?gyvendintas projektas Al?j? kaimo bendruomen?s veiklos stiprinimas

Versija spausdinimui

i? met? vasario m?nes? Al?j? kaimo bendruomen? teik? projekto Al?j? kaimo bendruomen?s veiklos stiprinimas paraik? ir dalyvavo em?s ?kio ministerijos Nacionalin?s paramos teikimo 2023 metais kaimo bendruomeni? veiklai konkurse. Nacionalin? mok?jimo agent?ra prie em?s ?kio ministerijos paraik? ?vertino ir pri?m? sprendim? skirti param?. Bendra tinkam? finansuoti ilaid? suma 4 494,38 Eur, i j? 11 proc. kofinansavimo l?? (494,38 Eur) projektui skyr? Raseini? rajono savivaldyb?.
Diaugiam?s, kad is projektas jau finio tiesiojoje! ?gyvendindama projekt? bendruomen? ?sigijo b?tiniausi? statybini? mediag? einamajam dviej? bendruomen?s namuose esan?i? patalp? remontui (giluminio grunto, glaisto, sieninio tinko, veitimo popieriaus, vidaus apdailos da?, palanges, vyro, cemento, armavimo tinklo, savaime isilyginan?io skiedinio, grind? dangos (laminato), grindjuos?i? ir elektros kabelio).
Esminis projekto objektas naudojimui nebetinkamos bendruomen?s nam? patalpos. Pirmoji 2007 metais Valstyb?s paramos kaimo bendruomeni? ir vietos veiklos grupi? veiklai l?omis atnaujinta 48 kv. m patalpa. Joje buvo ?kurtas uimtumo centras sudarytos s?lygos sportuoti ir aktyviai leisti laisvalaik?. Per 14 met? patalpos b?kl? tapo kritine. ioje pastato dalyje sienos ir lubos buvo akivaizdiai paeistos pel?sio, grubiai sutr?kin?jusi, vietomis mechanikai ir nuo ?sisen?jusios dr?gm?s paeista sien? konstrukcija, o ?l?us grindims patalpa nebegal?jo atlikti netgi turto sand?liavimo funkcijos ir k?l? reali? gr?sm? bendruomen?s nam? lankytoj? sveikatai.
Antroji patalpa 20 kv. m bendruomen?s nam? virtuv?. Valstyb?s paramos nevyriausybini? organizacij? ir bendruomeni? pl?trai ir Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos l?omis i patalpa bendruomen?s reikm?ms buvo pritaikyta 2016 metais. 2022 met? pabaigoje, ?vykus vandentiekio avarijai, dr?gm? visikai sunaikino iki tol patenkinam? patalpos b?kl?.
Projekto l?omis ios problemos jau yra ispr?stos, o Al?j? kaimo bendruomen?s nam? b?kl? akivaizdiai pager?jusi. Jauk?s bendruomen?s namai yra svarbus kaimo gyventoj? sutelktum? skatinantis veiksnys ir reikmingas faktorius tolesniam s?kmingam bendruomen?s veiklos vystymui.
Projekt? ?gyvendinome, patalpas turime belieka veikti! U nuoird? darb? ?gyvendinant projekt? d?kojame bendruomen?s tarybos nariams ir savanoriams, u pagalb? Raseini? seni?nijai.
Al?j? kaimo bendruomen?s aktyvas jau ruoiasi liepos 29 d. per tradicin? Onini? vent? vyksian?iam projekto pristatymui, kviesime susipainti su atnaujintoje patalpoje ?rengta vietov? menan?i? eksponat? paroda. Visus nuoirdiai kvie?iame ir laukiame!

Rasa Simonavi?ien?,
Al?j? kaimo bendruomen?s tarybos nar?

Komentarų nėra