Ir pravirko olynai aiginy

Versija spausdinimui

Birelio vidurys pats graumas piev?, laukuose pakvimpa sukrautos kupetos, traka smilgos, ankstyv? rytmet? kutenasi paukteliai pauktu?liai. Nors verk nuo tokio groio. tai tok? rytmet? aiginys bruzd?jo, iu?jo, praeivio nos? gardiausiais kvapais kuteno. Bendruomen?s pirmininkas Ar?nas Birvinskas paskutinius nurodymus dalijo, eiminink?s ruo?si ? vento Antano atlaidus, kaimo dizaineriai ir floristai pagrindin? vent?s viet? dekoravo paskutiniais meninink? pot?piais, bibliotekinink? blak?si ruodama parod? ir siekdama kuo geriau bendruomen?s istorij? atspind?ti. Kaimas ruo?si pirmosios pradalg?s ventei Pustykim, vyrai, dalgelius, kuri ven?iama pagrindini? miestelio atlaid? sekmadien?, jau seniai yra tapusi tradicine, rengiama deimtus metus, o iemet sutapo ir su aiginio bendruomen?s Bitupis dvideimties met? jubiliejumi.
iemet v. Antano atlaidai bany?ioje nuskamb?jo kartu su devintini? v. Miiomis. Pagarbin? Auk?iausi?j?, nusilenk? ventajam Antanui, subruzd?jo, sugu?jo ? vent? aplinkini? kaim?, iluvos seni?nijos, Raseini? rajono ir tolim? Lietuvos viet? sveteliai pasigro?ti pirm?ja virstan?ia pradalge, patiems dalyvauti ienavimo varytuv?se, pabendrauti su ?kininkais, amatininkais, bitininkais, kaimynais, ?sigyti namie pagamintos ?vairios produkcijos, paiopsoti ? saviveiklinink? pasirodymus, susirungti sportin?se rungtyse.
Ir pravirko olynai, glaudiai guldami ? pradalges. ienavimo varytuv?se dalyvavo Visbar?, Katauski?, Gintau?i?, Lyduv?n?, Vainotiki? (K?daini? rajonas), aiginio kaim? ir miesteli? auniausi pjov?jai. Ech, moterys, inoma, neatsiliko. Smarkiausiu, variausiai plot? ipjovusiu pjov?ju tapo Tadas Ranusas i Visbar? kaimo, jam ir atiteko pirmoji vieta. Tarp moter? neprilygstama buvo taip pat Visbar? kaimo pjov?ja Vitalija Prialgauskien? pirmosios vietos nugal?toja. Matyt, visbarikiai gerai savo dalgelius prii?ri. Antr?j? viet? varytuv?se laim?jo Gintas Tamutis i Katauski? piev?, o tarp moter? Kotryna Raudyt? i Vainotiki? lank?. Tre?ioji vieta atiteko vainotikiui Tadui Maniokui, kuris yra tikras ienavimo ir dalgelio myl?tojas, nes nepraleidia n? vien? ienavimo varytuvi?. Garbaus amiaus t?vukas yra tikras ienavimo profesionalas. Lyduv?nikei pjov?jai Janinai Petrauskienei atiteko tre?ioji vieta. I viso varytuv?se dalyvavo dvylika labai talenting? ir stipri? pjov?j?, tad teis?jams tikrai buvo darbo teisingai ir kritikai nustatyti nugal?tojus. Ta?iau teis?jai ienavimo varytuv?se patyr? Jonas Galinaitis, Jonas Vaitek?nas, Albinas Kuvikas teis?jauja jau ne vienus metus, turi patirties.
Sportin?ms rungtims vadovavo Raseini? rajono kult?ros ir sporto centro specialistas Tautvydas Mikalauskas. ?vairiose smagiose rungtyse nugal?jo Daiva Ra?ien?, Ieva Valin?i?t?, Jonas Vitkus, Gintar? Jasinskait? ir Gust? Petrauskait?. Bendruomen?s pirmininkas apdovanojo visus vent?s dalyvius, nugal?tojus suvenyrais i molio, puodeliais su aiginio bendruomen?s logotipu, diplomais, pad?komis.
Vis? dien? miestelyje skamb?jo iluvos seni?nijos meno kolektyv?, vadovaujam? meno vadovo Sauliaus Beniulio, dainos, koncertavo iluvos bardai, dainuojamosios poezijos duetas, aiginio dain? ansamblis Sandrava, Katauski? bendruomen?s moter? kolektyvas Pien? ir tranki Tytuv?n? krato armonikieri? kapela. Susib?rim? vainikavo kratie?i? 16 Hz linksmyb?. vent?s organizatoriai bendruomen?s tarybos mon?s nuoirdiai d?koja rajono bendruomeni? pirmininkams, Savivaldyb?s tarybos nariams, kaimynams, bi?iuliams i kit? bendruomeni?, visiems aiginikiams, dalyvavusiems vent?je, grai? odeli? pasakiusiems, palink?jusiems. J?s? buvimas kartu su mumis, palaikymas skatina mus dr?siau ?gyvendinti bendruomen?s pl?tros planus ir velgti ? bendruomen?s ateit?.
vent? surengta laim?jus Lietuvos Respublikos em?s ?kio ministerijos finansuojam? paramos kaimo bendruomeni? veiklai teikimo konkurs? Nacionalin?s mok?jimo agent?ros skirtomis l?omis. Iki kit? grai? susitikim?, mielieji, kad tik sausra pasitraukt? ir aiginio olynai rasa pakvipt? kit?met.
Rita ilvien?,
Raseini? Marcelijaus Martinai?io
vieosios bibliotekos
aiginio filialo
vyr. bibliotekinink?

Komentarų nėra