Gyvenimas po tiltu. Lyduv?nai

Versija spausdinimui

Viktoras Vitkus

Panekov? klaus?me, kuo ver?iasi Lyduv?n? miestelio gyventojai, ar pakankama pajam? pragyvenimui, ar padar? nuostoli? kaitros ir li?tys, kaip bus sutikta iema, ar jiems r?pi art?jantys rinkimai ? savivald?, kokius mones nor?t? matyti joje ir kod?l, ar tenkina gyvenimas miestelyje ir koki? poky?i? nor?t? matyti paskutiniosiomis liepos dienomis?

Jonas Pocevi?ius, pensininkas:

Turiu ?kin? dal?, karvut?, auginu du parelius. Kriz?s ir nepritekliaus nejau?iame, bet jeigu reik?t? gyventi i pensijos, b?t? sunkiau. Kaitra, pra?jusios li?tys joki? nuostoli? ?kiui nepadar?. Nes ir ?kininkavimas n?ra labai didelis – sodelis, auginame bulves, daroves.

altos iemos nebijome, malkomis apsir?pin?. Jau pra?jusi iema buvo altoka, nebuvo joki? atodr?ki?, tai galima numatyti, kad ir i iema gali b?ti panai. Atvirai sakant, turiu ir t?v? palikim? apie 5 ha mikelio. .

Rinkimai labai domina. Nuo 1995 iki 2000 met? buvau iluvos seni?nijos tarybos narys. Dabar, b?damas pensininkas, irgi domiuosi politine pad?timi.

A, kaip T?vyn?s s?jungos partijos atstovas, link??iau, kad daugiau patekt? ios partijos kandidat?, nes dabartin?je Taryboje yra tik du m?s? atstovai: Linas Dargevi?ius ir K?stutis Korduas. Tai yra maoka. Lyduv?nuose tinkan?i? moni? Tarybos darbui nelabai matau. Sovietiniu laikotarpiu a 19 met? buvau iluvos apylink?s tarybos deputatu. .

Dabartinis gyvenimas Lyduv?nuose netenkina. Jau?iam?s lyg rajono pakratyje, esame lyg nereikalingi, maai mumis r?pinasi rajono valdia. Tas pats kelias padubysiais n?ra tinkamai tvarkomas, neprii?rimas, negreideriuojamas.

Negi reikia pirkti l?ktuv?, nes maina negalime vaiuoti. Biblioteka panaikinta, ambulatorija panaikinta. Juokingai atrodo – fel?er? Petrauskien?, netur?dama tinkam? vaist?, atvaiuoja i Katauski? ? parduotuv? m?s? gydyti. Buvusioje mokykloje atitv?r? kamp?, lyg ir padar? laikin? ambulatorij?. Ten n?ra nei telefono, nei krosnies, joki? s?lyg? sergan?iam mogui. Kam tada ?ia vain?ti? Panaikintos veterinarin?s paslaugos. Buvo galima d?l i? paslaug? kreiptis Naudvaryje, iluvoje pas liap?, dabar tenka vykti ? Raseinius. Sakoma, kad centralizavimas – geras dalykas, bet mon?ms tai nepatogu.

Pasikeit? bendruomen?s pirminink?, b?stin? ?sik?r? buvusioje mokykloje. Dar mokykloje lik?s muziejus.

Nor?t?si didesnio d?mesio ir i seni?nijos. Seni?nas eimys visikai nesilanko Lyduv?nuose, nebendrauja su mon?mis, nepritar? gyventoj? praymams iasfaltuoti 6 kilometrus iki tilto kelyje iluva – Raseiniai.

Yra ir teigiam? poky?i?. Remontuojama kooperatyvo Dubysa parduotuv?, tikime, kad gyventojams bus pateikta ymiai daugiau preki?. Dabar d?l kokios smulkmenos ar vaist? turime vain?ti ? Raseinius.

Danguol? Rimeikien?, pato darbuotoja:

Pato darbuotojos atlyginimas yra maas. Tenka ne tik vadovauti skyriui, bet ir eiti laikinink?s pareigas. ?kio neturiu, gyvulius laikyti neapsimoka, nes visk? reikia samdyti technik? ir panaiai. Kaitra ir liet?s darui nuostolio napadar?, nors agurk? dar neskinu. Gyvenu du kilometrai nuo Lyduv?n? savoje sodyboje. Kuru iemai jau apsir?pinome.

Per rinkimus visada balsuojame. Lyduv?nuose daugiau pensinio amiaus moni?, kurie reiktis politikoje jau nebegali. Kas antroje trobel?je gyvena po nal?.

Gerai, kad atk?r? kaimo bendruomen?. Aktyvi nauja bendruomen?s pirminink? Janina Vileikien? organizuoja ?vairius renginius. .

Apie kelio asfaltavim? kalb?ta ne kart?, bet valdininkai pareik?, kad iki 2012 met? joki? darb? neplanuojama. iaip kelias labai prastas.

Lyduv?n? bany?ios zakristijonas Stasys Paravinskas:

Zakristijono pajamos n?ra pastovios ir jos negali utikrinti pragyvenimo. Turiu 20 ar? sklyp?, kuriame yra sodas. em? pilnai ?dirbti n?ra sveikatos, esame kartu su mona pensininkai. Li?tys ir kaitros nuostoli? nepadar?, visko utenka. Mes diaugiam?s, kad tik lietaus b?t?. K?renimo sezonui esu pasiruo?s. ? Lyduv?nus atsik?liau 2000 metais ir susipainau su eiguliu Navicku, kuris ir par?pina malk?.

Kai atsik?liau ? Lyduv?nus, itas namas, statytas 1939 metais, buvo visai nedaytas, ivarpytas karo met? kulkomis ir skeveldromis, ypatingai deinysis onas. Statytas labai nagingo meistro. Kairiajame krate yra apie 3 m gylio r?sys. .

Buvo E. Jonyla, dabar – P. Veba-vi?ius man tas pats. K? jie gali pakeisti mano gyvenime? Su eima prijau?iame konservatoriams.

Man rajono valdia daug ner?pi, nes ji nepadeda. Jeigu valdia neteiks pagalbos mon?ms, ji nebus vertinama. Lyduv?nuose tinkam? ? valdi? moni? n?ra, nes ?ia gyvena pensininkai ir pijokai. Gal vienas kitas geresnis mogus: Songaila, Markauskas bei kelios moterik?s.

Atvaiavome i Jonavos ? kaim? iekoti ramesnio gyvenimo. Poky?i? Lyduv?n? gyvenime nesimato. Viltis dedame ? nauj? bendruomen?s pirminink?. Vyko Petrini? vent?, dainavo ?iapas, koncertavo iluvos ir aiginio saviveiklininkai. Daug sulaukiame turist?, ekskursij?. Klesti Kaunecko baidari? nuomos verslas. Prie bany?ios esam? pastat? – buvus? internat? – rengiamasi pritaikyti anonimini? alkoholik? reikm?ms. Gal ateityje miestelis atsigaus, dabar gi sekmadien? ? bany?i? ateina 10 15 tikin?i?j? ir viskas. I iauli? atvaiuojanti pas mo?iut? 13 met? mergait? pagroja bany?ioje vargonais.

inoma miestelio muzikant? ir poet? ponia iaulien?:

Vakarais ieinu pagroti, tai ino visi miestelio gyventojai. Nesvarbu, kad Dratvinio upelis iemet per pamatus buvo aps?m?s namo grindis, man ?ia gyventi gera. A buvau ivykusi i Lyduv?n? prie ger? deimtmet?, ta?iau ir v?l gr?au. Namas, kuriame gyvenu, projektuotas viesios atminties klebono architekto Julijono Kazlausko.

Pragyventi pajam? utenka, nors gaunu tik 700 Lt. 17 met? dirbau atrijos siuvimo fabrike. Pryman?iuose teko ragauti amoniako, tod?l pensija u kenksmingas darbo s?lygas tur?jo b?ti didesn?.

Turiu samdyti mones prii?r?ti teritorij?, nes ligos man neleidia tai padaryti pa?iai. Sulaukiu paramos ir i artim?j?. Pernai sesuo atve? bulvi?. Laikiau keturis okiukus, kuriuos d?l blogos sveikatos sunkiai sek?si auginti, tod?l vien? j? padovanojau dar neturtingesniems mon?ms.

Kiek ?manydama puoiu sodyb?, 2009 metais pasta?iau kryi? u blaivi? Lietuv?. J? dirbdino meistras i iluvos – Petras Burneika. Statyba man atsi?jo 300 Lt, gerai, kad medienos toli iekoti nereik?jo. Esu labai nusiteikusi prie girtuoklyst?, tod?l ir kryius buvo savotikas enklas u blaivyb?. .

Kaitra labai paveik? mano sveikat?, vos ivengiau infarkto. Lietus ir apskritai vanduo man patinka. Ir dabar maudausi Dratvin?lyje.

Kuru iemai dar visikai nepasir?pinau, ta?iau, kaip matote, alia yra stipriai apgriuvusi darin?. Tikiuosi su klebono leidimu i griuv?si? pasigaminti malk?.

Man labai r?pi politika, ta?iau negaliu k? nors nulemti. Esu R.Pakso alinink?.

Suk?riau jam dain?, nuvaiavau ? Raseinius ir emai?io aikt?je dainavau:

Kai tu gimei, prie em?s linko mediai,

O emaitijoj siaut?jo audra.

Ir at?jai kovoti u teisyb?,

Tai neapvilk, nes em? m?s venta.

Savivaldyb?s taryboje nor??iau matyti s?iningus mones. Toki? moni? yra ir Lyduv?nuose tai Janina Vileikien?. Nor??iau, kad grobikai, ieikvoj? m?s? bendruomen?s turtel?, b?t? nubausti. Gal ji pad?s tai padaryti.

Gyvenimas Lyduv?nuose ger?ja. Jau gr?intos teis?s ? t?v? em?, vaikai gr?ta ? gimtuosius namus. Ta?iau teb?ra gerian?i? eim?. Aiku, nor?t?si, kad jauni mon?s tur?t? darbo vietas.

Elena utautien?, pensinink?:

Laikau karv?, vit?, pasisodinu dar?, bulvi?. To ir utenka. Ta?iau negaliu sau leisti vain?ti ? ekskursijas nei kur atostogauti. Gaunu 790 lit? pensijos, nes turiu 35 met? darbo sta?. Turiu 97 met? mam?, kuriai reikalinga priei?ra.

Anks?iau gyvenau Kelm?s rajone. 1959 metais atvykau ? Lyduv?nus, ?ia suk?riau eim?.

Nei kaitra, nei li?tys darams nuostoli? nepadar?. Dabar po lietaus darov?s tikrai atsigauna. Tik b?da nesp?jam ienauti spar?iai augan?ios ol?s. iemos al?ius taip pat pasiruo? sutikti, malk? tikrai utenka. Daug j? ruoiama, padeda s?nus, atvaiuoja brolis.

Rinkimai ? rajono Taryb? man aktual?s. Reikia galvoti, k? isirinksime, nes galime sulaukti dar blogesni? rezultat?. Negaliu pasakyti, ar Lyduv?nuose yra tinkan?i? tokiam darbui moni?. Nebent mokytojas Pocevi?ius, bet jis jau garbaus amiaus. Gal kas i jaun? moni??

Gyvenimas Lyduv?nuose tenkina, tik nemaa gerian?i? moni?. Vakarais matome ir alkohol? vartojan?ius nepilname?ius. eimos nesusitvarko su savo eiolikme?iais ar panaaus amiaus atalomis, prao kit? pagalbos. Kaimynai taip pat bijo, kad neb?t? idauyti langai, kaip pernai atsitiko man. Darbo mon?ms n?ra. Ant geleinkelio tilto dirba mano s?nus, ukutis, Zaranka, Vileikis. Daugiausiai Lyduv?nuose gyvena pensininkai.

Visi gyventojai nor?tum?me, kad ? miestel? eit? asfaltuotas kelias, daniau ? Raseinius kursuot? autobusas. Dabar jis vyksta du kartus per dien? ir tai tik antradieniais bei penktadieniais. Nor?t?si, kad jis kursuot? ir etadieniais turgaus

dien?. Anks?iau taip buvo, ir mon?s buvo patenkinti. T? dien? mon?s i Raseini? gal?jo atvaiuoti ? Lyduv?n? kapines. Keblum? sudaro registracija pas gydytojus, nes ne visos dienos nuvykti yra tinkamos.

Komentarų nėra