Gyventojai ? valdios karst? sukal? vinis

Versija spausdinimui

Gytis SAD?NAS

Daugiau kaip 60 proc. gyventoj? vertina blogai arba labai blogai

Raseini? r. savivaldyb?s administracija, matyt, vedina ger? ketinim? nor?dama pagerinti valdymo kokyb? ir efektyviau panaudoti mogikuosius ir finansinius iteklius, savo internetiniame puslapyje sureng? gyventoj? apklaus?. Valdia anketoje moni? klaus?: kaip jie vertina savivaldyb?s administracijos ir Tarybos darb? bei valdios veikl?, modernizuojant ir prii?rint vieosios infrastrukt?ros objektus, modernizuojant ir prii?rint vietin?s reikm?s kelius ir gatves?

Ta?iau i apklausos duomen? matyti, kad daugiau kaip 60 proc. Raseini? r. gyventoj? Savivaldyb?s ir Tarybos darb? vertina blogai arba labai blogai.

- Jei apklausos dalyvi? tarpe neatsirado nei vieno, kuris rajono Savivaldyb?s ir Tarybos darb? ?vertint? labai gerai, tai ar bereikia didesn?s kritikos?- sak? opozicin?s socialdemokrat? partijos atstovas rajono Taryboje Liudas Kavaliauskas.- Bent koks savikis gal?jo pasakyti, kad vertina labai gerai. Bet ir tokio neatsirado. Matyt, ir savi partie?iai puikiai supranta, kad n?ra kuo pasigirti.

Savaime suprantama, kad pama?iusi tokius apklausos rezultatus dabartin? valdan?ioji dauguma (jei tik tur?t? savigarbos) tur?t? susirinkti savo daiktus ir, velniai tariant, traukti unims ?ko pjauti arba …pievos rav?ti. Bet ?ia Lietuva. Ir valdi? i k?d?s galima iversti tik buldozeriu, o ne kritikos str?l?mis…

moni? ?t?is – pagr?stas

Rajono savivaldyb?s Tarybos narys L. Kavaliauskas neslepia, jog gyventoj? apklausos rezultatai jo n? kiek nenustebino. Politiko teigimu, tok? katastrofikai em? vertinim? l?m? dabartin?s valdios sprendimai.

- Apklausa vienareikmikai parod?, kad mon?s, at?j? ? savivaldyb?s administracij?, negauna tos paslaugos, kurios tikisi ir kuri jiems tur?t? b?ti suteikiama,- ,,Alio, Raseiniams r?? L. Kavaliauskas.- Perasi ivada, kad arba blogai sutvarkytas administracijos vadov? darbas, arba jie papras?iausiai neturi vadovauti reikaling? geb?jim?.

Rajono politiko L. Kavaliausko teigimu, mon?s puikiai ino, kad su administracijos direktoriumi praktikai n?ra jokios prasm?s gaiti laik? ir bandyti spr?sti ikilusias problemas. ,,Norint realiai ispr?sti problem?, ver?iau ikart eiti ? kit? gatv?s pus?, ? prie savivaldyb? esant? pastat? ir ten derinti visus reikalus,- atviravo L. Kavaliauskas.

- Niekam ne paslaptis, jog pla?iai pasklidusios kalbos, kad kai administracijos direktorius Dainius Baltruaitis atvaiuoja ? Raseinius, jis savo nuomon? palieka Kaune. T? teigin? puikiai iliustruoja ir apklausos rezultatai. Vargu ar toks direktorius raseinikiams yra reikalingas.

Anot L. Kavaliausko, ne k? geresnio gyventoj? vertinimo susilauk? ir savivaldyb?s Tarybos darbai. ,,mon?s mato, kad svarstant aktualius miesto ir rajono gyventojams klausimus ir opozicijai teikiant rimtus, konkre?ius pasi?lymus, valdan?iosios tarybos nari? galvos nuleistos, rankos pakeltos, o priimam? sprendim? nauda vietos mon?s vis labiau abejoja. O jei dar pasidom?tum?te, kokiomis s?lygomis dabar dirba vis? rajono ?staig? centralizuota buhalterija, tai rast?si dar daugiau preteksto kritikai vertinti Tarybos priimtus sprendimus,- kalb?jo tarybos narys L. Kavaliauskas.

L. Kavaliausko teigimu, ? savivaldyb?s biudet? buvo gauta apie 3 mln. Lt papildom? pajam?.

Kam ios l?os skirtos? ,,Paaik?jo, kad sunkme?iu 100 t?kst. Lt skirta Raseini? miesto parko tvarkymui. 80 t?kst. Lt Autobus? parkui, kuriam savivaldyb? jau tampa tikra ,,meliama karve,- nesl?p? apmaudo L. Kavaliauskas.- Tuo tarpu opozicija si?l? dal? t? l?? skirti vis? pirma sveikatos apsaugai, kad kaimuose b?t? galima isaugoti fel?erinius punktus. Dabar gi sklando kalbos, kad kelet? fel?erini? punkt? d?l l?? stygiaus teks udaryti. Ne paslaptis, jog mon?s piktinasi tokiais l?? taupymo b?dais. Kur kaimo mogui reik?s d?tis, kai gyvenviet?je bus udarytas punktas. Kaip prisiaukti mediko pagalbos pablog?jus sveikatai ar nutikus nelaimei? Akivaizdu, kad mon?s tokius savivaldyb?s Tarybos sprendimus labai greitai pajunta savo kailiu. Tod?l visikai suprantama, kod?l 67 proc. gyventoj? savivaldyb?s darb? vertina blogai arba labai blogai.

Anot L. Kavaliausko, n?ra ko steb?tis, kad kiekvienas vairuojantis automobil?, turi priekait? rajono valdiai ir d?l keli? priei?ros. ,,Per paskutinius trejus metus keli? b?klei gerinti pinig? nebuvo skiriama,- tikino Tarybos narys.- O kaip valdia neva r?pinasi gyventoj? saugumu ir gerove, puikiai parodo ir kitas konkretus faktas. Pavyzdiui, jeigu ankstesn?s kadencijos savivaldyb?s taryba gyvenviet?se ?reng? apvietim?, tai ios kadencijos valdymo metu ie viestuvai buvo ugesinti. Pinigai mieliau atiduodami Autobus? parkui nei gyvenvie?i? apvietimui. Tod?l moni? ?t?is valdios darbais visikai pagr?stas.

Komentarų nėra