?montuota kapsul? ateities kartoms

Versija spausdinimui

Kad pasiektume ?sp?ding? dalyk?, privalome ne tik veikti, bet ir svajoti, ne tik planuoti, bet ir tik?ti (Anatolis Fransas).
Liepos 7 d. 10.00 val. vyko Mirkli? kaimo bendruomenei labai svarbus ?vykis: ? b?sim? bendruomen?s nam? pamat? buvo ?kastas laikas, turintis simbolin? reikm? ateities kartoms, su inia, k? joms paliksime. Bendruomen? savo veikla ?rodo, kad kuriame rytoj?, jog ateities kartoms b?t? gera augti, gyventi, klest?ti Mirkliuose.
M?s? kaimo bendruomen? ?sik?r? 2014 m. rugs?jo 23 d., joje yra 48 nariai. ?gyvendiname ?vairius projektus, organizuojame tradicinius renginius: Ugav?nes, Pavasaris ir Mirkliuose, Pauk?iai sugr?ta ? Mirklius, Saugokime save ir kitus, Rudens g?rybi? vent?, Pad?kos vakar?.
Didiausia bendruomen?s svajon? tur?ti savo namus, tod?l teik?me paraik? Raseini? rajono vietos veiklos grup?s Raseini? krato bendrija konkursui ir gavome finansavim? vietos projektui Vieosios erdv?s Mirkli? kaime sutvarkymas ir pritaikymas ?vairiapusikiems vietos gyventoj? poreikiams ?gyvendinti pagal vietos pl?tros strategij? (sutarties Nr. RASE-LEADER-6B-I-4-4-2018). Projekto metu planuojama pastatyti Mirkli? kaimo bendruomen?s namus. Laik? pasira? ir nuoirdius sveikinimo odius tar? asmenys, kuri? sprendimai, pagalba ir darbai l?m?, kad tokie namai bus pastatyti. Tarp j? Savivaldyb?s meras Andrius Bautronis, administracijos direktorius Edmundas Jonyla, administracijos direktoriaus pavaduotoja Irma Juknevi?ien?, Savivaldyb?s tarybos nariai, vietos veiklos grup?s atstovai, Mirkli? kaimo bendruomen?s pirminink? Graina Andraitien?.
Per ceremonij? skamb?jo Raseini? rajono kult?ros centro tradicin?s instrumentin?s muzikos ansamblio Dubysa dainos, o j? ubaig? vikaras kunigas Marius Bareia paventino b?simus bendruomen?s namus.

Graina Andraitien?,
Mirkli? kaimo bendruomen?s pirminink?

Komentarų nėra