Įdomių žmonių galerija

ANTANAS MORKEVI?IUS (1)

Viktoras Vitkus
Antanas Morkevi?ius – vienas legendin?s grup?s Provincija ?k?r?j?. Jis grojo bosine gitara, dainavo, k?r? tekstus ir muzik?. Buvo grup?s Provincija archyvaru, sukaup? grupi? Provincija, o v?liau ir Rondo

Skaityti daugiau

GINTAUTAS BAL?AITIS (1)

Viktoras Vitkus
Daugelis miestel?n? gerai pa?sta Raseini? k?no kult?ros ir sporto mokyklos centro direktori?, meg?j? keliauti, muzikuoti, Gintaut? Bal?ait?.
Viktoras Vitkus (toliau V.V. ) kalbina Gintaut? Bal?ait? (toliau G.B.)
V.V. Tradicinis

Skaityti daugiau

Garsin? Raseini? vard? (0)

Viktoras VITKUS
Fabijonas Neveravi?ius
B?simasis lietuvi? raytojas, vert?jas, visuomenininkas Fabijonas Neveravi?ius gim? 1900-07-19 Puuose (Nemak?i? seni?nija). Neveravi?iams priklaus? Paeerio, Pu?, Legotik?s, Macali?, Ukalni? kaim? em?s. Fabijono t?vas, taip pat Fabijonas, buvo

Skaityti daugiau

Darb?iose rankose m?s? kaimo ateitis (0)

Pranas LAURINAVI?IUS
Pavaiavus Girkalnio miesteliu piet? link, ties vandentiekio boktu atsiduri, ko gero, auk?iausiame Girkalnio take. ?ia stabtel?jus, galima ivysti ali? vasaros lauk? panoram?. ioje lauk? peizao tolumoje, lyg

Skaityti daugiau

Vienas, bet ne vienias tarp portret? (1)

Pranas LAURINAVI?IUS
Nepamenu t? nuotrauk? skai?iaus, kurios paliko ger? poj?t?. Tai gra?s gamtos peizaai, padubysio saul?lydiai, saul?tekio vaizdai. Tos nuotraukos buvo ikabintos alia kit? autori? darb? Raseini? rajono savivaldyb?s

Skaityti daugiau

K?stutis Zigmantas (0)

Viktoras Vitkus
Pirmoji eksporto banga i Lietuvos nusine? krepininkus, mokslininkus, menininkus. Antroji (nors kas dabar tiksliai nustatys ) banditus ir prostitutes. ? usienius dairosi akademinis jaunimas.
Nepad?jo ugningos politik? kalbos

Skaityti daugiau

JONAS JANUAS (1)

Viktoras VITKUS
Gim? 1962m. Irkutsko srityje (Rusija), Nine Ilimsko rajone, estakovo kaime. 1985 metais baig? Vilniaus pedagoginio instituto istorijos fakultet? ir tais pa?iais metais atvyko ? Raseinius. Prad?jo dirbti Bal?i? atuonmet?s

Skaityti daugiau

VYTAUTAS BUTKUS (0)

Viktoras VITKUS
Vytautas Butkus gim? Betygalos seni?nijoje, Jagu?ioni? kaime. Iki penkeri? met? gyveno vienkiemyje, po to mok?si Raseini? I-oje vidurin?je mokykloje. 1977m. ?stojo ? Valstybin?s konservatorijos Teatro ir meno fakultet?

Skaityti daugiau

LINA KANTAUTIEN? (0)

Viktoras VITKUS
Lina Kantautien? Raseini? krato istorijos muziejuje prad?jo dirbti nuo 1982m. Dar mokykloje susidom?jo archeologija. Yra projekto Raseini? krato meninink? palikimas. Prano niuktos 100-?io min?jimas vadov?. Para? straipsnius apie

Skaityti daugiau

Savanoris – ?kininkas (0)

PranasLaurinavi?ius
Art?jan?ios Kovo 11 osios, Valstyb?s atk?rimo dienos proga Pranas Laurinavi?ius kalbina Lietuvos kariuomen?s atsargos major?, vien? i pirm?j? Raseini? krato apsaugos komendant? – Edvard? Levick?.
Gerbiamas Edvardai, k?

Skaityti daugiau