?DOMI? MONI? GALERIJA

Versija spausdinimui

Viktoras VITKUSGirkalnio pagrindin?s mokyklos istorijos mokytojas Stanislovas Feiza

Girkalnio pagrindin?s mokyklos istorijos mokytoj? Stanislov? Feiz? pa?sta ne tik miestelio gyventojai, bet ir visi Raseini? kratotyrininkai. Apie j? a igirdau i Roberto Kubilinsko, taip pat beviltikai sergan?io kratotyra.
S.Feiza daug d?mesio skiria mokyklos muziej?lio puosel?jimui ir jo eksponat? gausinimui, mokyklos bendruomen?s laikra?io Verden? maketavimui ir leidybai.
Ar esate girkalnikis?.
1987 metais baig?s Pedagogin? institut? prad?jau dirbti Girkalnio vidurin?je mokykloje. Iekojau darboviet?s ar?iau t?vik?s (esu gim?s Jurbarko rajone), tod?lir pasirinkau i? viet?.
Kas paskatino dom?tis kratotyra?
Kaime m?s? kaimynas buvo inomas kratotyrininkas, para?s nemaai straipsni?, Vytautas Lembutis. Buvo dar vienas studentas, kuris taip pat dom?josi istorija. Tuomet vaikai rinko pato enklus, degtuk? d?u?i? etiketes, enkliukus ir kt. Savo kolekcij?l? tur?jau ir a. V?liau i aistra peraugo ? spaudos kolekcijos rinkim?. Nemaai teko gird?ti ?vairi? pasakojim? apie praeities gyvenim?. Daug ?domaus teko igirsti i t?velio. Danai vykstu ? t?vik?, kur iki iol bendrauju su V.Lembu?iu
ir kitais kratotyrininkais.
Kaip atsirado dom?jimasis II-ojo pasaulinio karo vokie?i? kari? kapais? .
Neseniai teko susipainti su vienu mogumi i aki? rajono, kuris domisi II-ojo pasaulinio karo vokie?i? kari? amino poilsio vietomis Jurbarko krate. Jis labai daug nuveik? ioje srityje. Jo d?ka palaikai buvo surinkti ir deramai perlaidoti. Man kilo noras dom?tis tokiomis vietomis Girkalnio krate bei kaimynin?se apylink?se. Kol
kas Girkalnyje teko aptikti vien? toki? viet?.
Kokios ?ties vietos Jus domina, apie k? nor?jote rinkti mediag??
Daugelis gyventoj? ino apie ?nirtingus m?ius ties Kalnujais, kur uvo nemaai vokie?i? kari?, ta?iau neteko aptikti detalesn?s informacijos apie j? laidojimo vietas.
Sovietme?iu buvo nuleidiama b?tina tvarka r?pintis kapin?mis. Kokia situacija dabar?
Dabar toki? dalyk? n?ra, primygtinai skatinti nereikia. tai lapkri?io 2 dien? su mokiniais udeg?me vakutes tarybini? kari? kapin?se, ant Aleksandro Fromo
Guu?io, Grau? kaimo gyventoj? kap? civilin?se kapin?se, I-ojo pasaulinio karo vokie?i? kari? kapin?se bei yd? genocido vietoje Kuprik?s kaime.
Be II-ojo pasaulinio karo kari? ?ties viet? Jus tikriausiai domina ir kitos kratotyrin?s temos?
Renku kratotyrin? mediag? apie buvus? Girkalnio vals?i?.
Beveik kiekviena mokykla turi savo kratotyros muziej?. Ar Girkalnio pagrindin?s mokyklos muziejus yra kuo ypatingas?
Muziejus gana turtingas, jam pagrindus pad?jo prie mane dirb?s rimtas istorikas Sigitas Bereia. Jis surinko dal? Aleksandro Fromo Guu?io rankra?i? ir laik? kopij? bei kitos mediagos. S.Bereia ketino parayti apie j? knyg?, ta?iau nesp?jo to padaryti. Turime mediagos apie kunig?, visuomen?s veik?j?, pavasarinink? organizacijos ?k?r?j? Povil? Dogel? ir daugel? kit? ymi? Girkalnio moni?. Sukaupta nemaai etnografini? eksponat?, ta?iau tur?dami kukli? patalp?, juos visus eksponuoti neturime galimybi?. Ateity galb?t pavyks j? ipl?sti panaudojant kitas patalpas. Seni?n? yra paraiusi projekt? d?l senosios mokyklos patalp? pritaikymo bendruomen?s reikm?ms.
Kaip visuomen? gali susipainti su J?s? ir mokyklos kratotyrinink? nuveiktais darbais?
Esame pareng? mediag? apie Girkalnio istorij? CD laikmenoje. Buvo laikotarpis, kuomet aktyviai steng?m?s ?aminti svarbius miesteliui ?vykius b?tent tokiu b?du. ios kompaktin?s ploktel?s nukeliavo ? Vilni?, turi jas ir Raseini? vieoji biblioteka, Raseini? krato istorijos muziejus, mano draugai istorikai. Kolegos s?kmingai naudoja jas pamokose. Kratotyros reikalais bendraujame su Girkalnio bibliotekininke Virginija ileikiene.
Ar esate sukaup? mediag? apie Girkalnio pradios mokyklas?
Taip, tokia mediaga yra. Dalis jos yra skelbta knygoje apie Raseini? krato mokyklas. Muziejuje turime senosios priekarin?s pradios mokyklos informacin? lent? su Vy?iu. J? radome tarp sendaik?i?, tvarkydami senosios mokyklos pal?p?. Nuostabu, kaip ji gal?jo ilikti. Tarp kitko, ten buvo slepiama ir partizan? spauda, d?l kurios yra nukent?jusi? mokytoj?, bet tai jau kita istorija. Gr?tant prie mediagos rinkimo apie Girkalnio pradios mokyklas, nor?t?si pad?koti u milinik? pagalb? Jonui Brigiui. Jis nesavanaudikai ir geranorikai pateik? daug mediagos i Lietuvos archyv?. Pramediavos pagrindin? mokykla taip pat rinko kratotyrin? mediag? apie savo krat?, dabar ji yra pas bibliotekinink? Antan? ulsk?.
Matau muziejuje turite ?dom? a?rin? lietin?, neogotikin? metalin? kryel?. Pagal stilistik? ir kokyb? galima sp?ti, kad jis lietas Karaliau?iuje. ?domu tai, kad liejimas vienpusis. Didieji kryiai ties jungtimi su granitiniu pjedestalu danai turi liejyklos pavadinim?, ?ia joki? ?ra? n?ra. Kaip jis pateko pas Jus?
Tai kryelis nuo senojo A. Fromo Guu?io kapo. alia matote informacines lenteles nuo raytojo ir jo monos kap?. Nutar?me, kad tinkamiausia i? daikt? saugojimo vieta bus mokyklos muziejus.

- Dabar vis populiar?ja gyvosios istorijos pamokos, kuriose noriai dalyvauja ne tik mokiniai, bet ir kaim? bendruomen?s. Tikriausiai is reikinys yra ir Girkalnyje?
- Tokie renginiai vyksta Girkalnyje. Juose dalyvauja ne tik mokykla ir miestelio bendruomen?, bet ir sve?iai. Verta prisiminti balandio 17 d. ?uol? girait?s sodinimo akcij? ?tupio sl?nyje, skirt? algirio m?io sukak?iai. Kitas ?simintinas renginys lapkri?io 6 d. paminklo soviet? okupacijos metais uvusiems atminti ventinimas
prie miestelio v. Jurgio bany?ios. Panai? rengini? b?ta ir daugiau. Apie tai raoma mokyklos bendruomen?s laikratyje Verden?.
- Prakalbome apie mokyklos laikrat?. Papasakokite trumpai apie jo ?k?rimo istorij?.
- Noras tur?ti mokykloje laikrat?, kuris atspind?t? ne tik mokini? gyvenim?, bet ir visos miestelio bendruomen?s, buvo gana senas. Kai iai min?iai pritar? koleg? Virginija Krik?ikien?, tapo aiku, kad jis realus ir ?gyvendinamas. Juo labiau, kad mus r?m? ir kiti bendruomen?s nariai. Pirm?j? laikra?io numer? maketavo ir logotip? jam k?r? buvusi mokyklos aukl?tin?, ?mon?s Girvita darbuotoja Vida Linaburgien?. Prie m?s? prisijung? dar viena koleg? Lolita Bitvinskien?. inoma, laikratis negyvuot? be didel?s moksleivi? k?rybin?s grup?s. O pirmasis numeris i?jo 1999 metais spalio 29 dien?.
- Man teko susipainti su keliais laikra?io numeriais, kurie stebina pla?iu tem? spektru, straipsni? maiktumu, o kai kuriuos rainius, manau, mielai talpint? ir rajono laikra?iai.
- Dom?jimosi sritys gana ?vairios. Tai ir mokyklos gyvenimo aktualijos, moksleivi? k?rybiniai bandymai tiek literat?roje, tiek dail?je, skiriamas d?mesys socialin?ms
problemoms, ?vairioms negatyvioms gyvenimo apraikoms.
- Spalio m?nes? i?jo imtasis laikra?io numeris. Tikrausiai jo gyvavimui pad?jo nemaai bendruomen?s nari? bei kit? asmen??
- Taip, r?m?j? b?rys per t? laik? buvo ?sp?dingas. Sud?tinga visus, vienaip ar kitaip prisid?jusius prie laikra?io leidybos, ivardinti. Tai Vida Linaburgien?, Edmundas Ignatavi?ius, Jurgis erknas, Darius Ulickas, Audrius Norkus, Romaldas Zubiela, ?eslovas Kalenda ir kiti.
- Gerbiamas Stanislovai, gr?kime prie J?s? kratotyrin?s veiklos. Tiek muziejuje, tiek J?s? asmenin?je kolekcijoje daug sukaupta mediagos apie Girkalnio krat?. Ar n?ra noro leisti knyg??
- Neseniai pasirodiusi kratotyrininko, mokytojo Antano Gir?io knyga apie Nemak?ius ver?ia ir skatina apie tai m?styti.
A?i? u pokalb?.

5 Komentarai

 1. MARIUS MO

  2011-04-18 12:41

  STASIUKAS JEGA,DAUGIAU TOKIU

 2. Remigijus

  2011-06-03 16:55

  Super. Pamenu ? mokytoj? ir didiuojuosi juo. Linkiu jam ir visam Girkalnio m-klos kolektyvui daugiau k?rybini? id?j?, s?km?s ir, be abejo, sveikatos.
  1992m.abiturientas

 3. Donaldas

  2017-09-05 21:36

  Na jo saunuolis jis

 4. Abiturientas 1986

  2017-12-11 21:53

  Sveikintinas testinumas. Klausimas – SIGITAS buvo mokytojas BEREISA ar LIUDAS? Kiek prisimenu, tai LIUDU vadindavome.

 5. Raimundas 1970 m.Abituriantas

  2023-03-04 16:35

  Puikiai prisimenu mokytoja Liuda Bereia
  Tai aunus buvo pedagogas , o kartu ir artimas draugas! Tik ?domu kokiais metais Jis ikeliavo ? aminybe? Labai gaila…