Ir tas mielas prieskoni? darelis!

Versija spausdinimui

Prieskoniai tai aromatingos augalin?s kilm?s ?vairaus skonio ir kvapo mediagos. i? augal? s?klomis, lapeliais, iedais, o kartais ir aknimis pagardinami m?s? valgiai, g?rimai, ruoiamos arbatos. Vertingos ne tik maistin?s, bet ir gydomosios bei dekoratyvin?s prieskoni? savyb?s. Trumpai prisiminkime j? istorij?.

Prieskoniniai augalai aprayti senov?s kin? knygose ir egiptie?i? papirusuose dar keli t?kstantme?iai prie m?s? er?. V?lesniais amiais prie didik? nam? buvo kuriami prieskoni? sodai ir dareliai. Rom?nai, pripainti gurmanai, gausiai naudojo prieskonius, namuose kabindavo prieskonini? oli? ryul?lius. Net ukariautose em?se kariai iuos nuostabius augalus augino, nenor?dami atsisakyti savo papro?i?.

Viduramiai prieskoni? klest?jimo metas. Tada pasirod? knygos apie skanaus maisto ruoim?, kulinarin? imon? net menu prad?ta laikyti. V?liau prekyba prieskoniais tapo ne tik ekonomikos reikalu, vyko ir prieskoni? karai d?l j? augintoj?, d?l rink?. Tais laikais vienuolynai gars?jo savo olynais, i kuri? gamindavo vaistus. Vakar? Europoje jau tada, o ir dabar pasiturin?iai gyvenan?i? prieskoni? sodeliai yra nam? puomena ir pasididiavimas.

Lietuvoje prieskoni? dareliai danai olynais vadinami, dainose apdainuojami. Dz?kijoje dar prie imtme?ius buvo auginama m?ta, alavijas, geriama jonaoli? arbata, emaitijoje nuo seno pam?gtas peletr?nas. Vilnijos krate dar 1883 matais ven?ionyse prad?jo veikti pirmas vaistaoli? fabrik?lis, kuris v?liau gamino net 60 pavadinim? vaistaoles ir prieskonius.

Dabar gi, kai laikai kiek sunkoki, o vaistaol?s gana brangios, vaistai dar brangesni, gal verta prisiminti istorij?, kad suvoktume i? augal? vert?. Dar ir d?l to, kad m?s? kasdien vartojama vegeta, lauro lapai, pipirai nusibosta, o kai kuriuos sintetinius prieskonius ne taip jau sveika vartoti. O kai prieskoni? turime ?ia pat, savo darelyje, tada ir maist? galima pasigaminti ne tik skaniau, bet ir pigiau.

Teko matyti prieskoni? darelius ir sodelius Anglijoje, Kanadoje, Graikijoje. Skirtingi jie, ta?iau prie beveik kiekvieno namo sukomponuoti pagal eimos pom?gius. Kaip patogu, ieina eiminink? ? kiemel?, prisipjauna prieskoni? pagal skon? ir poreik?, i?rint kam verda pietus sve?iui, vyrui ar kaimynui… Dar prie prieskoni? sodelio pav?sin? ar suolelis, daugelis prieskoni? labai kvepia, ilgai ir graiai ydi, bitut?s iedelius lankydamos d?zgia. Ar ne miela?

Prieskoni? darel? galima bet kur sukurti atskirame maame saul?tame sodo kampelyje, g?lyne, daro lysv?je, o ir balkone ar ant palang?s. Ir nesvarbu, kur juos auginsite, svarbu, kad suprasite j? ne?kainuojam? vert?, surasite j? maloniausi? aromat?…

Komentarų nėra