?domi? moni? galerija

Versija spausdinimui

Viktoras VITKUS

Janina Vileikien

? rugpj?t? lankantis Lyduv?nuose ir ruoiant mediag? straipsniui Gyvenimas po tiltu. Lyduv?nai, teko gird?ti ne vien? ger? od? apie nauj?j? Lyduv?n? bendruomen?s pirminink? Janin? Vileikien?. Tuomet su ja susitikti nepavyko, nes buvo ivykusi, tod?l dabar nutar?me i? sprag? itaisyti. Panekovei uduoti klausimai nebuvo standartiniai ir nukreipti tik ? jos asmenyb?. Ta?iau kalbant apie nuveiktus darbus ir ateities planus, ryk?ja mogaus tinkamumas b?ti bendruomen?s lyderiu.
Gerbiama pirmininke, kur yra Lyduv?n? bendruomen?s namai?
Ra?me savivaldybei praym? ir nuomos pagrindais dvideim?iai met? gavome bendruomen?s reikm?ms patalpas buvusios vidurin?s mokyklos pastate. Atlikome buvusio kabineto remont?, kuriame gal?s dirbti kilnojamoji Katauski? filialo biblioteka. Ji miesteliui tikrai reikalinga, nes yra daug mokini?, kurie tur?s galimyb? keisti knygas. Norime ?sirengti estetik? rengini? sal?. Jau nusipirkome apdailos mediag? ir ?ia atliksime reikiam? remont?. B?tina atnaujinti lub?, sien? ir grind? b?kl?. Visa tai atliksime bendruomen?s l?omis 2 % nuo moni? atlyginim?. Taip geranorikai nutar? bendruomen?s nariai.
Tokie ind?liai populiar?s remiant nevyriausybines k?rybines organizacijas, jaunimo jud?jimus ir panaiai, bet ar j? pakanka?
Tam tikromis progomis, pavyzdiui, sveikinant mones jubiliejaus proga, dar tradicikai papildomai surenkame pinig?li?.
Kokius renginius rengiate, siekdami burti bendruomen?s mones?
Norime gruodio 31 dien? Naujuosius metus sutikti su visa bendruomene. Didioji bendruomen?s dalis pensinio amiaus mon?s. Organizuosime transport? bendruomen?s nariams susirinkti, kad prie bendro stalo gal?tume spr?sti susikaupusias problemas
Su bendruomen?s mon?mis vaiuojame ? Katauskius per Onines, vaiuojame ? aigin? per Antanines. Ta?iau vyksta tik keli mon?s. Norime, kad tos ivykos b?t? gausesn?s.
inome, kad mokyklos pastate yra vietinis kratotyros muziej?lis. Gal kelis odius apie tai.
Rakt? nuo muziej?lio patalpos gavome neseniai. Iki tol j? kuravo buvusi mokyklos direktor? J.Sakavi?ien?. Toje patalpoje yra ir fel?erio punktas, tod?l yra tam tikr? keblum? d?l jo lankymo. Norisi dar tartis su viesios atminties J.Sakavi?ien?s eimos nariais d?l muziejaus panaudos bendruomen?s bei miestelio sve?i? ir turist? paintin?ms reikm?ms.
Ar n?ra galimybi? apskritai perkelti j? ? kitas patalpas?
Tai yra problematika, nes ne visos patalpos tam tinkamos d?l nesandaraus stogo. Mes surinkome pinig?li? stogo remontui, bet j? mums dar tr?ksta. Bendruomen? nor?t? rodyti visuomenei muziej?, tarsim?s, kaip tai daryti, m?s? planuose tokie siekiai numatyti.
Dubysa tampa vis populiaresne vandens turist? upe. Teko gird?ti, kad keliautojai, sustoj? Lyduv?nuose, nor?t? igerti vietinio pienelio, bet neino, kur kreiptis.
Deja, Lyduv?nuose beveik niekas nelaiko karvi?. A pati gyvenu prie pat Dubysos ir matau ilipusius i baidari? ir iekan?ius pieno turistus. Pamat? vaiuojan?i? dvira?i? moterik? su pieno talpa, jie praoa jos parduoti, ta?iau pastaroji negali d?l pieno kvotos to padaryti.
O jeigu turistas nor?t? nusipirkti koki? brak? ar agurk?, kaip jis tai gal?t? padaryti? Arba, tarkim, kas nors nor?t? ?sigyti kok? lyduv?niki? rankdarb? kur reik?t? kreiptis? Gal
kuriuo nors b?du reik?t? informuoti keliautojus? Gal atsirast? nors ir kuklios epizodin?s pajamos gyventojams?

Danai toki? informacij? tenka teikti ir man. Lyduv?nuose yra daug gabi? mezg?j?. Pamin?tinos mokytojos Vai?iulien?, imaitien?. Mes esame sureng? pla?i? rankdarbyst?s parod?, kuri visiems patiko. Manome, kad i? veikl? pl?tosime ir toliau.
Ar turistai domisi Lyduv?n? lankytinomis vietomis?
Padid?j?s turist? srautas atne? ir didesn? dom?jimasi Lyduv?n? miesteliu. ? m?s? miel? banyt?l? sve?ius nukreipia patys gyventojai.Daug talkina buv?s Dubysos regioninio parko darbuotojas, dabar besiver?iantis vandens turizmo paslaugomis, Gedas Kauneckas.
Jis supaindina norin?ius su archeologijos objektais, kitomis lankytinomis vietomis.
Istoriniai altiniai mini, kad jau nuo seno Lyduv?nuose alia lietuvi? gyveno rusai, vokie?iai ir ydai. Kokia situacija iandien?
Po karo, atstatant geleinkelio tilt?, rus? buvo labai daug, dabar liko gal 3 eimos. I?jo Anapilin nagingas kalvis vokietis ilaitis. Karo metu vokie?iai suaud? Lyduv?n? ydus ir dabar j? neliko.
Lyduv?nuose yra nemaai kult?ros paveldo objekt?. Ar bendruomen? yra ?siliejusi ? j? tvarkym? ir priei?r??
Esame numat? tvarkyti gerokai apleist? Antrojo pasaulinio karo yd? suaudymo viet?. Kol veik? mokykla, J.Sakavi?ien?s d?ka i istorin? vieta buvo nuolat prii?rima. inoma, skirsime d?mes? ir kitoms kult?ros paveldo vertyb?ms, mums r?pi j? b?kl?.
io pavasario pabaigoje Pagojuk? seni?nija pasira? bendradarbiavimo sutart? su Liubartovo (Lenkija) miestu. Ar j?s? bendruomen? nenuma?iusi dalyvauti panaiuose projektuose?
inoma, jeigu atsirast? tokia galimyb?, mielai dalyvautume. Apskritai bendruomen?s tikslas yra vienyti mones, rasti bendrus interesus ir siekti, kad gyvenimas miestelyje neb?t? nuobodus.
D?koju u pokalb?.

1 Komentaras

  1. Kaimyn?

    2013-03-22 18:28

    S?km?s Janinai jos geruose darbuose.