? pasimatym? su Druskininkais

Versija spausdinimui

Laukt? rugs?jo 15 dien? ne?gali?j? sporto ir sveikatingumo klubo Raseini? motyvas nar?s, vadovaujamos Irenos Perminien?s, ikeliavome ? Druskininkus. Tai miestas, kuriame galima pasisemti dvasin?s, fizin?s ir psichologin?s stipryb?s.
Pasitiko saul?tas rudenini? g?li? klombomis ipuotas miestas. Druskinink? informacijos centro darbuotoj? d?ka susipainome su io miesto gid? asociacijos pirmininku, gamtotyros moksl? daktaru, tautotyrininku, nuostabiu mogumi Antanu Lankeliu. Su gidu patrauk?me ? K. Dineikos park?, igirdome jo ?k?rimo istorij?, pikantik? nutikim? istorijas. Parke vykstantys ?vair?s sveikatinimosi usi?mimai patrauk? m?s? d?mes?, panorome juos ibandyti. Paintin? ekskursija t?s?si po Druskinink? miesto ?ymias vietas: aplank?me raudon? bokt? jauki? bany?i?, g?r?jom?s M. K. ?iurlionio paminklu, okan?iais ir dainuojan?iais fontanais, senosiomis gydyklomis ir nuostabiai ?ruota aliuojan?ia saul?ta oranerija. Taip pat pavyko atjaun?ti nusiprausus stebuklingu Groio altinio Nemuno krante vandeniu, jame daug itirpusi? mineral?. Malon?s siurprizai m?s? dar lauk? M. K. ?iurlionio muziejuje. Meninink? Joana Daunyt?, vadinama arfos ambasadore, pristat? projekt? ?iurlionis arfos stygomis, skirt? M. K. ?iurlionio 147-osioms gimimo metin?ms pamin?ti. Nuoirdus atlikimas, arfos skambesys ub?r? mus nepakartojamas jausmas ir penas sielai, kai umerkus akis matai ir girdi, kaip teka saul?, skleidiasi iedai, cypsi lizde paukteliai, jauti, kaip ?sidienojus ?iurlena upelis ir striksi kiku?iai, kur nuo iedo ant iedo nutupia drugelis.
Po poilsio sve?i? namuose Parko vila neibl?so noras ibandyti K. Dineikos parke vykstan?i? usi?mim?. Juos ved? Gediminas Grigelis. is mogus inomas ne tik Druskininkuose. Biologijos magistras, lektorius, praktikuojantis sveik? gyvensen?, jog?, negail?jo mums nauding? ini? ir patarim?.
Dvi dienos nepakartojam? gyvenimo akimirk?, nuostabaus laiko… Ikeliavome namo praturt?j? naujomis iniomis, teigiamomis emocijomis.
Esame d?kingi Raseini? rajono savivaldybei u ivykos finansavim? ir Raseini? ne?gali?j? draugijai u suteikt? transport?.

Klubo nar? Nijol?

Komentarų nėra