?gyvendintas projektas A myliu Ariogal?

Versija spausdinimui

Visuomenin? organizacija Ariogalos santara, ?gyvendindama projekt? pagal VPS priemon?s Kult?ros savitumo isaugojimas, tradicij? t?stinumas patvirtint? Raseini? rajono vietos veiklos grup?s Raseini? krato bendrija program?, organizavo veiklas, skirtas bendruomen?s nam? atidarymui, organizacijos 20-ies met? jubiliejui ir renginiui, skirtam Valstyb?s dienai.
Projekto pavadinimas A myliu Ariogal?. Neatsitiktinai pasirinkome Liepos 6-?j? Mindaugo kar?navimo dien?. Tai simbolin? data m?s? miestui. 1253 metais liepos m?nes? Mindaugo ratuose pirm? kart? pamin?tas Ariogalos vardas. Kit?met min?sime Ariogalos 770 met? jubiliej?. i? met? renginys tarsi kit? met? preliudija.
Projektui ruo?m?s intensyviai: saviveikliniai kolektyvai reng? programos pasirodymus, per edukacijas buvo pinamos draugyst?s apyrank?s, lankstomi trispalviai ir m?lynai geltoni paukteliai, mezgamos kar?nos. A?i? Lijanai Raginskienei, Editai Kr?velienei, Meilutei Karaktinavi?ienei u k?rybin? pol?k?.
Liepos 6-osios rytas iauo r?kanas ir lietingas. Popiet?. Pirmasis renginio akcentas bendruomen?s nam? atidarymas prasid?jo vie?iant saulei. Klebonas Gintautas Kabainskas paventino renovuojamas patalpas, bendruomen?s nam? ansamblis Gaisa, vadovaujamas Jono Urbono, pradiugino sve?ius dainomis. V?liau renginys persik?l? ? Tado Daugirdo aikt?. ?ia uimtumas buvo garantuotas visiems: animator? Renata diugino maiausius dalyvius, mokytoja Lijana organizavo pieim? ant asfalto, vyko darelinuk? pieini? paroda, taip pat ariogalikio Sigito Ignatavi?iaus dail?s darb? paroda. Na, o avieji vent?s ved?jai Ema, Klaudija ir Augustas visus pakviet? ? koncert?, kurio atlik?jai buvo iskirtinai visi m?s? kratie?iai arba turintys s?saj? su Ariogala: dirba, gyvena, mokosi m?s? mieste. vent? nuo maiausi?j? iki senjor? ?ia ir yra bendryst?s esm?.
vent?s organizator? visuomenin?s organizacijos Ariogalos santara pirminink? Maryt? Kvietkuvien? pristat? bendruomen?s veikl? ir pad?kojo r?m?jams, partneriams, konsultantams: UAB SSF, Buci, Sandija, Vudlita, Nijol?s Vitkauskien?s individualiai ?monei, Art?rui Smolenskui, Vaidui Pauliukai?iui, Arvydui Bulzgiui, Danguolei ir Vilmantui Stirbiams, Daumantui Soriui, Ariogalos gimnazijai, kult?ros centrui Ariogaloje, Ariogalos lopeliui-dareliui, miesto seni?nijai, Raseini? meno mokyklai, Raseini? ne?gali?j? uimtumo centrui, Raseini? moni? su negalia s?jungai, Raseini? VVG pirmininkei Irenai Dapkuvienei, Raseini? r. savivaldyb?s em?s ?kio ir kaimo pl?tros skyriaus vyriausiajai specialistei Loretai Sirvidienei. A?i? u j?s? gerum?!
M?s? vent?s sve?iai buvo meras Andrius Bautronis, Ariogalos miesto seni?no pavaduotoja Danut? Vaitkien?, kaimynai Butkik?s kaimo bendruomen?s pirmininkas Linas Bielskis, Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos narys ir G?luvos bendruomen?s pirmininkas Jonas Vazgys, asociacijos Ariogalos bendruomen? pirminink? Petrona Stankien?, Didiuli? bendruomen?s atstov? Renata Aleksiejien?. D?kojame u graius odius ir dovanas.
Savo pasirodymais diugino Pliki? kaimo oki? kolektyvas Gyn?v? (vadov? Ieva Bertautait?), Ariogalos lopelio-darelio grup? (vadov? Rita Grubliauskien?), Ariogalos gimnazijos vokalin? grup? Vivo, Evelina Dubauskait? ir Tautvydas Tikus (vadov? Evelina Budrien?), Ariogalos kult?ros nam? oki? kolektyvai Sutartinis ir Juodosios kat?s (vadov? Maryt? Kvietkuvien?), ansamblis Gaisa (vadovas J. Urbonas), eiminis tercetas Paulina Rupait?, Viktorija Rupien?, Gintautas Petroius, savo eiles Lietuvai skyr? poetas Antanas Kionas.
Baigiamasis vent?s akordas tautika giesm?, nuskamb?jusi kartu su pasaulio lietuvi? balsais.

Maryt? Kvietkuvien?,
VO Ariogalos santara pirminink?

Komentarų nėra