?DOMI? MONI? GALERIJA

Versija spausdinimui

Viktoras VITKUS

Jadvyga Arba?iauskait? Merkaitien? ir Zita Baltruaitien? (T?sinys. Pradia Nr. 42)

- Kaip toliau klost?si J?s? gyvenimas?
J.M. Pirma mano darboviet? buvo Vaiktai?i? bibliotekoje alia Maironio t?vik?s. V?liau teko dirbti ne vienoje bibliotekoje. Apie 1962 metus teko ivykti i Raseini? krato.
- Kur ivykote?
J.M. Ivykau ? Vilkavikio rajon?. Ten pradioje dirbau kult?ros namuose, v?liau administracin? darb?, teko persikvalifikuoti. ?stojau ? G?linink? draugij?, teko dirbti ir floristikos darb?. Esu jau 15 met? G?linink? s?jungos nar?. Bendravau su ?vairiais mon?mis. ?strigo profesor?s Angel?s Bali?nien?s mintis, kad atvaiav?s usienietis negal?t? didiuotis atvetais augalais, nes m?s? augalai ne blogesni.Jos manymu, lietuvi? g?lininkai su usienie?iai gal?t? atlikti barterinius augal? mainus. M?s? gamta augalais nepaprastai turtinga, ko jau usienis neretai nebeturi.
- Kai gr?ote ? Raseini? krat?,kokios nuotaikos aplank??
J.M. Man pagailo moni?, kurie buvo umigdyti. Vienas mogus negali daug k? padaryti, jis gali daryti tiek, kiek aidu atsiliepia kiti.
Tuomet gali b?ti tikras, kad bus pasiektas galutinis rezultatas. Tavo geriausieji tikslai gali b?ti nesuprasti. ?domu tai, kad ir dabar mon?s, mokantys Maironio giesmes, eil?ra?ius, neino, kas juos para?.
- Susidaro toks ?sp?dis, kad esate usispyrusi ir siekiate usibr?to tikslo?
J.M. Toki? darb?, kad tekt? susidurti su biurokratin?mis sienomis, nevykdiau ir tuo neusiimsiu, nes man atrodo, kad ?ia ivis n?ra kam tuo usiimti. Man atrodo, tokios gyvenviet?s yra pastatytos ? atitinkam? lyg?, kad jos niekada nebus kitokios. Duok Dieve, joms ilikti tokiomis, kokios yra iandien. Mes gyvename ramiai, tarp lauk?. ?ia tiesiog kaip koks gandro dvaras. Kiekvienas kaimas turi po gandr?.
- K? J?s turite omenyje sakydama gandras. Ar tai tiesiogine prasme kakur ant ikelto rato besipuikuojantis pauktis, ar tai yra perkeltine prasme kaimo viesuolis?
J.M. ?ia tiek moni? maai, kad mums gandras tiesiog reikalingas. Mes jo visi laukiame kaip savo pilie?io ir labai li?dime, kad m?s? lieka vis maiau. Jeigu mes usispyr? sukuriame savo produkt?, tai juo ir diaugiam?s. Diaugiam?s praydusia g?le, be pinig? surengta vente, ar kartu igerta arbata. Tokiomis gyvenviet?mis Lietuvoje niekas nesidomi.
- A supratau, kad gandras yra viesus personaas. Kokia sodie?i? reakcija ? rengtas ventes, pasodintas g?les?
J.M. Reikia trupu?iuk? b?ti keistuoliu, kad mon?s prad?t? dom?tis, kas daroma, ir jie patys prisijungia.
- inau, kad J?s? r?pes?iu gyvenviet?je atsirado naujas kelio enklas. Kaip tai nutiko?
J.M. Du kaimo keliai tur?jo skirting? status?, d?l to ir skirting? priei?r?. Kelias tarp Kaulaki? ir Akstin? yra rajonin?s reikm?s, ?ia nuolat taisoma asfalto danga.
Kelias ? Boguius paliktas likimo valiai. Jeigu skiria kiek vyro utaisyti duob?ms, tai labai gerai.
Vietos gyventojai nutar?, kad b?tina aikiai ?vardinti Bogui? kaim? ir pasira? praym? pastatyti kelio enkl?, motyvuodami, kad kaimas ruoiasi Lietuvos vardo t?kstantme?io min?jimui. Daug mums pad?jo Pagojuk? seni?nijos seni?nas, nors reik?jo laukti 3 metus. Kitas darbas buvo aplinkos tvarkymas, taip atsirado g?lynas keli? sankirtoje prie kelio enklo.
- Esate patenkinti seni?no d?mesiu?
J.M. Man atrodo, kad mums tik seni?nas ir padeda. Kiti nelabai domisi, tik Seimo narys E.Jonyla teiravosi apie enklo statymo istorij?.
- Kokie dar vyko renginiai, apie kuriuos nor?tum?te kalb?ti?
Z.B. Vasar? vyko kratie?i? vent?, skirta atminti aplink esan?ius ir buvusius 15 kaim?. Ta proga buvo atnaujintas kryius, esantis keli? sankirtoje tarp ?uol?. J? savo laiku pastat? pavasarininkai. Min?jome ir Baltijos kelio dien?, daug apie tai vyko pokalbi?.
- A taip supratau, kad Liolinga yra tarsi ais, aplink kuri? vyksta ?ionyktis gyvenimas?
J.M. Man sugr?us teko igirsti odius, kad Liolinga yra paprastas griovys tai mane ?eid?. Praiau seni?no vyro tilto avarinei b?klei likviduoti. Tai buvo padaryta, nors remonto ir dabar reikia.
- Aplink yra nemaa sen? pastat? al?j? fragment?. Ar, J?s? nuomone, reikia juos saugoti?
J.M. inoma, reikia saugoti, bet kaip iaikinti mon?ms, kad jie patys visa tai brangint?? ?ia reikalingas labai stiprus entuziastas, kuris geb?t? nepiktai kalb?ti. Priei?rai reikia daug l??.
Z.B. Nemaa kryi? turime pakrypusi?. Toks kryius yra prie Akstinus, vietini? keli? sankirtoje. Norime grainti savo kaim? visais atvilgiais, fotografavome graiausias sodybas. Bendruomen?s patalpose stende eksponuotos ios nuotraukos. Kalbant apie kult?ros paveldo objektus reikia paym?ti, kad apylink?se turime pl?kto molio tvart?, vienas j? stov?jo Boguiuose. Kiaulinink? kaime yra toks Gudi?n? statinys.
- Ar vedamas koks metratis?
J.M. Ne, mes kaime toki? dalyk? neturime.
Z.B. iluvos vidurin?je mokykloje yra sukaupta mediaga apie io krato dvarus. Iki iol ilik?s puyn?lis ant Dubysos kranto su dvarinink? kapais. Kol?kio laikais iuos kapelius graiai prii?r?davo moter?l?s. Ten buvo ir du II pasaulinio karo belaisvi? kapai. Paskui buvo kalbama, kad j? palaikus ive?. Dar b?dami vaikai ?jome pai?r?ti ten esan?i? r?si?. Esame numat? lapkri?io 1d. udegti vakutes Kiaulinink? kaime ant sukil?li? kap?.
J.M. Vakaronei Tegra?ja m?s? kaimas mes sune?me ?varius rankdarbius, r?bus, etnografinius daiktus. mon?s tikrai linksmai ir turinigai praleido laik?.
- Esu gird?j?s, kad kuruojate vaik? teatriuk? Purienos?
J.M. Vaikai kaimuose neturi daug uimtumo, tod?l ir kilo mintis patraukti juos ? vaidyb?. Ant Liolingos kranto pastat?me spektakl? J?rat? ir Kastytis. Atrodo, pavyko, nes visi liko patenkinti.
D?koju u pokalb?.

Komentarų nėra