Greitai. Grei?iau. Ir dar grei?iau.

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Spartus technologij? plitimas, spartus ekonomikos kilimas, spartus interneto ryys, sparti recesija, spartus klimato atilimas, greitos paskolos, greitas maistas, greitos vedybos, greitos skyrybos, greitas praturt?jimas, greitas nuskurdimas. Akivaizdu, kad greitis tapo varom?ja progreso j?ga. Jei b?si l?tas, b?si paskutinis. Tod?l kaip didiul? atgyvena atrodo visokie grei?io apribojimai. Ypa? automobili? grei?io. Genialiausi mokslininkai paaukojo didiulius kiekius savo ne?kainojamo intelekto, kad itobulint? automobili? grei?io savybes, o mes, ribodami greit?, tuos pasiekimus norime tarsi nubraukti ir sumenkinti.

XIX a. pabaigoje Pranc?zijoje vykusi? pirm?j? pasaulio automobili? lenktyni? nugal?tojas vaiavo kiek daugiau nei 40 kilometr? per valand? grei?iu. Kai po lenktyni? urnalistai jo paklaus?, kaip jau?iasi, nugal?tojas atsak? tai buvo pragarikas greitis. Labiau veim? nei automobil? primenanti nugal?tojo maina nuo tokio ,,grei?io visa brak?jo ir ,,dejavo. Dabar toks greitis mums atrodo juokingas. An? laik? pasaulio automobili? lenktyni? nugal?toj? nesunkiai aplenkt? ?gud?s dviratininkas. Tod?l labai keista, kad policininkai mums nuolat primena kakokius grei?io apribojimus. Atrodo nei is, nei tas, kai automobilio grei?io skal?je paym?tas skai?ius 240, o kai kurie kelio enklai nurodo vaiuoti ne grei?iau nei 40 kilometr? per valand?. Ar verta apskritai tokiu grei?iu vaiuoti? Geriau jau kulniuoti p?s?iomis ir negadinti benzino. Ta?iau, kaip inome, Lietuvoje nestinga narsi? kovotoj? u teis? vaiuoti greitai. mon?s iuos narsuolius pramin? ,,keli? ereliais. Daniausiai ,,ereliai vain?ja antikvarin?mis mainomis: tai b?na arba labai seni BMW (vadinamosios ,,chuligank?s) arba legendiniai golfiukai. Jie lekia kriokdami, sten?dami, brak?dami, barstydami detales, takydami tepalus, palikdami padang? skutus, bet narsiai siekdami kuo daugiau viryti leistin? greit?.

,,Keli? ereliai yra tikri paangos aukliai, progreso varikliai, grei?io dainiai, daug anks?iau nei amininkai suvok?, kad l?tumas lugdo. Juk visos iuolaikin?s b?dos prasid?jo tuomet, kai spar?iai besivystanti ekonomika ?m? l?t?ti. Su l?t?jimu ats?lino nedarbas, skurdas, nusivylimas. At?jo metas keliuose statyti enklus, draudian?ius vaiuoti maesniu nei 120 kilometr? per valand? grei?iu. O apsn?dusius v?plas, liauian?ius ne daugiau kaip 80 kilometr? per valand? grei?iu, reik?t? grietai bausti ir pavieinti. Rinkodaros specialistai jau seniai nustat?, kad greitis yra labai svarbus nuomioje konkurencin?je kovoje. ?ia kaip ir bokse kas grei?iau mostel?s, tas ir laim?s. Jei europie?iai imt? vain?ti labai greitai, jie ?gyt? didiul? pranaum? prie kinus. Kaip inome, kinai dirba labai spar?iai ir disciplinuotai, ta?iau turi vien? didel? nepatogum? j? prek?s iki Europos keliauja apie keturiasdeimt dien?. Tai neatitinka iuolaikin?s dinamikos reikalavim?. Matyt, der?t? ES vilkikams leisti vain?ti bent jau 200 kilometr? per valand? grei?iu. Ne l??iau. Aiku, jie sutraikyt? ne vien? lengv?j? automobil?, pakel?se ibarstyt? tonas produkcijos, bet greitkeliuose b?t? sukurta tikra grei?io karalija. Apsn?d? v?plos, matydami i paskos 250 kilometr? per valand? grei?iu atvilpiant? vilkik?, ir patys gal stipriau paspaust? ekseleratoriaus pedal?, kad neb?t? nuluoti nuo vaiuojamos dalies paviriaus. L?tai vaiuojantys mon?s i dalies gerokai sul?tina ekonomikos augimo procesus, nes l?tai vaiuojant sunaudojama labai nedaug degal?. Akivaizdu, kad l?tokai vain?jan?ioje Lietuvoje jau pribrendo metas rengti labai greito vaiavimo kursus. iems kursams gal?t? vadovauti policininkai, kurie m?gsta vain?ti gerokai pasivaiin?. Laimei, Lietuvoje toki? dar vis pasitaiko. Tai suteikia vil?i?, kad iais laikas toki? svarbi? reikm? turintys grei?io resursai dar neisemti, tai yra dar gerokai galima paspausti grei?io pedal?.

Komentarų nėra