Ir v?l nuvilnijo Rugs?jo aidas

Versija spausdinimui

Rugs?jo pirmoji Mokslo ir ini? diena! ioje dienoje telpa viskas noras tobul?ti, asmeninis augimas, b?dingos tobulumo paiekos, smalsumas ir suvokimas, kad nor?damas neatsilikti nuo pasaulio turi nuolat engti ingsnel? pirmyn. Diaugiam?s, kad tai supranta vyresnio amiaus mon?s ir aktyviai dalyvauja visoje Lietuvoje ?kurt? Tre?iojo amiaus universitet? (TAU) veiklose.
Jau trylikt? kart? Raseini? rajono vietimo pagalbos tarnyba Mokslo ir ini? dienos proga organizavo tradicin? rengin? Rugs?jo aidas. Rugs?jo 1-?j? ? Viktoro Petkaus progimnazij? susirinko apie 200 TAU student? ir mokytoj? senjor?. ventinis renginys prasid?jo Raseini? TAU himnu, jam odius para? rajono mokytoja senjora Teresa Grinevi?ien?, muzik? kompozitorius Vladimiras Konstantinovas. Himn? ?dainavo Raseini? rajono kult?ros centro mirus choras atrija, vadovaujamas Gravydo Jegnoro.
Renginio dalyvius sveikino Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos direktorius K?stutis Uemeckas, Tarybos nariai Ona Babonien?, Odeta Borkertien?, Andrius Bautronis. Sveikatos, noro mokytis link?jo vietimo pagalbos tarnybos direktor? Reda Kunickien?, vietimo, kult?ros ir sporto skyriaus vyriausioji specialist? Danut? Vizbarien?, Raseini? TAU dekanas prof. Antanas Norkus, prodekan? Onut? Kazbarien?, mokytojai senjorai Vidut? ir Jonas Vai?ai?iai. vietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Silva Morkevi?ien? pakviet? ? Raseini? TAU veiklas aktyviau ?sijungti mokytojus senjorus, tapti ne tik universiteto dalyviais, bet ir lektoriais, mokytojais.
Visi diaug?si tokiu gausiu renginio dalyvi? skai?iumi, j? noru mokytis, dalyvauti ?vairiose veiklose, realizuoti savo geb?jimus. Jiems link?ta sutikti bendramin?i?, rasti savo m?gstamos veiklos srit? ir s?kming?, ?domi? studij?
Visus diugino ir ild? renginio ved?jos Sandros Maslauskien?s prasmingi ir nuoird?s odiai, Raseini? rajono savivaldyb?s dovanotos g?l?s ir pilietin?s iniciatyvos Padovanok senjorui knyg? dalyvi? dovanotos knygos. Visiems, dovanojusiems ir taip suildiusiems vent?s dalyvi? sielas nauja knyga, nuoirdiai d?kojame u gerum? ir pilietikum?. U pagalb? organizuojant rengin? d?kojame Viktoro Petkaus progimnazijai ir rajono Kult?ros centro kolektyvui.
ventin? rengin? vainikavo grup?s emaitukai koncertas. Kiekvienas vent?s dalyvis jaut?si reikalingas keliaudamas namo su ypsena, gerais ?sp?diais ir viltingu nusiteikimu naujiems mokslo metams.
Nijol? Vebavi?ien?,
vietimo pagalbos tarnybos metodinink?

Komentarų nėra