Ileistas kelioni? vadovas po vakarin? Raseini? rajono dal?

Versija spausdinimui

Jonas Brigys, Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos bibliotekininkas
Tikriausiai daugelis mano, kad gerai pa?sta Raseini? rajon?, ino atokiausius jo kampelius, ta?iau 2018 m. pabaigoje Vytenio ir Junonos Almonai?i? parengtas ir ileistas vadovas Ariogalos ir Betygalos kratas: keliautojo inynas parod?, kad net visai netoli nam? galima rasti k? nors netik?to, nematyto ir ?domaus. Min?tos knygos pristatymas Raseiniuose ?vyko 2019 m. kovo 15 d. ir tai autoriai kvie?ia ? nauj? paintin? ivyk? pakeliauti po vakarin? Raseini? rajono dal?.
Bendradarbiaujant su V? Atrask Raseinius ileista knyga Vidukl?s ir Nemak?i? kratas: keliautojo inynas tai isamus vadovas po buvusio LDK Vidukl?s vals?iaus centrin? dal?, vakarin? dabartinio Raseini? rajono tre?dal?. Keliautojo inyno ?vade trumpai aptariama i? apylinki? gamta, svarbiausi istorijos ir tradicin?s kult?ros bruoai. Pagrindin?je leidinio dalyje apraytos 34 gyvenamosios vietov?s, 4 mikai ir 2 draustiniai, pristatomi ten esantys gamtos, istorijos ir kult?ros paminklai: Trak? ?uolas, Pu? uosis, Skirtino akmuo, Molav?n?, Pabal?i?, Iiniki? ir kiti piliakalniai, Simono Stanevi?iaus sodyba-muziejus Kanop?nuose, Atuonra?io muziejus Nemak?iuose, Vidukl?s, Nemak?i?, alpi? ir Paupio bany?ios bei kapin?s, kun. A. Svarinsk? menan?ios vietos Vidukl?je, memorialai Lietuvos partizanams Krykalnyje, paminklai j? kov? vietose Blinstrubiki? mike, Ualpiuose ir kitur. Svarbiausios 55-ios lankytinos vietos paym?tos prielapiuose pateikiamuose em?lapiuose (M 1:100 000). Leidin? iliustruoja 233 fotografijos, schemos, em?lapi? fragmentai, pieiniai. inynas skiriamas kult?rinio paintinio turizmo m?g?jams, taip pat visiems, besidomintiems Lietuvos istorija, gamtos ir kult?ros paveldu.
Smalsiam skaitytojui adresuotoje knygoje daugiausia d?mesio skiriama lankytinoms vietoms, turting? io krato praeit? menantiems objektams. Ta?iau nemaiau svarbi ir mokslinio taikomojo leidinio (tik nereikia isig?sti odio mokslinis knyga parayta populiariai, lengvu stiliumi) istorin? dalis. Dabar, kai kiekvienas miestelis ar didesnis kaimas ieko savo istorijos itak?, LDK vidurami? specialisto, VDU docento, 1997 m. apgynusio disertacij? emaitijos politin? ir visuomenin? pad?tis XIV a. pabaigoje XV a. pradioje knygoje skaitytojas ras daug nauj?, o neretai ir netik?t? fakt?, pirm?j? vietovi? pamin?jim? dat?, j? patikslinim? (pvz., Vidukl?s).
Savo krato patriot?, prof. Juozo Girdzijausko, kratotyrinink? Antano Pociaus ir Antano Gir?io d?ka Vidukl?, Paupys ir Nemak?iai jau turi solidias, didel?s apimties regionines monografijas, ta?iau istorijos raymas, krato painimo procesas niekada nesibaigia, visada lieka vietos naujiems atradimams. Vytenio ir Junonos Almonai?i? (beje, abu autoriai yra mokslo daktarai, docentai) parengta knyga tai akivaizdiai ?rodo.
Jau min?jome, kad Ariogalos ir Betygalos kratui skirtas kelioni? vadovas Raseini? skaitan?iai visuomenei buvo pristatytas ankstyv? 2019 m. pavasar?. Taip jau susiklost?, kad beveik lygiai po trej? met? kvie?iame ? nauj?, ne maiau patraukli? kelion?. Kovo 18 d. 16 val. Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieojoje bibliotekoje vyks knygos Vidukl?s ir Nemak?i? kratas: keliautojo inynas pristatymas. Nuo 15.30 val. ?ia bus galima ?sigyti nauj? knyg?. Pus? surinkt? l?? bus paaukota kovojan?iai Ukrainai paremti.

Komentarų nėra