?gyvendintas projektas Vieosios erdv?s prie Ramon? kaimo bendruomen?s nam? atnaujinimas

Versija spausdinimui

Pastaraisiais metais Ramon? kaimo bendruomen?je vis daniau pasigirsdavo jaun? eim? priekait?, kad vieojoje erdv?je prie bendruomen?s yra per maai priemoni? maiausi? vaik? aktyviam laisvalaikiui (tik sm?lio d??, ?iuoyn?), o s?pyn?s, metalin? laipyn? tinka vyresnio amiaus vaikams. Maiausiems bendruomen?s vaikams t?vai pageidavo ?rengti maas balansines s?pynes ir spyruokliuk?. Sporto aiktyne mon?s nor?t? aisti ne tik lauko tinklin? ar krepin?, bet ir pamanktinti k?no raumenis, tod?l pageidavo ?rengti lauko treniruoklius ?vairaus amiaus mon?s. Bendruomen?s taryba atkreip? d?mes?, kad bendruomen?s nam? teritorij? (0,8063 ha) reikia prii?r?ti, vasaros laikotarpiu nuolat nuienauti. Ta?iau bendruomen? neturi savo technikos, tenka prayti seni?nijos ar pa?i? gyventoj?, kad nupjaut? ol?. Buvo b?tina ?sigyti vejos traktoriuk? pjauti, smulkinti olei ir nukritusiems medi? lapams. Buvo reikalinga ir oliapjov?-trimeris (kr?mapjov?) teritorijos pakra?iams, apie medius ir darelius nupjauti, nes vejos traktoriukas to padaryti negali.
Atsivelgdama ? tai, Ramon? kaimo bendruomen? teik? projektin? paraik? pagal 2022 met? nacionalin?s paramos kaimo bendruomeni? veiklai teikimo taisykles paramai gauti pagal veiklos srit? Kaimo vietov?s vie?j? erdvi? sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventoj? poreikiams. Tikslas buvo atnaujinti vie?j? erdv? prie Ramon? kaimo bendruomen?s nam? pritaikant j? ?vairaus amiaus gyventoj? poreikiams ir sudarant s?lygas pasyviai ir aktyviai leisti laisvalaik?. Tam reik?jo pastatyti ?renginius vaik? zonai (spyruokliuk?, balansines s?pynes), lauko treniruoklius, ?sigyti vejos traktori? (olei pjauti ir smulkinti) ir kr?mapjov? (oliapjov?-trimer?). Projekto vert? 6 179,78 Eur. I em?s ?kio ministerijos gautas
5 500,00 Eur finansavimas, o likusi? sum? 679,78 Eur finansavo Raseini? rajono savivaldyb?.
Projektas s?kmingai ir laiku ?gyvendintas. Vieosios erdv?s atnaujinimas sudaro palankesnes s?lygas bendruomen?s veiklai, Ramon? ir aplinkini? kaim? ?vairaus amiaus ir socialini? grupi? gyventojai tur?s tinkamesnes s?lygas dalyvauti organizuojamuose lauko renginiuose, bendrai leisti laisvalaik? vieojoje erdv?je, umegzti ar atgaivinti paintis, usiimti bendromis veiklomis, o su ?sigyta technika (vejos traktoriuku ir kr?mapjove) nuienauta teritorija taps patrauklesne poilsio vieta gryname ore.
D?kojame ne tik em?s ?kio ministerijai, rajono Savivaldybei u projekto finansavim?, bet ir savo darbu prie aplinkos grainimo prisid?jusiems bendruomen?s savanoriams: Stefanijai Saro?kienei, Genei Adomavi?ienei, Valei ir Zosei Umantait?ms, Alfonsui Godeliauskui, Aldonai Berinskienei, K?stu?iui Bitei ir kitiems. Nuoirdiai d?kojame lynos em?s ?kio bendrov?s pirmininkui Romualdui Pokevi?iui ir jo darbuotojams, Raseini? seni?nijos seni?nui Rolandui Klusui u visokeriop? pagalb? vykdant projekt? Vieosios erdv?s prie Ramon? kaimo bendruomen?s nam? atnaujinimas.
Dalyt? Raudonien?,
Ramon? kaimo bendruomen?s pirminink?

Komentarų nėra