?gyvendinta ilgalaik? kvalifikacijos tobulinimo programa

Versija spausdinimui

Gruodio 15 dien? Raseini? specialiojoje mokykloje vyko respublikinis ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo ?staig? speciali?j? ugdymosi poreiki? turin?i? vaik? /
mokini? projektas Men? fiesta 2022. is projektas yra ilgalaik?s kvalifikacijos tobulinimo programos Pastoliavimas speciali?j? ugdymosi poreiki? turin?iam vaikui / mokiniui utikrinant mokymosi s?km? ir asmenin? ?gt? IV ir paskutinis modulis SUP vaik? / mokini? ugdymas per menin? veikl?. Apskritojo stalo diskusija, refleksija. Panaudojant menin?s raikos priemones projektu buvo siekiama skatinti speciali?j? ugdymosi poreiki? turin?ius vaikus / mokinius igyventi k?rybin? diaugsm?, pasitenkinim?, s?km?s jausm?.
Rengin? prad?jo draugai i Raseini? lopelio-darelio Liepait?. Priemokyklinio ugdymo grup?s Gandriukai vaikai parod? spektakliuk? iogeli, b?k iogeliu (mokytoja Rasa Ka?iuien?). Prieventin? nuotaik? scenoje k?r? jaunieji ok?jai, dainininkai, skaitovai, muzikantai i Vilkavikio rajono Kybart? Rasos mokyklos, Akmen?s rajono Dabikin?s Vladimiro Zubovo mokyklos ir renginio eimininkai Raseini? specialiosios mokyklos mokiniai. vent? vainikavo susitikimas su Kal?d? Seneliu ir bendras projekto dalyvi? k?no perkusijos k?rinys, atliktas pagal populiari? dain? Stand by Me. U saldias Kal?d? Senelio dovanas d?kojame verslininkui Giedriui Rudianskui.
Kol mokiniai ?lo nuotaikingoje diskotekoje, kuri? dovanojo did?jus Tomas Mangirdas, pedagogai dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje, refleksijoje. Ger?ja patirtimi, ?valgomis apie muzikos terapijos taikymo galimybes dirbant su sutrikusios raidos vaikais dalinosi muzikos terapeut? Ieva Stali?nien?. Ritmo poreik? ir galimybes j? realizuoti pavyzdiais apvelg? 7 intelekt? lavinimo programos autor?, jausm? pasak? bendraautor?, k?diki? akademijos ir vienintelio Lietuvoje keturkalbio vaik? darelio Ma?j? valdos ?k?r?ja ir vadov? Renata Lazdin. Lietuvos akl?j? ir silpnaregi? centro teatro mokytoja, projekt? vadov? Akvil? Dubovikien? pristat? speciali?j? ugdymosi poreiki? turin?i? mokini? dalyvavimo tarptautiniuose projektuose galimybes ir patirtis, to paties centro dail?s mokytoja Skaidr? Butnori?t? vaik? ir jaunimo su regos negalia kult?rin? ?traukt? taikant dail?s raikos priemones ir metodus. S?km?s istorija Kartu mes galime daugiau… dalinosi Radvilikio rajono Baisogalos mokyklos-darelio logoped? Loreta Kr?gelien?.
Baigiantis metams baig?me ir ilgalaik?s kvalifikacijos tobulinimo programos ?gyvendinimo kelion?. D?kojame visiems, buvusiems kartu ioje ?kvepian?ioje profesinio ir vaiko asmeninio augimo kelion?je.
Sandra Maslauskien?,
Raseini? specialiosios mokyklos direktor?

Komentarų nėra