nuotaikomis pasitinkate naujus mokslo metus?
- Pradia nebus lengva. Labai svarbu ispr?sti kai kuriuos materialinio apr?pinimo, organizacinius klausimus. i? savait? jau prasid?jo darbai sporto sal?je kei?iamas apvietimas, remontuojamos sienos. Kabinetuose atlikti minimal?s remontai, kai kur padaytos grindys. Padaug?jo mokini?, tr?ksta vadov?li?, ta?iau i Savivaldyb?s gavome palaiminim? pirkti papildom? vadov?li? kiek?, taigi jais bus apr?pinti visi mokiniai. Vienas svarbiausi? udavini? integruoti naujai at?jusius mokinius, kuri? nuomon? apie gimnazij? skeptika. Sunkum? sukelia ir prasid?j?s nemokamo mokini? maitinimo konkursas.
- Kokius planus sieksite ?gyvendinti netolimoje ateityje?
- Plan? ir min?i? daug, bet viskas susij? su finansais. Pas mus daug vyresni?j? klasi? mokini?, problem? kyla d?l vietos tr?kumo automobiliams statyti, tod?l planuojame ?rengti nauj? automobili? stov?jimo aiktel?.
Gavome baldus informaciniam centrui, ta?iau dar neatliktas patalp? remontas. Ruden? skaityklos patalpos bus ipl?stos, mokiniai ten gal?s leisti laik? belaukdami autobuso, pasiruoti pamokoms. Aiku, viskas ikarto neatsiras, ta?iau tikim?s rajono Savivaldyb?s pagalbos. Buvo kreiptasi ? Savivaldyb? d?l gimnazijos renovavimo, ta?iau pagal vietimo ministerijos parengt? apra? norint patekti ? renovavimo program?, reikia tur?ti bent 701 mokin?, mums iki to dar toloka. inant m?s? rajono mokini? ma?jimo tendencijas (per pastaruosius 10 met? rajone suma?jo apie 2000 mokini?), pakankamai sunku surinkti tok? skai?i?.
Didel? d?mes? reik?s skirti sporto sal?s ir stadiono sutvarkymui. Jau 3 metai yra parengtas techninis projektas d?l stadiono renovavimo, ta?iau kol kas negauname finansavimo. Galb?t pavyks par?pinti treniruokli?, bendradarbiaujant su Futbolo federacija ?rengti futbolo aiktel?. Vyresni?j? klasi? mokiniai nori sportuoti, bet vis tik mokykla vis? pirma skirta mokymuisi, tod?l daugiausia pastang? d?sime, kad mokiniai gaut? ger? isilavinim?.
Kvie?iu ? gimnazij? visus 9-12 klasi? mokinius, kurie dar neapsisprend?, kur mokytis.
- A?i? u pokalb?.

16 Komentarai

 1. Eleonora

  2011-08-18 13:20

  aunu, puiku tur?ti tok? vadov?. Puikus mogus,profesionalas istorikas, mylimas ir gerbiamas.

 2. Absolventas

  2011-08-18 20:18

  Gaila kai iseini is mokyklos ir tik tada prasideda tokios reformos :(

 3. Rink?jas

  2011-08-19 08:41

  A tai ? em? prasmeg?iau i g?dos. J?s galvojate, kad mon?s nesupranta, kad tai atlygis u palaikym?? Kur s?in?, juk dirbate su vyresni?j? klasi? mokiniais, k? jie masto ar pasakys ties? ? akis ir koks bus atsakymas?
  Supratau, kad nuo iol klas?s bus vadinamos grup?mis. Ar tik J?s b?sit nebe mokytojas, o d?stytojas ir d?stysite gal dviems grup?ms?

 4. G?da

  2011-08-19 09:17

  Tai a?o atlygis u kolicij?. K? pasakyt? Lietuvos partizanas i? dien? konservatoriams?

 5. Eleonora

  2011-08-19 12:59

  Kod?l viskas metama ? p. Dargevi?i?? Juk tai bendras partijos pritarimas iai koalicijai. Kod?l neapeliuojate ? Merkliop?? Ar jis neapgaudin?ja rink?j? ? s?ra? eidamas o ? postus ne. Tai jai b?t? su socdemais ir darbie?iais ir gav?s t? post? tai viskas tvarkoj. O ?ia ne, tod?l kad A?as meras. Man atrodo, kad raantis rink?jas ar g?da tur?t? prad?ti nuo savo s?in?s o paskui apeliuoti ? p.Dargevi?iaus. kokie mes imintingi kito kritikai. S?km?s ir stipryb?s p. Dargevi?iui, ir nekreipkit d?mesio kas k? rao, jie papras?iausiai Jums pavydi, nes toli grau iki J?s? intelekto.

 6. to Eleonorai

  2011-08-19 13:48

  Eleonora, linkiu Jums prad?ti nuo sav?s. Tikiu kad esate imintinga, s?ininga, protinga ir isimokslinusi. Jei klausiate man?s apie s?in?-atsakau: a d?l posto nei?iau nei su viena J?s? pamin?ta ir nepamin?ta partija. Man b?t? be galo ema ir g?da d?l posto prarasti mogik?sias vertybes ir tok? pavyzd? rodyti vaikams. Pirmyn paskui Premjer?, neduok, Dieve, nuvilps. Meras taip pat ne autoritetas, susipainioj?s interesuose ir pravaiktininkas Seime

 7. To G?da

  2011-08-19 17:47

  Daug knyg? apie partizanus skai?iau, teko su gyvais likusiais bendrauti. Manau, kad pasakymas j? b?t? paprastas ir aikus-jie reikalaut? karo lauko teismo. Teismo nuosprendiu taip pat neabejoju-jis b?t? mirties bausm?. P.S.Netaikau visiems konservatoriams.

 8. eleonora

  2011-08-19 19:08

  Gerb.rink?jau, tai kas i 25 rajono tarybos nari? yra autoritetas. Dry?iau abejoti pa?stant juos, ar i viso toks yra.

 9. steponiukas

  2011-08-19 19:34

  reikia dziaugtis, jog tokie specialistai ateina dirbti ir vadovauti, o gerbiamieji zmogus privalo daryti tai ka geriausiai moka ir jei dargevicius moka ir geba gerai vadovauti svietimo komitetui manau lengvai susitvarkys su direktoriaus pareigomis, plius kels mokyklos prestiza, nes permainiu impotentiskoje sistemoje isties daug reikia. o cia su savo isvedziojimais kas ka pasakytu tai geriau jau patylekit arba kuomet busit partizanais tuomet ir kalbekit. Bet visi kritikuotojai tiesiog pavydet jog zmogus yra gerbiamas zmoniu ir sugebejo patekti i taryba, dabar jis pateisins tu paciu rinkeju lukescius ir privers didziuotis

 10. Viena i 25 (buvusi)

  2011-08-19 20:06

  Susipainkime: Pinigai i Baltarusijos
  Pavadinimas: UAB “APLINKOTVARKA”
  Buvein?s adresas: Raseini? r. sav. Slabados k.
  ?registravimo data: 2010-10-26
  Asmuo: J?RAT? GARLIAUSKIEN?, direktor?
  Paskyrimo (irinkimo) data 2010-10-20
  Akcininkas DZMITRY MATUSEVICH, usienie?io kodas
  Registruota: Nuo 2011-07-29
  Privodnaja g. 5-15, Minskas, Baltarusijos Respublika
  Apraymas: ?statinis kapitalas didinamas iki 200 000 Lt piniginiais ?naais, ataukiant akcininkams pasinaudoti pirmumo teise ?sigyjant naujai ileidiamas akcijas Registruota: Nuo 2011-05-03
  Pinigai i ES ir nacionalinio biudeto
  Pasiraytos sutartys
  Lietuvos kaimo pl?tros 2007 2013 m. programa
  Parama verslo k?rimui ir pl?trai
  UAB “APLINKOTVARKA”, UAB ININIERINI? STATINI? STATYBOS ?MON?S ?K?RIMAS 3VK-KK-10-2-003679-PR001 1 641 307 Lt

 11. to eleonora

  2011-08-20 09:25

  Abejonei pilnai pritariu.

 12. to steponiukas

  2011-08-20 09:28

  Pralinksminai d?l vadovavimo komitetui. ito vadovavimo vaisius-mokykl? tinklo pertvarkos planas, sudarant iskirtines s?lygas savo mokyklai, ateityje savivaldybei dar bus labai kartus.

 13. steponiukas

  2011-08-24 23:53

  man tai nelabai ir juokinga manau kiekvienas sprendimas gali buti taip pat komentuojamas ir kaip visuomet nei tau nei man zinot kaip ten toj ateity bus, o dabar reikia duot tam zmogui sansa nes visi pirmiausia turetu pripazinti jog pries tai buvusi direktore truputuka miegojo

 14. to steponiukas

  2011-08-25 13:45

  I rato matosi, kad tau reikia mokytis, o ne direktorius vertinti ir duoti jiems ansus ar neduoti.

 15. Saul?

  2011-08-27 17:08

  Tikiuosi, kad mokytojai neberays paymi? pagal pavard? ar pagal t?v? darboviet?.

 16. Eleonora

  2011-09-02 08:03

  Didieji ratininkai, apeliuotojai ? s?ines ir vis? kit?. Ar mat?te kaip buvo sutiktas naujasis gimnazijos direktorius? Jei nemat?t tai labai gaila. Kas jau kas bet vaikai meluoti ir pataikauti nemoka. Ir j?s? tie visi gars?s pam?stymai tai tik juodas pavydas ir daugiau nieko. S?km?s naujajam direktoriui…..