Gyventojai gal?s rinktis ilumos punkt? prii?r?toj?

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

Vasar? mintis apie alt?j? sezon? stengiam?s nustumti kuo toliau, ta?iau iemos al?iai neivengiamai ugrius. Drauge su jais milinikos s?skaitos u ildym?. Meru Remigijumi A?u ?tik?j? mon?s viliasi, kad rajono galva nepaliks daugiabu?i? gyventoj? likimo valiai ir tes?s prie rinkimus duot? paad? sumains ilumos kain?.
Atrodo, rajono valdia ia kryptimi gan intensyviai dirba. Gegu? rajono taryba paved? Savivaldyb?s kontroliuojamai ?monei UAB Raseini? komunalin?s paslaugos tiekti biokur? UAB Raseini? ilumos tinklai. Anot mero, iki iol biokur? tiekusi privati ?mon? usid?davo velnik? antkain?. Biokuro tiekim? patik?jus Savivaldyb?s ?monei, bus galima kontroliuoti pirkimo ir pardavimo kain?. Taip tikimasi sutaupyti bei sumainti gyventojams mokes?ius u ildym?.
Antrasis ingsnis ia linkme UAB Raseini? ilumos tinklai priklausan?i? daugiabu?i? nam? ilumos punkt?, karto vandens ruoimo ?rengini? priei?r? pavesti S? Raseini? but? ?kis. is sprendimas buvo priimtas birelio 29 dien? Savivaldyb?s tarybos pos?dyje.

Kaip galima sutaupyti?

ilumos ?k? kuruojantis Raseini? r. savivaldyb?s Ekonomikos, ?kio ir turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas Romanas Evsei?ikas paaikino, kad ilumos tiekimo procesas apima gamyb?, perdavim? ir pat? vartojim?. Gamybos katus tikimasi sumainti pakeitus kuro pirkimo b?d?. Pigiau nupirktas kuras tiesiogiai tur?s ?takos mokes?i? u ilum? ma?jimui.
Perduodant ilum? nuo katilin?s iki daugiabu?io, ilumin?se trasose patiriama nuostoli?, kurie ?traukiami ? vartotoj? s?skaitas. Siekiant sumainti nuostolius, iuo metu intensyviai vyksta ilumini? tras? renovacija. Pasak specialisto, visikai ivengti nuostoli? perduodant ilum? ne?manoma, ta?iau atnaujinus ilumos trasas jie bus minimal?s. Tai irgi leis iek tiek sumainti ilumos kain?.
Mokes?i? dyd? lemia ne tik ilumos tiek?jo nustatytos kainos, bet ir suvartojamas ilumos kiekis, kuris i dalies priklauso ir nuo ilumos punkt?, esan?i? daugiabu?iuose, priei?ros. Temperat?ros reim? reguliuoja automatiniai prietaisai. Jeigu jie netiksliai nustatyti, pastate iluma gali pasiskirstyti netolygiai b?na per karta arba per alta. Tinkamai sureguliavus prietaisus, galima sutaupyti gyventoj? pinig?. Raseiniuose labai sunkiai keli? skinasi daugiabu?i? nam? modernizavimas, n?ra nei vieno renovuoto, apiltinto namo. To dalis ilumos punktai bei j? ?ranga. Raseini? mieste yra 83 ilumos tinkl? aptarnaujami daugiabu?iai, 26 i j? temperat?ros reguliavimo prietaisai pusiau automatiniai – moralikai ir technikai pasen?.

Kiek suma?s mokes?iai, neinoma

Skai?iavimai, kiek gal?t? suma?ti ilumos kaina gyventojams perdavus punkt? priei?r? kitai ?monei, nebuvo atlikta. Pasak R. Evsei?iko, nebuvo tam tikslo, svarbiausia sudaryti gyventojams galimyb? pasirinkti prii?r?toj?. Galb?t pavyks iek tiek sutaupyti ilumos suvartojim? ir bus ivengta spekuliacij?, neva tiek?jai netinkamai reguliuoja ilum?. Galutini? skai?i? n?ra, tik prognozuojama, kad gal?t? suma?ti.

Visos ininerin?s sistemos vienose rankose

UAB Raseini? ilumos tinklai direktoriaus Stanislovo Bartkaus nuomone, ilumos punkt? priei?ros perdavimas kitai ?monei vargiai ar atne labai didel? ekonomin?
naud?, ta?iau poky?i? nereik?t? vertinti tik ekonominio naudingumo aspektu. Vis? pirma, vartotojai patys gal?s rinktis ilumos punktus prii?rin?i? ?mon? ir nebetur?s pagrindo ?tarin?ti, kad gamintojas galb?t netinkamai reguliuoja ?renginius ir siekia patiekti kuo daugiau ilumin?s energijos. Be to, racionalu vis? daugiabu?io namo ininerini? sistem? priei?r? patik?ti vienai ?monei – galb?t suma?t? ir s?naudos. Tai tur?t? paskatinti ir daugiabu?i? nam? bendrij? k?rim?si, kuris iuo metu juda gan vangiai.

Darbuotoj? likimas neaikus

iuo metu ilumos punkt? priei?r? Raseini? mieste atlieka penki ilumos tinkl? darbuotojai 4 santechnikai ir meistras, o visame rajone ildymo ir karto vandens tiekimo vidaus sistem? priei?ros tarnybai priskiriama 11 darbuotoj?, kai kurie j? dirba ir ilumos gamyboje. Metin?s ios tarnybos s?naudos 435,1 t?kst. lit?, vartotojai, mok?dami u ildym?, padengia 385,2 t?kst. lit? ios sumos.
ilumos tinkl? direktorius teig?, kad dar per anksti kalb?ti, koks likimas itiks punkt? priei?ros tarnybos darbuotojus: Nemanau, kad d?l personalo ikils dideli? problem?. Galb?t i? tarnyb? perims but? ?kis arba rangovas. Kita vertus, tai pakankamai auktos kvalifikacijos darbuotojai, jiems yra galimybi? integruotis m?s? ?mon?je. Be to, mes prii?rime ne tik daugiabu?ius, turime 24 komercinius vartotojus, kuriuos reik?s prii?r?ti. Dalis darbuotoj? iliks.

Funkcij? perdavimas ne naujiena

S? Raseini? but? ?kis direktoriui Antanui Valantinui Savivaldyb?s tarybos sprendimas perduoti but? ?kiui vykdyti daugiabu?i? nam? karto vandens sistem? priei?r? nebuvo netik?tas, kadangi Vyriausyb? jau yra pritarusi ilumos ?kio ?statymo pakeitimo projektui, kad ilumos tiek?jas negali b?ti ir prii?r?toju. ?statymo projekt? inicijavo Prezident? ir manoma, kad ruden? Seimas tur?t? ? projekt? patvirtinti.

Daugiabu?i? gyventojai savo vali? ireik ratu

Pasak direktoriaus, artimiausiu metu bus organizuojami susitikimas su gyventojais d?l ilumos punkt? priei?ros, nes pagal ?statym? jie patys gali pasirinkti prii?r?toj?. Kad susirinkimuose priimti sprendimai b?t? teis?ti, turi dalyvauti ne maiau kaip 51 % gyventoj?. Deja, praktika rodo, kad mon?s n?ra link? gausiai dalyvauti. Tod?l planuojama organizuoti balsavim? ratu: ?galiotas asmuo idalins biuletenius, kuriuose daugiabu?i? gyventojai ireik savo nuomon? d?l ilumos punkt? priei?ros.

Naujieji tarifai nebus didesni

D?l ilumos punkt? priei?ros tarifo nustatymo A. Valantinas sak? tarsis su Savivaldyb?s specialistais. Iki rugs?jo 20 dienos rajono tarybai bus pateikti nauji tarifai. iuo metu ilumos tinklams gyventojai u kvadratin? metr? moka apie 16-20 ct (tarifas priklauso nuo daugiabu?io statybos met?, bendro viso pastato ploto ir kt.). Dabar 2-j? kambari? buto gyventojai but? ?kiui u paslaugas kas m?nes? vidutinikai moka apie 30 Lt, per?mus priei?r?, s?skaitoje atsiras nauja eilut? ilumos tinkl? priei?ra.
Raseini? but? ?kio vadovas tikino, kad naujieji tarifai u ildymo sistem? priei?r? nebus didesni u dabartinius.

But? ?kis licencijos neturi

S? Raseini? but? ?kis, kaip administruojanti ?mon?, tiesiogiai dirba su vartotojais ir yra atsakinga u visas daugiabu?i? ininerines komunikacijas. ?mon? savo darbuotoj? neturi, tod?l darbams atlikti skelbia bendrojo naudojimo objekt? remonto, rekonstravimo ir kito tvarkymo paslaug? pirkimo konkursus. But? ?kis vykdo daugiabu?i? nam? api?ras, organizuoja technin? priei?r?, avarij? lokalizavim? ir likvidavim?, ta?iau darbus atlieka rangovai. Licencij? ?vairiems darbams,o tarp j? ir ilumos punkt? priei?rai, ?mon? neturi. Jei mes patys atestuosim?s licencijai gauti, priimsime darbuotojus, ?sigysime technin? baz?, ar nebus brangiau negu samdyti licencij? turin?i? ?mon?? B?tina skubiai atlikti skai?iavimus, kaip naudingiau. inoma, b?t? gerai ?sigyti licencij?, jei ne dabar, tai gal ateityje ?sigysime. Esu u tai, kad but? ?kis dirbt? pla?iau ir gal?t? atlikti daugiau darb?. Jei atlikus skai?iavimus paaik?s, kad mums patiems dirbti atsieina pigiau nei samdyti rangov?, ?sigysime licencij? dabar, – sak? direktorius A. Valantinas.

ilumos punktai tur?s tapti gyventoj? nuosavybe

Ateityje daugiabu?i? ilumos punktai ir karto vandens ruoimo ?renginiai tur?s pereiti but? savinink? nuosavyb?n. Didmies?iuose tai n?ra jokia naujiena. Ir Raseiniuose jau yra 3 daugiabu?iai (Vaiganto ir Algirdo g.), kur punktai yra pa?i? gyventoj? nuosavyb?. Bendrasavininkai patys atnaujino, modernizavo punktus. Kaip teig? UAB Raseini? ilumos tinklai direktorius S. Bartkus, kito kelio n?ra, ia linkme einama visoje respublikoje, tokia valstyb?s politika. Visi daugiabu?i? gyventojai tur?s laisv? pasirinkim? – gal?s punkt? priei?rai samdyti ?mon?, patik?ti j? but? ?kiui arba kuriam nors i gyventoj?, pabaigusi? kursus. Direktoriaus nuomone, vis tik priei?r? tur?t? atlikti ?mon?, besispecializuojanti ioje srityje. Technikai ar avarij? atveju b?t? saugiau.
Kol kas ilumos punktai, karto vandens ruoimo ?renginiai yra ilumos tiek?jo UAB Raseini? ilumos tinklai nuosavyb?, taigi mokest? u ildymo sistem? remont? bei modernizavim? teks mok?ti iki gyventojai nepanor?s patys tapti ilumos punkt? savininkais.

Komentarų nėra