Įdomių žmonių galerija

Gim?s Betygaloje (0)

Viktoras VITKUS
Liepos 23 dien? betygalikiai pakviet? visus Raseini? krato mones ? knygos Betygalos Antan?lis pristatym?. Tiek susirinkusi? betygaliki? ir sve?i? Raseini? kult?ros centro Betygalos filialo sal? seniai nemat?. Pagerbti Betygalos

Skaityti daugiau

Igrynintos tradicijos puosel?toja (0)

Ugn? TIMONYT?
Raseinik?s tautodailinink?s Gendr?tos Kauneckien?s rankdarbiai mug?se, vent?se ar parodose visuomet patraukia ak?. Pati meistr? mano, kad taip veikiausiai yra tod?l, jog ji yra tvirtai prisiriusi prie tautos meno akn?,

Skaityti daugiau

Ildefonsas Garbaliauskas (0)

Viktoras VITKUS
Apie Ildefons? Garbaliausk?, ilg? laik? dirbus? Vidukl?s vidurin?je mokykloje, buvo galima rayti straipsni? cikle Mokytoj? likimai, ta?iau jo nuopelnai neapsiriboja mokykla, jis buvo vienas aktyviausi? S?j?dio Vidukl?s iniciatyvin?s grup?s

Skaityti daugiau

Karolina virpino gimtuosius ilus (12)

Ugn? TIMONYT?
Nuaid?jo vienuoliktasis respublikinis mokini? muzikos festivalis Dainuoju gimtiesiems ilams, kurio laureate tapo Raseini? altinio vidurin?s mokyklos dvyliktok? Karolina Jukait?, o ansambli? grup?je laureatu pripaintas Tytuv?n? gimnazijos Men? skyriaus 2-3

Skaityti daugiau

Technikos istorija atgimsta Nemak?iuose (0)

Nijol? PETROI?T?
Nemak?i? Tamulevi?i? muziejaus dar nerasite jokiuose kataloguose, inynuose. Ta?iau tai nereikia, jog jis nedaug ir vertas. Priadame, jog jame apsilank? pajusite net g?d?, kad jo iki iol neinojote. ?ia,

Skaityti daugiau

Juozas Bielskis (1)

Viktoras VITKUS
T?siame paint? su ?domiais Raseini? krato mon?mis. Kalbiname raseinik? Juoz? Bielsk?, pokaryje steb?jus?, kaip atstatomi kapini? paminklai, kaip i griuv?si? kyla pats Raseini? miestas.
Gerbiamas Juozai, kada ir kur

Skaityti daugiau

?domi? moni? galerija GRAVYDAS JEGNORAS (0)

Viktoras VITKUS

Gravyd? Jegnor? raseinikiai pa?sta ne tik kaip Meno mokyklos mokytoj?, bet ir kaip Rasein? rajono kult?ros centro miraus choro atrija vadov?. Viktoras Vitkus kalbina j? apie nuveiktus k?rybinius darbus.

Skaityti daugiau

?DOMI? MONI? GALERIJA (5)

Viktoras VITKUS
Girkalnio pagrindin?s mokyklos istorijos mokytoj? Stanislov? Feiz? pa?sta ne tik miestelio gyventojai, bet ir visi Raseini? kratotyrininkai. Apie j? a igirdau i Roberto Kubilinsko, taip pat beviltikai sergan?io kratotyra.
S.Feiza

Skaityti daugiau

Graus iluvos talent?s jubiliejus (0)

Pranas LAURINAVI?IUS
Kiekvienas mogus turi savo gvyenimo pamatus, ant kuri? stato savo gyvenim?, deda savo nugyventus metus. Taip jau b?na, kad gyvenimas ne visada duoda tai, ko nori. Bet b?na, kad

Skaityti daugiau

?domi? moni? galerija (1)

Viktoras VITKUS
Janina Vileikien
? rugpj?t? lankantis Lyduv?nuose ir ruoiant mediag? straipsniui Gyvenimas po tiltu. Lyduv?nai, teko gird?ti ne vien? ger? od? apie nauj?j? Lyduv?n? bendruomen?s pirminink? Janin? Vileikien?. Tuomet su ja

Skaityti daugiau