Igerk stiklel??? ir parodyk dugnel???

Versija spausdinimui

ar?nas BARKAUSKAS
Lietuvoje patobulintas Alkoholio kontrol?s ?statymas ugninio vandens drakonui tarsi pam?ginta ud?ti papildomas grandines, nors ?valg?s patais? kritikai link? tvirtinti, jog tai visikai ne grandin?s, bet tik ioriniam efektui skirtos girliandos, kurios drakono ne tik nesupan?ios, bet galb?t netgi suteiks jam naujos j?gos.

Tokia ?vyki? eiga b?t? labai gr?sminga. Jau ir taip tas drakonas vir Lietuvos savivaliauja nevaromas daug met?. Kiek eim? sudegino, kiek likim? apsvilino klastingos drakono liepsnos, ir jam vis dar negana jis nuolat ieko nauj? auk?. ? jo ol? savo noru lenda ne tik gyvenimo perspektyvomis ir savo j?gomis nebetikin?ios aukos, bet ir jaunuoliai. Merginos ir vaikinai.

Deklaruojama, kad naujosios Alkoholio kontrol?s ?statymo pataisos suvarys naktin? prekyb? alkoholiu, tad drakonui tamsos metas bus labai nepalankus. Ta?iau tokie teiginiai nepana?s ? tikr? ties?. Pataisose numatoma, kad alkoholio po 22 valandos nebus galima isineti i vadinam?j? prekybos paviljon?. Paviljonai tai i elementari? kiosk? ? maitinimo ?staigas persitvark? prekybos takai. Ties? sakant, persitvarkym? nedaug pasta?ius alia alkoholio d?i? mikrobang? krosnel?, galima gauti
leidim? maistui tvarkyti ir tuo pa?iu teis? nakties metu prekiauti alkoholiniais g?rimais.

Visiems aiku, kokio alkio kamuojami mon?s nakties metu d?lina ? maitinimo ?staigas. Liaudikai tariant, dasibaigti.

Ta?iau ?sigaliojus naujoms ?statymo pataisoms, dasibaigimo operacija tampa sud?tingesn?. Pataisos primygtinai reikalauja dasibaigti alkoholio pirkimo vietoje pagal naujas taisykles butelio turin? privaloma igerti maitinimo ?staigos teritorijoje. Jei butelyje bus lik? dar bent penkiasdeimt gram?, ieiti draudiama.

Maitinimo ?staig? savininkai suka galvas, kaip kontroliuoti, ar pirk?jas paviljone s?iningai igeria vis? butel?? Samdyti apsaug?? Gal reik?t? paviljono patalpose ar jo prieigose pakabinti ura? Igerk stiklel??? ir parodyk dugnel???, ar daug kam gerai inom? ustal?s fraz? Pej do dna (gerk iki dugno). Suprantama, labai nekult?ringai atrodyt? tokie uraai vieose vietose, ta?iau juk reikia utikrinti ?statymo galiojim?.

Kai kam kyla net labai originali? min?i?. Pavyzdiui, nepardavin?ti ? tar? supilstyto alkoholio ir taip apsaugoti klientus nuo klastingos pagundos isineti ne iki dugno igert? butel?. Kad tokios minties net nekilt?, paviljonuose gali b?ti sumontuojama degalin?se naudojama ?ranga benzinui ir dyzelinui pilstyti. At?j?s klientas jam reikaling? pistolet? isirinkt? pagal alkoholio laipsni? skai?i?, nes prie pistolet? eil?s b?t? parayta 18 laipsni?, 20 laipsni?, 38 laipsniai, 42 laipsniai ir pan. ?siki?s ? burn? pistolet?, maitinimo ?staigos lankytojas praryt? jam b?tin? alkoholio kiek? ir orus, visikai varus prie Alkoholio kontrol?s ?statym? gal?t? sau ieiti lauk, netur?damas pagundos isineti su savimi neigerto butelio.

Ties? sakant, su i?jimu gali kilti rimt? problem?, inant kabl? pagavusi? lietuvi? saik?, kur? b?t? galima apib?dinti taip nukritau, vadinasi, gana.

Tad gali atsitikti taip, kad kai kuri? ?statymo patais? laikymasis taps nepakeliama nata ugninio vandens m?g?jams.

Komentarų nėra