?gyvendintas fizinio aktyvumo veikl? projektas Jud?siu sau pad?siu

Versija spausdinimui

Jeigu j?s?, mielas skaitytojau, kas nors paklaust?, ar fizinis aktyvumas yra naudingas sveikatai, tikriausiai atsakytum?te taip. O kaip atsakytum?te ? klausim?, ar reguliariai usiimate kokia nors fizinio aktyvumo veikla? Sporto r?mimo fondas suteikia puiki? galimybi? ?vairaus amiaus mon?ms atrasti jiems patraukli? fizinio aktyvumo form?, tapti aktyvesniems, vadinasi, fizikai ir emocikai sveikesniems.
Nuo 2020 m. rugpj??io iki 2023 m. kovo (projekto ?gyvendinimo laikas buvo prat?stas d?l pandemijos, per j? negal?jo b?ti vykdomi jokie kontaktiniai usi?mimai) Raseini? rajono vietimo pagalbos tarnyba (toliau tarnyba) ?gyvendino fizinio aktyvumo veikl? projekt? Jud?siu sau pad?siu, bendrai finansuojam? Sporto r?mimo fondo l?omis, kur? administruoja vietimo main? paramos fondas. Projekto tikslas kompleksikai taikant ?vairias fizinio aktyvumo formas ugdyti jaunimo ir vyresnio amiaus moni? s?moningum? pl?toti sveikos gyvensenos ?g?dius.
Projektas startavo jaunimo ir vyresnio amiaus moni? b?gimu Isitakyk spalvom, jame dalyvavo daugiau kaip 200 ?vairaus amiaus b?gik?. Vis? projekto ?gyvendinimo laikotarp? buvo vykdomas nemaas skai?ius fizinio aktyvumo veikl?, skirt? jaunimui ir senjorams: stalo teniso, biliardo, j?gos treniruo?i? (sporto klube Energy Gym), linijini? oki?, iaurietiko ?jimo, jogos, diskgolfo, aerobikos vandenyje (Kelm?s profesinio rengimo centro Tytuv?n? skyriaus baseine) usi?mimai, plaukimo pamokos (ilal?s sporto mokyklos baseine), ?vyko du stalo teniso ir biliardo turnyrai, juose dalyvavo jaunuoliai i Raseini?, Kelm?s ir Radvilikio, suorganizuotos keturios vyresnio amiaus moni? spartakiados, jose senjorai iband? savo j?gas smiginio, baud? metimo ? krep?, ?var?i? muimo, ?vairi? nuotaiking? estafe?i? rungtyse, bet svarbiausia pajuto, koks tai puikus ger? emocij? ir energijos altinis.
Organizuojant sportinius renginius vyresnio amiaus mon?ms geranorikai talkino jaunuoliai savanoriai. Dalyvavimas bendrose veiklose pad?jo jauniems mon?ms ir senjorams geriau suprasti vieniems kitus, atsisakyti neigiam? stereotip? vieniems kit? atvilgiu.
Skland? projekto ?gyvendinim? l?m? ir bendradarbiavimas su projekto partneriais: Raseini? k?no kult?ros ir sporto centru, Raseini? rajono kult?ros centru, Kelm?s atviru jaunimo centru. Projektas Jud?siu sau pad?siu ? reguliarias fizinio aktyvumo veiklas ?trauk? iki 50 jaun? ir iki 100 vyresnio amiaus moni?, kurie pajuto reali? aktyvaus gyvenimo naud? savo fizinei bei emocinei savijautai, tod?l ir pasibaigus projektui tarnyba kvies senjorus ir jaunim? dalyvauti ?vairiuose aktyviuose usi?mimuose.
Valdon? Bal?aitien?,
Raseini? rajono vietimo pagalbos
tarnybos metodinink?

Komentarų nėra