Gyventojai persp?jami susir?pinti nuotekomis

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Pastaruoju metu tiek Aplinkos apsaugos agent?ra, tiek UAB Raseini? vandenys sulaukia nemaai skund? d?l gyventoj? netinkamai tvarkom? nuotek?. mon?s piktinasi, kad kaimynai neretai pakv?pina alia j? sklyp? esan?ias teritorijas, tiesiog ileidia nuotekas
ant grunto ir nesilaiko elementarios tvarkos. Taip uteriami uliniai ir kiti objektai. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Raseini? r. agent?ros ved?jas Gediminas Tamaauskis Alio, Raseinius informavo, kad tie gyventojai, kurie n?ra prisijung? nuotek? prie centrini? tinkl?, o toki? kol kas m?s? rajone dauguma, atsako u visas aplinkos netausojimo pasekmes. Ter?jai nebus toleruojami: minimali pinigin? bauda tokiems asmenims – 200 lit?, ta?iau gali tekti ir grietesn? atsakomyb?. tai neseniai Ariogaloje nustatytas tiesiog ekologinis kriminalas. Pasirodo, nuo sen? laik? netoli Dubysos esan?ioje teritorijoje veikia niekam nepriklausan?ios nuotek? sistemos. Jomis teka pavirinis ir drenao vanduo, sumaiytas su buitin?mis gyventoj? nuotekomis. Visos nuotekos neivalytos patenka ? up?. Taigi n?ra ko steb?tis Dubysos utertumu. Pareig?nai kvie?ia gyventojus b?ti pilietikais ir s?moningais praneti apie panaius atvejus. Juo labiau, kad daugelis naudojasi achtiniais uliniais, kurie uteriami paviriniu vandeniu. Norintys isitirti laboratorijoje savo vanden?, gali kreiptis ? UAB Raseini? vandenys ?mon? atlieka i? paslaug?.

Aplinkos apsaugos agent?ros darbuotojams ? ruden? teko bausti ir Vidukl?s miestelio gyventojus. Gyventoj? nuotek? rezervuarai visikai neatitiko reikalavim?, tod?l baudos paskirtos visam kvartalui. Pareig?nai akcentuoja, kad nuotek? talpos turi b?ti sandarios ir j? turin? reikia iveti. Pasak G. Tamaauskio, j? darbuotojai neretai prao parodyti nuotek? iveimo?ekius, tod?l bent per paskutinius metus iduotus ?ekius reik?t? saugoti.

Raseini? vanden? direktorius Raimedas Virilas patikino, kad j? ?mon? gyventoj? nuotekas vea bet kokiais kiekiais pradedant 1 m3. Klient? skai?ius auga. Ta?iau pagal gyventoj? skai?i? mes tur?tume iveti kone deimt? kart? daugiau nuotek?. i? paslaug? pas mus galima usisakyti tiesiog paskambinus telefonu. Kain? komisija nuo lapkri?io 1 d. iek tiek pak?l? kainas, bet labai neymiai. Ta?iau mes taip pat stengiam?s pad?ti rajono gyventojams. Pavyzdiui, anks?iau veant tiek 1 m3, tiek 2 m3 nuotek?, gyventojas mok?davo kaip u 5 m3. Dabar paskai?iuojama tiksliai. Beje, eimininkui nereik?t? laukti iki paskutin?s dienos, kol talpa prisipildys, – aikino ?mon?s vadovas.
Pasak Aplinkos apsaugos agent?ros darbuotoj?, palaipsniui populiar?ja ir individual?s valymo ?renginiai. inoma, tai labai priklauso nuo to, kur mogus gyvena, koks yra gruntas ir panaiai. Buitini? nuotek? valymo ?renginiuose ivalytas vanduo gali b?ti infiltruojamas ? grunt? (per infiltracijos ulinius, filtracijos laukus), nuvedamas ? pakel?s, melioracijos griovius, ileidiamas ? atvirus vandens telkinius arba tinka antriniam panaudojimui.

R. Virilas teigia, kad perspektyvoje numatoma gerokai ipl?sti nuotek? tinklus. Didiausi? d?mes? iuo metu skiriame Raseiniams, Ariogalai, Viduklei ten, kur daugiausiai gyventoj?. Gruodio m?nes? dalis vykdom? europini? projekt? bus ubaigti. Kitais metais
rengsime naujus tinkl? pl?tros projektus ir su iais darbais gerokai pasist?m?sime, – tvirtino Raseini? vanden? vadovas.

2 Komentarai

  1. Gyventojai persp?ja

    2011-11-25 10:55

    Virila, ireikalauk, kad Norvelita pasistatyt? nuotek? skaitliuk? ir susimok?t?.

  2. Pagalvokit

    2011-11-25 13:33

    Kaip tas virila gali kako reikalauti i to kuris jam dav? t? darb?.O be to jis BUFETAVOS KRISTUT?S GUOL? ILDO.Vot tokie reikaliukai m?s? parapijoj…