I Bal?i? vaiduoklio ketinama ikraustyti paskutini?j? eim?

Versija spausdinimui

Nijol? PETROI?T?

Nelaim?s laukimas

Atvykus prie Bal?i? vaiduokliu vadinamo daugiabu?io ikart supranti, kad gyvenimas tokiame name tik pono Likimo tampymas u ?s?, tikrai inant, kad vien? dien? b?tinai atsitiks skaudi nelaim? ir tik laiko klausimas, kada tai nutiks. Namas visikai sukiu?s, s?ramos isiergusios, ant stogo auga bereliai, m?ro plytos judan?ios net nuo v?jo. Nemak?i? seni?nijos seni?nas Remigijus Laugalis sako, kad prie kur? laik? ??jimo pus?je palei vis? sienos ilg? buvo itemptas vielos tinklas, kad sulaikyt? krentan?ias plytas. Bet iandien ir to tinklo neb?ra, matyt, kas nors bus tinklu vitoms aptvar? aptv?r?s.

Ties? sakant, io namo ir daugiabu?iu vadinti negalima, nes jame gyventi beliko tik vienintel? Eugenija Klimavi?i?t? su trimis savo pypliais ir sugyventiniu Arvydu alkausku. Ir b?tent d?l ma?j? namo gyventoj? valdios mon?ms taip sopa galvas. Ne tik d?l lyjan?i? plytgali?, bet ir d?l v?jo perpu?iam? sien?, lang?, d?l per grindis besismelkian?ios dr?gm?s iame name gyventi nebe?manoma.

Apgyvendins Nemak?iuose

Vicemeras Sigitas Vai?ius sako, kad iandien prieita iki tokios ribos, kad vaik? tokiose s?lygose palikti nebegalima, tod?l tek? skubiai iekoti ieities. Ir surad?. Rajonotaryba jau pritar? dviej? but? pirkimui Nemak?iuose. Viename j? ir apgyvendinsi? Bal?i? vaiduoklio
gyventojus.

I pradi?, pasakoja vicemeras, buvo si?lyta bent altuoju met? laikotarpiu vaikelius apgyvendinti vaik? namuose. Bet kuris vaikas nori b?ti atskirtas nuo mamos, tegul ir neilgam, tuo labiau, kad ir pati Eugenija dar n?ra i t?, i kurios reik?t? atimti vaikus. Taip, jai
labai tr?ksta socialini? ?g?di?, speciali?j? poreiki? mokykloje, kuri? ji kadaise lank?, ne kain k? tegavo, o ir to paties ?sisavinti nepaj?g?. Svarst?me ir dar vien? galimyb?: kad iem? visi susiglaud? periemot? Eugenijos sugyventinio ir vaik? t?vo mamos, gyvenan?ios
alia vaiduoklio, namelyje. Bet moteris nebesiryta imtis tokios natos, jai jau norisi ramyb?s, tuo labiau, kad ji ino, kokio ?maus b?do yra jos s?nus, o ypa? kai igeria (o tai jis daro labai danai). Tod?l gyvenimo po bendru stogu ir kratosi.

Mueika ir tinginys

Arvydas alkauskas Bal?iuose turi Mechaniko pravard?. Kaip ten su ta mechanika yra, seni?nijos darbuotojai nelabai ino, bet kad Arvydas yra mueika ir tinginys faktas. O kai ant kam?io dar ulipa, tai ir visai nebevaldomas tampa. Antai, papra? motinos pinig?
samanei, i j? nedav?, tai jis i pasiutimo ?kin? pastat? suplekino. Arvydas ne syk? jau ir kal?jimo duonos krimto, bet i ten geresnis vis tiek negr?ta, kad ir kiek bes?d?t?. is mogus ? bet kokius m?s? pamokymus, persp?jimus atsako trafaretiniu sakiniu: G?riau, geriu
ir gersiu, atsid?sta seni?nas. Coliuk?s sud?jimo Eugenija apie gyvenimo draug? nelinkusi visai kalb?ti, bet, prakalbus apie ?kel?, prasitaria, kad sunkiems darbams sveikatos nebeturinti. Kai benzininio pj?klo grandine vyras patal? jai nugar?, tai ir i?jo i rikiuot?s
stuburo slanksteliai. Medikai operacij? jai besi?lo, kitokio gydymo n?ra.

Lengviau bus prii?r?ti

Seni?nas R. Laugalis mato dar vien? plius?, jei i eima apsigyvens Nemak?iuose: Jie bus arti, lengviau bus prii?r?ti. Dabar, kai jie gyvena itaip atokiai, tai kada suinai blogybes, o kada ne. Tokios moterys paprastai niekada nesiskundia, nebent pritvatija taip, kad
ligonin?je atsiduria. Ir m?s? socialin?ms darbuotojoms bus saugiau, nes ir j? tokiose eimose pavojai tyko.

E. Klimavi?i?t? sak?si laukianti nesulaukianti, kada gal?s keltis ? Nemak?ius. O jei dar tvartelis b?t?, tai ir ok? parsivest?. tai ir dabar o? pasipjov?, m?syt?s tur?. Antraip b?t? visai striuka, nes visi eimos pinig?liai 153 litai m?nesiui. Mat eimos galva net iki darbo biros nesugeb?jo nueiti ir visk? prarado.

Ugyventas turtas

Socialiniais b?stais tapsian?io namo kieme valdios atstovus pamat?s to namo gyventojas Vidmantas inickas ikart paiau? er?: ? mano ?kin? pastat? n? nei?r?kite. ? j? niekas ne?eis. Jis yra mano, ?ia a pats visk? pasidariau ir niekam neuleisiu. O tu turi nuosavyb?s
dokumentus? Tu t? pastat? pirkai? O gal tau j? kas nors padovanojo? klaus? vicemeras Sigitas. Ne, popieri? a neturiu. Bet a t? turt? ugyvenau. inote, kiek a met? ?ia gyvenu? Vot gyvenau, gyvenau ir ugyvenau, tod?l niekam ir neatiduosiu. A ?statymus inau, man?s nepastumdysite.

Vicemerui garsiai suabejojus, ar aiktingasis Vidmantas (taip pat tur?s jo b?d? atitinkan?i? pravard?) i vis tur?s teis? tame name pasilikti, vyrikis iek tiek nuleido gar?: Kaip tai man nepriklauso? A daug met? eil?je socialiniam b?stui stoviu. Gerai, kad stovi. Bet tu
dar jo negavai. Mes tav?s i eil?s ir neibraukiame, bet ir tu ?ia savo tvarkos ne?vedin?k. Ir ?kiniu pastatu teks dalintis, ir eme, ramiai aikino vicemeras.

Vicemeras, apeidamas nauj?j? pirkin?, garsiai pasvarst?, kad jame gal dar ir tre?iam butui vietos utekt??

Komentarų nėra