Gyvenimo prasm? b?ti reikalingam

Versija spausdinimui

K? tai reikia gyvenimo prasm?? Jos n?ra atskirai nuo man?s ir nuo visuomen?s, kurioje gyvenu. Vadinasi, tiktai ireikdamas save vienu ar kitu darbu, priimtinu, naudingu, reikalingu visuomenei, a deklaruoju savo individual? gyvenimo prasm?s suvokim?, sak? poetas Justinas Marcinkevi?ius. Tie patys odiai, ko gero, nusako ir Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos Skaitytoj? aptarnavimo skyriaus vyriausiojo bibliotekininko Jono Brigio gyvenimo prasm?s suvokim?.
Gim?s 1963 m. balandio 26 d.
Surmant? kaime (Raseini? r.) 19701973 m. mok?si Mank?n? ir Mituvos (Raseini? r.) pradin?se mokyklose, 19731981 m. t?s? moksl? Juodai?i? (Jurbarko r.) vidurin?je mokykloje. 1985 m. baig? Vilniaus kult?ros mokykl? ir prad?jo dirbti Raseini? rajono savivaldyb?s vieosios bibliotekos Skaitytoj? aptarnavimo skyriaus vyresniuoju bibliotekininku.
iemet balandio 26-?j? sveikindami J. Brig? garbingo jubiliejinio 60-ojo gimtadienio proga kartu diaugiam?s jo pasiektais rezultatais ir profesiniame, ir visuomeniniame gyvenime. Prad?j?s dom?tis ir rayti krato istorijos temomis informacijos iekojo, j? rinko ?vairiuose archyvuose, knygose, kitose publikacijose ir savo iniomis dalijosi su skaitytojais, darbuotojais, gyventojais.
Intensyvus kratotyros mediagos rinkimas ir sisteminimas, periodikas lankymasis didiuosiuose Lietuvos Respublikos archyvuose, laisvalaikio aukojimas iam darbui atne? gausi? vaisi? nuo 2003 m. prasid?jo ities intensyvi leidybin? veikla.
J. Brigio paruoti kratotyros darbai, paremti archyvine mediaga, autentikais faktais, danai publikuojami rajono laikra?iuose, urnale Tarp knyg? ir kt. Nuo 2018 m. Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieoji biblioteka prad?jo leisti urnal? Rasupis, J. Brigys yra io urnalo redkolegijos narys, urnale publikuojami ir jo straipsniai Raseini? krato istorijos temomis.
…ireikdamas save vienu ar kitu darbu, priimtinu, naudingu, reikalingu visuomenei J. Brigys peln? koleg?, visuomen?s, bibliotekos ir rajono vadov? pasitik?jim? ir pagarb?. Ne kart? buvo ?vertintas, jam suteikta apdovanojim?.
U aktyvi? veikl? renkant kratotyrin? mediag? apie priekario laik? Raseini? krat?, jo ymius mones, komplektuojant Knygos muziejaus fondus, raant straipsnius ir atskirus darbus 1998 m. J. Brigiui suteiktas Raseini? vieosios bibliotekos Met? bibliotekininko vardas.
2000 m. gavo Garb?s kratotyrininko vard?. Nuo 2000 m. jis tapo Simono Stanevi?iaus bendrijos nariu.
2003 m. u aktyvi? knygotyrin? ir kratotyrin? veikl? J. Brigiui suteiktas Geriausio 2002 m. Lietuvos bibliotekininko vardas.
2009 ir 2011 m., 2021 m. apdovanotas LR kult?ros ministerijos pad?kos ratais.
Irinktas Raseini? krato mogumi 2012.
Rajono geriausio 2016 m. Met? bibliotekininko vardas suteiktas J. Brigiui u Raseini? rajono kult?rinio ir istorinio paveldo sisteminim? ir sklaid?, aktyv? tarpinstitucin? bendradarbiavim? ir u visuomenikai aktuali? publicistik?, ugdan?i? tautikum? ir dvasines vertybes.
2018 m. jam buvo ?teikta emai?io statul?l? u lietuvi? tautos kult?ros, kult?ros paveldo, pilietikumo ir tautikumo puosel?jim?.
Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos 2020 m. rugs?jo 17 d. sprendimu Nr. TS-263 J. Brigiui suteiktas Raseini? garb?s pilie?io vardas.
Puikus mogus, nuoirdus panekovas, gyvoji enciklopedija… taip apie m?s? koleg? J. Brig? atsiliepia visi, kam teko skaityti jo knygas, klausytis praneim?, prayti pagalbos, patarim? arba betarpikai bendrauti. Esame ?sitikin?, kad J. Brigys savo asmenybe, profesine, kult?rine, visuomenine ir kasdiene veikla enkliai prisideda prie visuomen?s vietimo, tautikumo ir dvasini? vertybi? ugdymo, Raseini? krato istorin?s tapatyb?s atskleidimo. Tikime, kad kolega Jonas iliks nuoirdus, smalsus, besidalijantis iniomis.
Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos kolektyvas sveikina koleg? garbingo jubiliejaus proga, linki jam visokeriopos s?km?s iekant, atrandant ir ?gyvendinat siekius ir svajones.
Raseini? Marcelijaus Martinai?io
vieosios bibliotekos kolektyvas

Komentarų nėra