Ilgiiuose aibas nutrauk? jaunuolio gyvyb?

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Pra?jus? penktadien? rajone praniokt?s viesulas daugiausiai alos pridar? Betygalos seni?nijos Ilgii? kaimo gyventojams. Skaudiausia, kad stichija pareikalavo ir mogaus aukos. Staiga kilusi baisi audra pl?? stogus, vert? medius, pasipyl? didiuli? ledokni? krua. Tuo metu prie Ilgii? kaimo parduotuv?s, pav?sin?je, nuo lietaus sl?p?si grup? moni?. Pasak liudytoj?, Algirdas Grabauskas (g. 1989 m.) atsiliep? ? skambut? arba ruo?si skambinti, nes pak?l? mobil?j? telefon?. Netik?tai trenkus aibui, jis akimirksniu griuvo ant em?s.
Sm?gis buvo toks stiprus, kad mane kok? pusmetr? mestel?jo ? vir?, nors sveriu 100 kg. Nublok? alia buvusius dar kelis jaunuolius. Viskas ?vyko labai greitai. A pats tur?jau kien?je telefon?, bet laim?, man niekas neskambino. Keista, kaip tas aibo ilydis telefono nesudegino. Kai Algirdas nugriuvo, jo veidas patams?jo. Dar band?me daryti dirbtin? kv?pavim?, gaivinti, bet viskas buvo veltui. Medicinin? pagalba atvaiavo labai greitai per 17 minu?i?. Deja, konstatavo mirt?. Na, o audra truko tik kok? 10 minu?i?. Jos metu netoliese namas ugriuvo mog?. Buvo baisu. Viesulas ?jo viena juosta tiesiai per Ilgiius, pasakojo ?vykio liudininkas, vietinis gyventojas Adolfas Linkius.
Alio, Raseini? urnalistai api?r?jo pav?sin?, kurioje atsitiko tragikas ?vykis. aibo ikrovos vietoje mat?si pajuod? iferio laktai. Nelaim? primin? g?li? puokt? ir degan?ios vakut?s.
Ilgii? seni?nait? Graina Kringelien? parod? urnalistams kaime ivartytus medius ir nupl?tus nam? stogus. Aplinka dabar jau tvarkoma, ta?iau vis vien akivaizdu,
kad uraganinis v?jas ?ia pasidarbavo atsakan?iai. Ypa? smarkiai nukent?jo P. Barakausko namas, kurio griuv?s stogas prispaud? ir sunkiai sualojo eiminink?. Ilgii? bendruomen? surinko apie 400 lit?, kad bent kiek pad?t? jo eimai likviduoti pasekmes. Audra daugiau ar maiau stogo dang? nupl?? dar kelioms sodyboms. Viskas yra pataisoma, bet va, jauno vaikino gyvyb?s niekas nebesugr?ins, sak? G. Kringelien?.
Keletas ilgiiki? stichijos siaut?jimo metu buvo ganykloje ir i tolo mat?, kaip baltas audros s?kurys priart?jo ir tiesiog per?jo per gyvenviet?. Pasak ma?iusi?j?, tai atrod? kaip kino filmuose apie tornadus. Viesulas sta?iai nuk?l? sodybos stog?, o vien? med? irov? su aknimis ir nublok? u 15 metr?.
Betygalos seni?nijos seni?nas Stanislovas Totilas buvo nuvyk?s ? Ilgiius api?r?ti audros padarini?. Didiausi? nuostol? patyrusios sodybos gyventojams, seni?no r?pes?iu, Savivaldyb? tur?t? skirti 950 Lt. Be abejon?s, tai nedideli pinigai ir nepadengs vis? nuostoli?, ta?iau bent iek tiek palengvins nelaim?s itikt? moni? dali?.

Komentarų nėra