Irinkti konkurso Raseini? miesto vartai prizini? viet? laim?tojai

Versija spausdinimui

2021 m. lapkri?io m?nes? Raseini? rajono savivaldyb? ir V? Atrask Raseinius paskelb? kvietim? ? atvir? id?j? konkurs? naujiems Raseini? miesto vartams sukurti. K?r?jai buvo kvie?iami teikti architekt?rinius, landaftinius sprendinius ir id?jas, tinkamas vietos charakteriui, atspindin?ias miesto istorin? raid? ir ?sitvirtinusius simbolius. io konkurso tikslas sukurti iuolaikikus ir patrauklius miesto vartus Raseini? miesto gyventojams ir sve?iams.
Sukurti unikali?, miesto dvasi? atspindin?i? vart? id?j? i?kis nemenkas. Siekiant irinkti geriausi? k?rybin? sumanym?, buvo sudaryta 11 nari? vertinimo komisija i ?vairi? ?staig? ir organizacij?. Komisijoje dalyvavo Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos, Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos, Lietuvos architekt? s?jungos, Statybos ininieri? profesin?s s?jungos ir kit? ?staig? atstovai. Vasario 24 d. vykusiame pos?dyje buvo analizuojamos ir vertinamos konkursui pateiktos id?jos. Sulaukta 9 pasi?lym? i 7 k?r?j?. Komisijos nariai ireik? nuomon?, kad miesto vartai yra tarsi gynybin?s miesto sienos simbolis, turi b?ti monumental?s, iuolaikiki, tinkamai pritaikyti esamai lokacijai, ilgaamiai, atspindintys miesto vizualin? identitet?.
Susumavus komisijos skirtus balus, I viet? u?m? V? Rieduliai direktoriaus Tado Gutausko id?ja. Anot autoriaus, kuriant naujus Raseini? miesto vartus buvo remtasi jau atpa?stamu ir ?augusiu ? moni? s?mon? simboliu l?imi, kuri vaizduojama dabartiniuose Raseini? miesto vartuose. II vieta atiteko Justinos Auktakyt?s id?jai. K?r?jos nuomone, vartai gali tapti moderniu ir iuolaikikai atrodan?iu objektu. Jis gal?t? tapti ne tik miesto riboenkliu, bet ir miesto gyventoj? bei sve?i? traukos vieta. Tod?l J. Auktakyt? si?l? vart? aplink? pritaikyti maloniam stabtel?jimui. III viet? u?m? Architekt?ros linija (autoriai G. ?aikauskas, M. Strainskait?). ios id?jos autoriai kurdami naujuosius miesto vartus nusprend? nenaudoti miesto herbo heraldin?s l?ies, o pavelgti ? istorin? miesto ir krato savitum? bei iskirtinum?, atsivelgiant ? tai, kad Raseiniai buvo emaitijos sostin?. Raseini? rajono savivaldyb? IIII viet? nugal?tojus apdovanos piniginiais prizais (pirmosios vietos laim?tojui 2 000 Eur; antrosios vietos laim?tojui 1 000 Eur; tre?iosios vietos laim?tojui 500 Eur). Komisijos pos?dyje taip pat vienbalsiai nuspr?sta skirti papildom? pinigin? priz? (300 Eur) mokinei Augustei Ragalskytei ir mokytojai Ginai Kozikienei u pasiryim? dalyvaujant konkurse.
Anot Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos Architekt?ros ir teritorij? planavimo skyriaus ved?jo Armando Mockaus, buvo tik?tasi didesnio dalyvi? aktyvumo, ta?iau apskritai yra patenkintas pateikt? darb? ?vairove. N? viena id?ja nebuvo be tr?kum?, ta?iau T. Gutausko darbas tur?jo j? maiausiai, jie bus ispr?sti bendradarbiaujant su autoriumi. Naujieji miesto vartai pakeis senuosius dviejuose ?vaiavimuose ? miest? prie Paraseinio ir Trupin?li? kaim?. Organizatoriai primena, kad konkursas yra tik pirmas etapas ir komisija irinko tik id?j?, ji gali b?ti koreguojama atsivelgiant ? specialist? pastabas.
V? Atrask Raseinius informacija

Komentarų nėra