? naujus mokslo metus valso ingsniu

Versija spausdinimui

Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos vietimo ir sporto skyrius kartu su Raseini? rajono vietimo pagalbos tarnyba rugpj??io 29 dien? organizavo konferencij? Ugdymo proceso kaita mokini? ?g?iai, skirt? Raseini? rajono pedagoginei bendruomenei.
Po ilt? konferencijos ved?j? Danut?s Vizbarien?s ir Silvos Morkevi?ien?s odi? ir mokini? ventinio valso sveikinimo odius tar? Raseini? rajono savivaldyb?s meras Arvydas Nekroius. Jis d?kojo rajono vietimo ?staig? pedagogams u kiln? j? darb?, link?damas geriausios s?km?s ir s?kmingo starto. Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos vietimo ir sporto skyriaus ved?ja Modesta Gail? diaug?si rajono pedagog? atsakinga bendruomene. Ji stipri, motyvuota ir nebijanti i?ki?! Ved?ja apvelg? praeitus mokslo metus, pasidiaug? gerais rezultatais, visiems palink?jo s?kming? mokslo met?. Konferencijos dalyvius sveikino Raseini? savivaldyb?s tarybos nariai: vicemeras Matas Skamarakas, Ona Babonien?, J?rat? Garliauskien?, Andrius Bautronis, Airinas Jermolajevas. Visiems link?jo geros sveikatos, k?rybin?s s?km?s, diugi? atradim?, grai? bendravimo akimirk?, k?rybiku darbu paragino visus atsakingai dirbti tausojant svarbiausias vietimo sistemos vertybes meil? ugdytiniui ir profesionalum?.
Konferencijos dalyviai d?mesingai klaus? kompetenting? lektori? parengt? praneim?: Kompetencijomis gr?sto ugdymo patirtys Europos mokyklose (lektor? dr. Daiva Jakavonyt?-Stakuvien?, Europos Komisijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo inspektor?, VDU vietimo akademijos profesor?), Mokyklos patirtis rengiantis atnaujint? program? ?gyvendinimui (lektor? Vilija Prigintien?, Klaip?dos ?uolyno gimnazijos direktor?, Lietuvos mokykl? vadov? asociacijos nar?), 7 valso ingsneliai su socialiniais partneriais ?gyvendinant atnaujintas BP (lektor? Kristina Paulik?, NA metodinink?, VDU Gifted centro Vilniuje koordinator?, asociacijos T?vai vietimui pirminink?). Daug min?i? ir pam?stym? apie mokytoj? k?r?j?, jo misij? ir presti? suk?l? lektor?s prof. dr. Renatos Bilbokait?s, Vilniaus universiteto iauli? akademijos direktor?s praneimas UT atnaujinimas valso ritmu ir pedagogo vaidmuo kaitoje. Art?jantys mokslo metai bus kupini i?ki?, naujovi? mokyklos prad?s dirbti pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas. inome, kad mokytojas yra k?r?jas, ta?iau svarbu ir abipus? atsakomyb? tarp mokinio ir mokytojo. Lektor?s dalijosi savo ger?ja darbo patirtimi, praktin?mis ?valgomis, o ? ugdymo turinio atnaujinim? patar? engti valso ingsniu.
Rugs?jo 1-?j? Mokslo ir ini? dien? suplev?suos prie vis? rajono vietimo ?staig? v?liav?, kurias paventino ir nuoirdius link?jimus rajono pedagogams isak? Raseini? dekanas, v?. M. Marijos ?mimo ? dang? parapijos klebonas Albertas Stanulis. Paventintos valstybin?s v?liavos buvo ?teiktos kiekvienam ?staigos vadovui.
Diaugiam?s jau deimti metai gyvuojan?ia tradicija, kai U pilietikum? vienai rajono ugdymo ?staigai suteikiama i nominacija ermuknio akel?. Nominacija teikiama u aktyviausiai ir originaliausiai puosel?jamas bei brandindamas vertybes dor?, pilietikum?, meil? savo kratui, atsakomyb?. Ikilmingai ? simbol? Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazija perdav? Prezidento Jono emai?io gimnazijai.
Viskas, k? darome su meile bendryst?s dvasioje, turi prasm?. Konferencija, palyd?jusi pedagogus ? naujus mokslo metus, buvo organizuota jau?iant vis? palaikym? ir pagalb?. D?kojame oki? studijos Vilnis vadovei Natalijai Tokarevai ir jos mokiniams, u konferencijos ?garsinim? Raseini? rajono kult?ros centro kolektyvui.
Nijol? Vebavi?ien?,
Raseini? rajono vietimo pagalbos
metodinink?

Komentarų nėra