Iniciatyva Atverk duris vasarai

Versija spausdinimui

Atuntus metus vykstanti iniciatyva Atverk duris vasarai, kuri? organizuoja Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras ir vietimo, mokslo ir sporto ministerija, kviet? mokyklas, bibliotekas, muziejus, kitas ?staigas vasar? atverti duris ir suteikti vaikams galimyb? prasmingai leisti atostogas organizuojant edukacinius usi?mimus, knyg? skaitymo popietes ir kitas veiklas. Prie ios iniciatyvos prisijung? Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos Kaulaki? filialas. Buvo surengti penki usi?mimai, juose dalyvavo V? Akademija gamtoje stovyklaujantys vaikai. Stovyklaujantys vaikai keit?si, vieni dalyvavo vienuose usi?mimuose, kiti kituose.
Pirmas usi?mimas Skaitymo valanda vyko birelio 9 d. Vaikams buvo pristatytas i? met? skaitymo i?kis Vasara su knyga, uduotys, pagal kurias reikia skaityti knygeles norint ?veikti i?k?. Vaikai isirinko knygeles, paskui pris?do paskaityti.
Kitasedukacinis usi?mimas birelio 19 d. pakviet? Akademijos gamtoje stovyklaujan?ius vaikus ? bibliotek?. Kai kuriems tai buvo nauja paintis su biblioteka ir ?vairiomis galimyb?mis. Su dideliu susidom?jimu stovyklautojai klaus?si stovyklos vadov?s Monikos skaitomos P. Maioto pasakos Kikis vagilis, paskui j? inscenizavo. Ne vienas nor?jo vaidinti kik? ar lap?, bet kai kam teko b?ti ir morkomis, kop?stais, bet niekas d?l to nenusimin?. Puikiai suvaidino ir be dekoracij?. Sl?ptis galima buvo po stalu, o dar? atstojo bibliotekos grindys. Vasar? galima jaustis laisvai ir nevaromai. Su gera nuotaika atsisveikinome iki kito karto.
Birelio 22 d., prie Jonini? vent?, surengtas edukacinis usi?mimas Animacini? film? magija pagal animator?s J?rat?s Leikait?s k?ryb?, tokia buvo tre?ioji iniciatyvos Atverk duris vasarai usi?mim? tema. Stovyklautojai buvo supaindinti su animacini? filmuk? k?rimu, i?r?jo reisier?s
J. Leikait?s sukurt? Jonin?ms skirt? filmuk? Papar?io iedas, jis suk?l? daug emocij?. Vaikai ne tik susipaino su animacija, bet ir su Jonini? vent?s tradicijomis. V?liau patys tapo animatoriais ir ant popieriaus lapo pie? animacinio filmo herojus.
Liepos 18 d. bibliotekoje vyko edukacinis renginys Mokom?s painti: paros laikas, Saulut?s eima planetos. Su Akademijos gamtoje stovyklautojais kalb?jom?s apie paros laik?: kas j? sudaro, kuo skiriasi vienas laikas nuo kito, k? vaikai veikia kiekvienu paros laiku. Jie ne tik pasakojo, bet ir pavaizdavo apskritime, pavadintame eme, j? suskirst?me ? esan?ius 4 paros laikus: ryt?, dien?, vakar? ir nakt?. Kiekviename paros laike vaikai nupie? po detal?, k? kiekvienas tuo metu veikia arba kas vyksta tuo metu gamtoje. Nupie? surado kitokios veiklos: skait? knygeles, spalvino, pie? el. pieimo lentoje, susipaino su esan?iais stalo aidimais. Visiems upildius apskritim? savo veiklomis ir pasteb?jimais, per televizori? i?r?jome lietuvikos animacijos filmuk? Saul? ir M?nulis. V?liau kalb?jom?s apie Saulut?s eim? planetas. Kiek j? sudaro Saul?s sistem?, band?me visas ivardinti, o inioms papildyti i?r?jome edukacinius animacinius filmukus Lap? ir mek?nas, kuriame jie keliauja po Saul?s sistem?, apib?dindami kiekvien? planet?, ir Saul?s sistema, kuriame vaikai suinojo, kuo skiriasi viena planeta nuo kitos ir kiek ji nutolusi nuo saul?s.
Rugpj??io 25 d. buvo paskutin? stovyklos diena ir paskutinis usi?mimas pagal iniciatyv? Atverk duris vasarai. Bibliotekoje vyko Indr?s Zaleckien?s knygel?s Kaip sutramdyti v?ryn?? garsinis skaitymas. Paskui aptar? knygel? vaikai i plastilino lipd? knygos herojus. Vieniems puikiai pavyko, kitiems nelabai, bet visi iband? plastilino magij?. Atsisveikinimui i vaik? apvediot? ir ikirpt? delniuk? spalvotame popieriuje padar?me rank? saul? su vardais, palink?jimais, padovanojome Akademijos gamtoje darelio-mokyklos mokytojams ir atsisveikinome iki kitos vasaros.
Zita Gedminien?,
Kaulaki? bibliotekos
vyresn. bibliotekinink?

Komentarų nėra