Graiame kieme negraios b?dos

Versija spausdinimui

Nijol? PETROI?T?

Slabados kaimo daugiabutis, ?sik?r?s romantikai nuteikian?ioje Pavasario gatv?je ir paym?tas 6-uoju numeriu, i tolo ak? traukia galvas lenkian?iais iedais, dailiai aptverta darelio tvorele ir kitais itin graiai tvarkomos aplinkos akcentais. Ta?iau b?tent ?ia, toje graioje aplinkoje, jau daug met? tarpsta patys negraiausi dalykai ir iki kritin?s ribos pri?j? kaimyn? santykiai. Beveik kaip S. N?ries eil?ratyje ydi tulp?s ir dilg?l?s elia…

Viena prie visus

Stefanija Zinkevi?, kuriai priklauso ipuosel?tasis kiemelis, guodiasi, jog ji bei jos eima jau labai pavargo gyventi girtuokli? bei triukmadari? kaimynyst?je. Jie, prie deimt met? pirkdami b?st? Slabadoje, inoj?, kad ?ia gyvena ? stikliuk? nespjaunantys mon?s, ta?iau net ne?sivaizdav?, jog tie mon?s gal? iki tokios ribos nusiristi: Mes anks?iau Kaune gyvenome. Ir ten pasitaik? visoki?, buvo net stipriai igerian?i?, bet su jais buvo galima susikalb?ti, susitarti. Jie nebuvo piktybiniai. O ?ia…
Stefanija neslepia, kad ji, palaikoma tik savo eimos, viena stojo prie didiausi? daugiabu?io yd? – girtavim?. Beje, Slabadoje tik du daugiabu?iai ir t?ra, ?sik?r? alia vienas kito. Jau ir iaip, neslepia Stefanija, kaim? daugiabu?iai pernelyg gero vardo niekur neturi, o k? bekalb?ti apie juos tokius, kuriuose yra net socialiniai b?stai. O j? name b?tent toks ir yra. Jis tarsi guminis, nes net sunku besuskai?iuoti, kiek tame b?ste telpa gyventoj?: kaimyn? Reda su sugyventiniu, du jos broliai, kuri? vienas taip pat turi sugyventin?, dar vaikai…

Girt? dain? gaidos

Zinkevi?iai pasakoja, kad j? name retai kada b?na ramyb?: Girtos dainos, keiksmai, barniai, trenksmai yra m?s? kasdienyb?. Jau penkt? valand? ryto pradeda bruzd?ti. O jei nebeatlaik?s k? nors pasakai, papraai, kad ramint?si, tada sulauki tokios gr?os, jog maai nebepasirodo. Stefanija sakosi ne kart? sulaukusi atvir? grasinim? ir umuti, ir pakasti. Bet ji j? nebijanti, nes k? jie pakasi?, jei tik bambal? tenulaiko.
Zinkevi?iai pasakoja apie daugiabu?io kieme esan?i? kipitk?. Taip ?ia vadinama lauko viralin?, kuri naudojama nuolatin?ms igertuv?ms. Vyrai, pasak Stefanijos, prisiplemp? alaus ?ia pat lapinasi, dergia, nebesuvokdami, jog toki? savo vyrikumo groybi? atvirai demonstruoti neder?t?, o tuo labiau, kad visa tai mato vaikai. Toje kipitkoje praeit? iem? linksmyb?s vos nesibaig? mirtimi, dar keletas minu?i?, ir mogus b?t? sual?s. Arba tas atvejis, kai Tomas vis? kiem? pripyl? benzino ir l?k? traktoriaus padegti: Baisu ir pagalvoti, kas gal?jo nutikti, jei tuo metu kas nors kieme b?t? usir?k?s… Stefanijos vyras Bronislav Zinkevi? primena, kaip kaimynai jiems elektr? i kerto ijungin?davo. Sako, dirbi prie kompiuterio, i?ri televizori? pykt ir prapuola elektra. Bet juk taip ne tik nervai gadinami, bet genda ir ne pigiai kainuojanti buitin? technika. D?l elektros atjungin?jimo net ? policij? tek? kreiptis, i Redos Pokien?s sugyventin? Tom? Rus? nubaudusi 100 lit? bauda. Bet naudos nedaug: nors elektros daugiau nebejungin?ja, bet sulauk? naujo pli?psnio ?eidin?jim?, keiksmaodi?.

Pamok? tyl?ti
S. Zinkevi? sako, jog ji neketinanti nuolaidiauti girtuokliams ir triukmadariams, nes antraip ie visikai ant sprando ulipt?. Ta?iau vienas pareig?n? jai patar?s su savo kaimynais visikai nesikalb?ti, nebendrauti, kad ir kas beatsitikt?. inokite, tikrai tai padeda. Dabar, kad ir kaip jie mane beprovokuot?, a esu jiems kur?ia. Bet jie ir d?l to irsta. Stefanijos vyras Bronislav prisipa?sta, kad provokuotojai tik ir telaukia, kol jis k? nors piktesnio pasakys, o neduokdie, rank? pakelt?, jei nervai neatlaikyt?, ir pabandyt? gintis: Tuomet a ikart b??iau apkaltintas bala ino kuo. Juk a kadaise teistas, man lengva bet k? prikabinti. O t? prokovacij? kasdien netr?ksta. Kad ir an?dien ib?ganti liumbdama kaimyn? ir praanti kviesti policij?, nes jau lupti nuo savo mogaus gavusi. A sakau, kviesk pati, juk net telefon? rankoje laikai, o u numer? 112 net mok?ti nereikia. A dabar suprantu, jog dariau didel? klaid?, nor?dama kaimynams pad?ti. Atb?ga perskeltom galvom, aukiasi pagalbos, a skambinu, kvie?iu medikus ar policij?. O paskui likdavau kalta, jog kiuosi ? j? gyvenimus. Dabar suprantu, kad toks yra j? gyvenimo b?das, ir savo aizdas laiytis jie turi patys.

Siek? ikeldinti

Kaip jau supratote, Zinkevi? eima kitok? gyvenimo b?d? pripa?stantiems daugiabu?i? kaimynams yra it raktis minktoje vietoje, it s?in?s priekaitas d?l netinkamo j? gyvenimo b?do. Tod?l jie nusprend? surinkti paraus, jog Zinkevi? eima i daugiabu?io b?t?… ikeldinta kaip nesugyvenama. Tuos paraus jie sak?si ?teik? policijos ?galiotiniui, bet is nieko nedar?s, tod?l jie lik? nusivyl? pareig?nu. Paklausti, o k? pareig?nas iuo atveju gal?jo padaryti, jie nelabai inojo, tik nor?t?, kad Slabadoje nebelikt? tos eimos ir tiek. Stefanija ino, jog ? para? rinkimo akcij? buvo ?traukta ir daugiabu?io nepilnamet?, be to, kai kurie pasiraiusieji savo para? isigyn?.
Ieit?, paraai buvo klastojami, jei mon?s sakosi nesira?, paymi Stefanija.
Kaimynai sakosi nepatenkinti policija lik? ir d?l Zinkevi? vit?, kurios b?davusios palaidos, t.y. utvertos pernelyg ema tvorele. Jie ra? skund?, o pareig?nas su Stefanija tik pasikalb?j?s, nors ji tur?jusi b?ti nubausta. Tuo tarpu pati Stefanija mano, kad nubausti tur?jo b?ti jos kaimynai, kuri? unys ipjov? jos vitas.

Sena opa

Paliepi? seni?n?s pareigas einanti Remigija Skrodenien? sako, jog Slabados daugiabu?i? problema sena j? opa. Seni?nijos socialin? darbuotoja Ramut? Linkien? primena, kad ir kit? socialini? b?st? gyventojai danai panai? problem? sukelia, bet kad iki itokio lygio prieit?, retokai pasitaiko. Ir labai sunku es? rasti aukso vidur?, nustatyti, kurio tiesa yra didesn?, kai vieni kitus tik kaltina. Daugiabu?i? gyventoj? dauguma (kuriuose gyvena ne viena socialin?s rizikos eima) kaltina Stefanij? kaiiojant nos? ? j? gyvenimus, skundiant juos d?l bet kokio mamoio, o Stefanija negali susitaikyti su girtuokliavimu ir i to iplaukian?iomis blogyb?mis. Ir taip daina be pabaigos.
R. Skrodenien? prisimena, kad yra buv? ir melaging? ikvietim? ? daugiabut?. Buvo praneta, kad ten girtaujama, triukmaujama, bet atvykus nieko panaaus nebuvo rasta. Be reikalo yra vaiav? ir Vaiko teisi? apsaugos skyriaus, ir nepilname?i? reikal? darbuotojai.
S. Zinkevi? sak?si jau inanti, kaip ji spr?sianti ?sisen?jusi? kaimyn? problem? ogi usitversianti aukt? tvor?. Kaip sako gruzin? patarl?, kuo auktesn? tvora, tuo geresni kaimynai. Ir tuomet tegul jie pasisiuntie…

6 Komentarai

 1. kaimynas

  2011-06-30 20:14

  kai pats esi geras, tai ir kaimynai b?na geri.

 2. anonimas

  2011-07-04 13:10

  sveiki kiek supratau is jos kalbu , si moteris sventuoju , daugiau tokiu zmoniu , Slabados kaimas zydetu vaivorikstes spalvom . stiprybes siai didvirei

 3. supratingasis

  2011-07-04 15:43

  neduok Dieve gyventi latr? kaimynyst?j. Nuo toki? ir nuo tvor? nepasisl?psi.

 4. tai...

  2011-07-06 16:05

  bene cia, slabada yr didziu ukininku kaims, nevarykyte

 5. reik radijas ant miesto

  2011-07-06 16:10

  Nu yr slabadoj Diaugien? y tas marti ydr? tai negi moterys negal ten paaukl?t t? vyr?? Ir diaugiai, kad jau taip vaizduoj baisius ?kininkus gal?t? bent kiek pasir?pinti slabados kaimo ?vaizdiu

 6. anonimas

  2011-07-12 20:19

  pavarykim ant dziaugiu