?gyvendintas projektas jaunimui

Versija spausdinimui

Steponkaimyje atviroji erdv? jaunimui veikia jau eeri metai. iais metais bendruomen? taip pat ?gyvendino projekt?, kurio metu skatino jaunim? atviroje erdv?je usiimti ?vairiomis veiklomis, sudar? galimybes projekte dalyvauti maiau galimybi? turintiems, taip pat jauniems mon?ms i socialin?s rizikos eim?.
Jaunimas, gal?damas dukart per savait? nurodytomis valandomis usukti ? jam skirt? erdv?, ?ia susitinka su bendraamiais, savanoriais, jaunimo darbuotoju. Lankytojai gali kalb?tis, atsiverti apie asmeninius r?pes?ius patikimam mogui ar pabendrauti per mesender?, taip pat nemokamai atsigerti kavos, pasitraukti nuo aling? ?pro?i?, papras?iausiai pab?ti savimi.
?gyvendinant projekt? buvo suorganizuotos ivykos ? kino teatr?, prie kal?dini? eglu?i?, maudyn?s ir plaukimas baidar?mis Dubysos upe, ?vair?s usi?mimai, susitikimai, nakvyn?s. ?domiose veiklose jaunuoliai maino susikaupusi? ?tamp?, lavino itverm?, ?gijo verslumo ?g?di?, patenkino painimo ir saviraikos poreikius, prasmingai leido laisvalaik?.
Gruodio m?nes?, pasibaigus projekto veikloms, atsakingi jaunimo projekto dalyviai suorganizavo susitikim? prie arbatos puodelio, pasidalino rezultatais, aptar?, kas ?gyvendinant projekt? pavyko, kas nelabai. Irinkome 3 aktyviausius ir labiausiai savo pagalba isiskyrusius lankytojus, juos apdovanojome markin?liais su m?s? erdv?s simbolika. Jaunimas planavo ir kitais metais dalyvauti veiklose, skirtose jiems, ad?jo patys rodyti iniciatyv?.
Audron? Stankevi?ien?,
Steponkaimio kaim? bendruomen?s pirminink?

Komentarų nėra