I naujosios valdios laukiama padorumo

Versija spausdinimui

mon?s kalba

Vasario 27 d. baig?si audringas rinkim? maratonas. iuo metu gyvename tarpuvaldio laikotarpiu, kai nueinantiems mes neber?pime, o ateinantiesiems – dar ner?pime.
Dabar irinkt?j? d?mesys sutelktas ? postus, ? portfelius, ? valdan?iosios daugumos sudarym?. Ar rink?jams vis dar r?pi tie, kuriems jie atidav? savo balsus? Ar toki? rinkim? rezultat? jie tik?josi? Kokios valdan?iosios daugumos jie nor?t? ir ko tikisi i naujosios valdios?

- Kadangi rinkimai vyko kaip niekad neskaidriai, tai didesni? ger? permain? tik?tis b?t? naivu. Kai einantieji ? valdi? meta tokius pinigus, tai, tikriausiai, juos tikisi ir susigr?inti, ar ne? O kad vyko bals? pirkimas, jums paskys danas kaimietis. Ta?iau dar li?dniau, jog kaimo mogus nelabai ir dom?josi, kaip jo balsas keis situacij?, jo nedomina, kaip bus formuojama valdan?ioji dauguma.
?vykius seka tik tie, kurie turi nors kok? valdik? darbel?. Jie buria: imes… neimes… savus susodins… senus paliks…O paprasti kaimo mon?s sako, n?ra jokio skirtumo kas valdys, nes paprastam mogui geriau vis tiek nebus. Bet kaip gyventi be vilties? Tod?l link?kim, jog naujoji dauguma, kad ir kokios partijos j? besudaryt?, k? nors gero nuveikt? ir d?l paprasto rajono mogaus. Ir dar labailink??iau, kad kritika b?t? atskirta nuo meito, nes, prie valdios lovio supuolus, tie du nesuderinami dalykai yra suplakami ? vien?.

- Politika – pats nevariausias reikalas, o tokios temos – pa?ios nemaloniausios. Tik b?da, kad nuo to mes niekur negalime pab?gti. Pastarieji rinkimai kaip niekad buvo nevar?s. Rink?jai ko ne prievarta, akipl?ikai buvo papirkin?jami. Ir inot, koki? tai suformavo nuomon? - jei u bals? duoda pinigus, tai juos reikia ir imti, nes tie pinigai yra ne duodan?iojo asmeniniai, o kakokie nevar?s. mon?s taip ir sak?: Tik vogtus pinigus galima itaip dalinti. Netiesa, jog moni? nedomina ir porinkiminiai ?vykiai. Net labai domina, tik t? ?vyki? rink?jai ?takoti nebegali. Bet mon?s skambina, teiraujasi, kas su kuo obuoliauti eis, jiems r?pi, kas tapsrajono meru ir kitais rajono valdios atstovais. A visada sakiau, jog Raseiniai yra didelis kaimas, kuriame visi vienas kit? pa?stame, vienaip ar kitaip esame vienas su kitu susij?, danai net gimin?s, tod?l bet kokie ?vykiai rajone yra visiems svarb?s, o ypa? – kai jie susij? su auk?iausia rajono valdia. A asmenikai i naujosios valdios lauk?iau papras?iausio padorumo. Jei jo nestokos, tuomet viskas bus gerai.

- Nieko gero nesitikiu. B?t? nai-vu ko nors tik?tis i melagi?, su nedorais k?slais prie valdios lovio pripuolusi? moni?. inau, tuoj pat pasakysit, kad jie nesupuol?, o patys mon?s juos irinko. N? velnio mes patys nerinkome. Koks gali b?ti rinkimas, jei ? akis vis?laik buvo meluojama. Kaimo mon?s dar yra dori ir labai patikl?s. Jei jiems a?ininkai sak?, jog su socialdemokratais neis ? koalicij?, tai jie ir tik?jo, kad neis. O kas i?jo? Kitoms partijoms n? apsigraibyti nesusp?jus, jie pirmieji pas socdemus nup?t? ir ? kompanij? pasikviet?. Mano galva, tai yra pati tikriausia rink?j? idavyst?. Jei i partija neb?t? melavusi savo rink?jams d?l galim? draugys?i?, d?l koalicijos partneri?, tai gal visai kitokie rinkim? rezultatai b?t? buv?? Neinau. Aiku, dar ne galutiniai rezultatai, bet pradia buvo tokia, Alio, Raseiniuose skait?me. O apskritai tikrai esame runkeliai, jog vis dar nesusigaudome, kuo i tikr?j? reik?t? tik?ti, o valdi? tur?sime toki?, kokios ir esame verti.

- Labiausiai nenor??iau, kad naujojoje kadencijoje pasikartot? ankstesn? praktika – valdios vertimas neatbuvus kadencijos. Kol jie stumdosi prie valdios lovio, paprastam mogui labai blogai b?na: nei pas k? nueisi, nei pasiklausi, kiekvienas savo ilikimu susir?pin?s. Kol jie savo reikalus pasitvarko, ken?ia paprasti rajono gyventojai, paskui ateina kiti ir v?l tvarkosi… Ir kuo daugiau toki?, kaip j?s ten ra?t gelb?toj?, tuo mums blogiau. Jau ir dabar blogai. iandien su reikalais teko b?ti ne viename savivaldyb?s kabinete – visi tik ir neka apie laukian?ias permainas. Sako, vienas i galim? rajono vedli? jau dabar pareik?s, jog bus savivaldyb?je valymas, jog seni?nus ar ne atuonis pakeisi?s. Savivaldyb?je mon?s ne apie darb?, o apie savo pa?i? ilikim? galvoja, ir tai yra blogai.


- Nebeliko politikoje moral?s, sveiko proto ir elementariausios atsakomyb?s, tai ir i ios kadencijos ko nors gero tik?tis b?t? naivu.
Aiku, mes neturime visos informacijos, kaip vyksta koalicijos formavimas, bet i to, kiek girdime – nieko rimto. Man asmenikai nepatinka R.A?o partijos bi?iuliavimasis su socialdemokratais. A nesakau, jog blogai tie socdemai, bet kod?l nek?ti viena, o daryti kita? Juk partija Tvarka ir teisingumas deklaravo, kad su socialdemokratais nesusid?s. Kenstavi?ius jaunesnysis ikart po rinkim? kakur pradingo. Teko gird?ti, jog ? Tailand? ils?tis ivaiavo. Atleiskit, bet jei tai tiesa, tuomet pasielgta labiau nei vaikikai, neatskingai. Dar vienas Ezopas Karalius… Pa?iu atsakingiausiu momentu, per koalicijos formavim?, visk? mesti ir ir?kti… Jei taip, tai tuomet – nafik…


- Ko ten besitik?ti? Kad tik neb?t? kaip Japonijoje, ir viskas bus gerai. iuo tarpuvaldio laikotarpiu mane labiausiai erzina Remigijaus A?o elgesys, kuris ikart save pasiskyr? meru. Girdi, arba mero postas, arba jis pasiliks Seime. Pasakykit, kas ?ia per diktatas? Ar toks diktatas i viso galimas demokrat?jan?ioje valstyb?je bent jau moraliniu poi?riu? Kas tu per vienas, jei net postus savivaldyb?je gali rinktis? Tod?l, kad turi daugiau pinig? ir it kokioje prabangos preki? parduotuv?je i lentynos pasirenki post?? Gal Dievo pateptasis? O gal vienas i apatal?? Sutinku, jog A?o partija laim?jo daug bals?, berods, eis, ar ne? Bet ir Rasai tiek pat bals? turi, ir socdemai ne tu?iomis liko. Tai gal visi pirmiau sueit?, o paskui tart?si, kuriam kuris postas tur?t? atitekti, o ne taip, kaip dabar. Bet tokie dalykai, tikriausiai, tik Raseiniuose ir tegalimi. O kiti m?s? irinkti avinai su tuo taikstosi.


- Kaip rinkome, taip ir tur?sime. Ar kam nors buvo paslaptis – perkami balsai? Pas mus pa?ius buvo at?jusi surain?toja, kuri u bals?, rodos, 30 lit? si?l?, o 20 lit?, sak?, jai liks. Kadangi nesiraiau, tai ir sum? nebepamenu, bet atsimenu, kad bendra balso kaina buvo 50 lit?. tai kokie pinigai vartosi. I pradi? n? nesupratau, kod?l tokie miliniki pinigai imetami d?l valdios lovio. Nesupratau, matyt, tod?l, kad toki? pinig? nesam mat?. O paskui pagalvojom: pasiims vien?, kit? milijonin? projektuk?, ir bemat visos ilaidos imteriopai atsipirks. I to, kaip dabar vyksta daugumos sudarymas, kaip elgiasi m?s? irinktieji (teko gird?ti, jog vienam i li?desio d?l maai gaut? bals? daugiadien?s prasid?jo), nieko gero nesitikiu.

Kalbino ir fotografavo Ugn? Timonyt?

2 Komentarai

  1. emaitis

    2011-03-27 13:18

    labai geri moni? komentarai.

  2. joly

    2014-07-22 20:19

    Galim rinkti valdzia kokia tik norim :uz pinigus ,ar be ju -ne viena valdzia nedirbo ir nedirbs paprastam zmogui.Juk ne veltui Lietuva vadinama SVOGERIU krsatu.Kol nebus isgyvendinta sociline atskirtis tarp zmoniu.Kada nebus grupuojami zmones pagal socialine padeti visuomeneje – tol nieko gero nesitikekim.Neliko pas politikus nei pagarbos ,nei savigarbos.