Girtuokli? disciplina

Versija spausdinimui

Girtuokli? disciplina

Norint bet kokioje veikloje pasiekti ger? rezultat? (sporte, profesin?je veikloje ir pan.), reikia geros disciplinos. Ta?iau imokti disciplinos, atrodo, gana sud?tinga, nors jos teikiama nauda akivaizdi. Pavyzdiui, disciplinuoti vokie?iai geriau atlaiko ekonomin?s kriz?s sm?gius, nei nuolat atsipalaiduoti link? graikai, ispanai ar portugalai.

Ta?iau keista tai, kad disciplina b?dinga ne tik tvarkingiems vokie?iams, bet ir alkoholyje paskendusiems asmenims, populiariai tariant, girtuokliams. Kam teko gyventi prie kokios nors nedidel?s parduotuv?s, esan?ios vietov?je, kur yra nemaai igerti m?gstan?i? moni?, tur?jo pasteb?ti, kad prie toki? parduotuvi? nuolat b?riuojasi vyr? kompanijos. Ta?iau tai n?ra chaotikas b?riavimasis, bet labai sisteminga veikla, paremta tiesiog armijai b?dinga disciplina.

Kiekvien? ryt? girtuokliai susirenka susileisti jiems b?tin? alkoholio doz? tuo pa?iu laiku. Nesvarbu, ar lyja lietus, ar siau?ia p?ga, ar kepina vidurvasario saul?. Jie kaip kareiviai sutartu laiku kiekvien? dien? (be ieigini?) renkasi susimesti cent? keliems alaus buteliams.

Moksleivi? disciplina

Keist? disciplin? demonstruoja ir ? r?kym? ?junk? moksleiviai. Visikai ne?prat? laiku ateiti ? pamokas, jie steb?tinai tiksliai ir reguliariai renkasi par?kymo vietose. Ar tai galima vadinti gyvenimikomis disciplinos pamokomis? Aiku, kad ne. Juolab, kad ?protis reguliariai r?kyti nepastebimai perauga ? poreik? svaigintis stipresn?mis priemon?mis alkoholiu ir narkotikais.

Atsiranda vergikas prisiriimas prie alkoholio ir nikotino. Nenuostabu, kad svarstoma, kaip atpratinti mones ir ypa? paauglius nuo tokios udan?ios disciplinos.

Pavyzdiui, Didiojoje Britanijoje, siekiant paaboti nepilname?i? girtuokliavim?, si?loma bausti t?vus, kurie leidia savo vaikams vartoti alkoholinius g?rimus. Brit? politikai teigia, kad yra rytingai nusiteik? paaboti jaunesni? nei 18 met? jaunuoli? girtuokliavim?. Kalbos apie panaius umojus nuolat pasigirsta ir Lietuvoje.

Savivaldybi? disciplina

Atrodo, kad grietas girtuokli? disciplinos taisykles yra paj?gios sulauyti aktyvios savivaldyb?s. Apie tai jau buvo paskelbta internetiniuose portaluose.

? t? pavyko nuveikti Seimo nariuiAntanui Matului. Jo umojai nugal?ti girtavim?, regis, nelieka be p?dsak?. Aludaryste gars?jantis Pasva-lio rajonas, kuriame A. Matulas irinktas Seimo nariu, prad?jo kov? su besaikiu moni? girdymu.

Iklaus?s moter? skundus d?l gerian?i? vyr?, s?n? bei an?k?, parlamentaras ?m? raginti savivaldos darbuotojus nesitaikstyti su alingu reikiniu. ie igirdo raginimus. Pasvalio rajono meras Gintautas Geguinskas teig?, kad imtasi dviej? kovos su moni? girdymu rajone
b?d?. Parlamentaro paraginti Pasvalio rajono tarybos nariai iuo metu kaip tik svarsto galimyb? vis? rajono alaus bar? darbo laik? sutrumpinti viena valanda.

?statymas numato, kad alaus barai gali dirbti iki 22 valandos, ta?iau konkret? j? darbo laik? gali nustatyti pati savivaldyb?. Esame pasiry? balsuoti u tai, kad Pasvalio rajono teritorijoje esantys alaus dirbt? ne iki 22, o tik iki 21 valandos, – apie savivaldyb?s ryt? pasakojo G. Geguinskas.

Alaus bar? disciplina

Antrasis b?das, kuriuo tikimasi bent kiek paaboti girtuoklyst?, – neseniai Pasvalio rajone prad?ti kompleksiniai alaus bar? tikrinimai. ? juos drauge vyksta policininkai, mokes?i? inspekcijos bei higienos specialistai.

Pasteb?jau, kad atoki? kaim? alaus barai ?rengti geriau nei m?s? aplankytasis Pasvalyje. Jo lankytojai priversti naudotis lauko tualetu. Nors Europos S?jungos (ES) reikalavimai ver?ia tokius barus udaryti, tuoj pat to nedarysime. Griet? sankcij? numatyta imtis v?liau,
sak? Pasvalio maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja Aura Strumskien?. Siaub? kelian?i? bar? nestinga ir Raseiniuose bei j? apylink?se. Beje, nestinga ne tik bar?, bet ir dejuojan?i? nelaiming? moter?, kurios mato, kaip tuose baruose baigia pask?sti j? vyrai, vaikai ir an?kai.

Alio, Raseini? kraptotyrininkas ketina dom?tis, k? nuveik? Raseini? rajono savivaldyb?, kad siaub? keliantiems barams b?t? ud?tas reiklus apynasris.

Komentarų nėra