Iband? j?gas su paj?giausiais kovotojais

Versija spausdinimui

Neseniai i Vokietijoje vykusio Europos karat? ?empionato sugr?? raseinikiai diaug?si iband? j?gas su paj?giausiais emyno karat? kovotojais.

Akivaizdiai ?vertinau savo paj?gumo lyg?. Atsivelgdamas ? ?gyt? patirt?, su treneriu prad?siu nauj? treniruo?i? cikl?, kurio tikslas pasiekti geresni? rezultat? b?simosiose auk?iausio rango varybose, sak? Raseini? sporto klubo Bushi-do narys Jonas alkauskas. iauli? universitete neakivaizdiai studijuojantis 21 met? vaikinas kukliai nutyl?jo, ar planuojamos prizin?s vietos, ta?iau nesl?p? turintis ambicij?.

ia sporto aka usiimin?ju dar tik antrus metus. Geriausi? rezultat? pasiekia gerokai vyresni sportininkai, pabr?? Europos ?empionato kov? ?kv?ptas vaikinas.

Sklidina geros nuotaikos ir noro siekti geresni? rezultat? i Vokietijos gr?o atuoniolikmet? Monika neideryt?.

Ikovojau eiolikt? viet?. Auk?iausio rango suaugusi?j? varybose tai vertinu kaip tobul?ti skatinant? pasiekim?. Sportuoti adu ir tuomet, kai mokysiuosi Lietuvos sveikatos moksl? universiteto Veterinarijos akademijoje, sak? kovinio sporto akoje besitobulinanti mergina.

Naujus tikslus po varyb? sau ik?l? ir eiolikmet? Bushido klubo nar? Deimant? ukauskait?.

Savo rezultatu esu kiek nusivylusi. Tik?jausi pasirodyti geriau. Geresnius planus nukeliu ? ateit?, nes ir toliau noriu aktyviai sportuoti, sak? D. ukauskait?.

Rengdamiesi svarbioms varyboms, raseinikiai ypa? aktyviai treniravosi likus trims m?nesiams iki Europos ?empionato: per savait? b?davo surengiama iki atuoni? treniruo?i?.

Sportinink? treneris Gediminas Jakubauskas didiavosi savo aukl?tini? pasiekimais, pabr?? ne tik j? gabumus, bet ir usispyrim? siekti tikslo. Ta?iau, pasak terenerio, siekti geresni? rezultat? trukdo prastos treniruo?i? s?lygos.

Savivaldyb? visiems metams m?s? klubui teskyr? t?kstant? lit?. Kai tokia elgetika parama, sukurti geras s?lygas treniruot?ms yra ne?manoma. Ir ? varybas Vokietijoje neb?tum?me nuvaiav?, jei ne mus par?m?s Jonas Matikovas, sak? Bushido klubo vadovas.

Alio, Raseini? informacija

Komentarų nėra