Įdomių žmonių galerija

Jonas Liulius (0)

Raseini? kaimikojoje seni?nijoje, Gin?ai?i? kaime, gyvena Raseini? 7-os kuopos (vad. Jonas Babonas) ne rikiuot?s aulys Jonas Liulius. Jo aulio paym?jimas nustos galioti 2014 metais, ta?iau Jonas ir toliau numat?s j?

Skaityti daugiau

Garb?s pilietis J. Novelskis: Svarbiausia ekonomika (4)

Albinas STAKAUSKAS
Raseini? rajono garb?s pilietis Jonas Novelskis ? ruden? atvent? 85-?j? gimtadien?. Ilga, ?domi ir turininga io Raseini? miestui itin nusipelniusio mogaus biografija.
Didi?j? darbo stao dal? jis susikrov? dirbdamas vadovaujam?j?

Skaityti daugiau

Popiet? su vaik? poete R?ta (0)

Nijol? KAVALIAUSKIEN?
Voratinkliams tiesiant bob? vasarai keli?, rugs?jo trisdeimt? dien? Raseini? ne?gali?j? dienos uimtumo centre lank?si ma?j? skaitytopoet? R?ta Lukien?.
R?ta ileido keturias vaikams skirtas knygeles: R?tos sapn? krait?, R?tos obuoliukai, R?tos

Skaityti daugiau

Kai irdy dar ne ruduo… (0)

Pranas LAURINAVI?IUS
Nei met? stau, nei rengini? gausa negali pasigirti Sujaini? senjorai, kurie susib?r? tik prie trejus metus. J? gretose yra 50 senjor?, apie 20 i j? aktyviai dalyvauja veikloje. Kiek

Skaityti daugiau

Rimvydas Andrukevi?ius (1)

Viktoras VITKUS
Savaitra?io Alio, Raseiniai Nr. 36 (2011-09-36) ra?me apie bajor? Andrukevi?i? gimin? iki XVIII a. pabaigos. iandien pateikiame pokalb? su Rimvydu Andrukevi?iumi, gyvenan?iu nuoalioje sodyboje ant vaizdingo Delfino tvenkinio kranto,

Skaityti daugiau

Susitikimas su Adele Karali?naite (0)

Nijol? KAVALIAUSKIEN?
Rugs?jo 13 d. Raseini? rajono Ne?gali?j? dienos uimtumo centre lank?si Adel? Karali?nait? – inoma olinink?, veterinarijos gydytoja, ragana, moni? vadinama daktare.
Adel? jau nuo vaikyst?s mok?si oleli?, akneli? ir odio

Skaityti daugiau

Lenk? vienag? Raseiniuose (2)

Ilona PETROEVI?IEN?
Rugs?jo 1-4 dienomis Raseiniuose lank?si delegacija i Liubartovo. Jos tikslas umegzti ryius su Pagojuk? seni?nija ir pasirayti partneryst?s ir bendradarbiavimo sutart?. Pagojuk? seni?nijos seni?nas Albinas Renusas aprod? neseniai

Skaityti daugiau

Provincijos siuv?ja su fantazija (1)

Ugn? TIMONYT?
Raseinik? Rita Urbutien? nevadina sav?s drabui? modeliuotoja. Sako, kad tik kiti j? taip pravardiuoja. Jei gyven?iau didmiestyje, gal… O dabar a esu tik siuv?ja su fantazija. Ir netgi tokia

Skaityti daugiau

Elena ir jos armonika (1)

Nijol? PETROI?T?
Elen? iaulien? Lyduv?nuose mon?s vadina keistuole. Anaiptol ne kiekvienam ji yra priimtina, bet be jos sunku b?t? ?sivaizduoti Lyduv?nus. Ji savotikas ios gyvenviet?s simbolis, tarsi Lyduv?n? tiltas. A

Skaityti daugiau

Edmundas Antanavi?ius (1)

Viktoras VITKUS
Knygos O mes ar sugr?im… autorius Vytautas Putna dedikacijoje ra?: (…) Pavasar? pauk?iai ? t?vik? gr?ta, o mes ar sugr?im kada? dainuodavo tremtiniai Igarkoje. Visi svajojo sugr?ti ?

Skaityti daugiau