?statymas ar lov? – tai kur klausimas

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

Lapkri?io 19 dien? vyk?s 41-asis Raseini? rajono savivaldyb?s Tarybos pos?dis prasid?jo pakiliai: mero pavaduotoja Gitana Raimien? perskait? lyrikus sveikinimo odius, skirtus merui Petrui Vebavi?iui, ? m?nes? ven?ian?iam 59-?j? gimtadien? (besidomintiems astrologija: m?s? meras gim?s po aulio enklu, Tigro metais). Sukaktuvininkui ?teiktos g?l?s, akomponuojant muzikaliausiajam i Tarybos nari? Antanui Vizbarui sugiedota Ilgiausi? met?. Pagerbimo ceremonij? ir sveikinimus P.Vebavi?ius sutiko ypsodamasis, droviai nuleid?s akis, o ir v?liau, viso pos?dio metu, jo neapleido gera ventin? nuotaika – ? Tarybos nari? replikas ir gin?us meras velg? su atlaidia, m?slinga ypsena. Pos?dyje svarstyti ir patvirtinti 42 sprendim? projektai. Pos?dio pradioje meras informavo, jog vidurdien? lektorius i Vilniaus skaitys paskait? visiems, kuriems privalu deklaruoti turt? bei vieuosius ir priva?iuosius interesus, tod?l n?ra kada gaiti, visus sprendim? projektus b?tina apsvarstyti per pusantros valandos. O gal tokiam skubotumui ?takos tur?jo ir kakur nekantriai laukiantis gimtadienio tortas? Ir tikrai, sprendim? projektai buvo tvirtinami vienas po kito, nedelsiant ir per daug nesigilinant.

Ekonomikos, ?kio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Raimundas Petroevi?ius pristat? sprendimo projekt? D?l individualios veiklos, kuria ver?iamasi turint verslo liudijim?, fiksuot? gyventoj? pajam? mokes?io dydi? pagal verslo r?is patvirtinimo. Prane?jas informavo, jog lyginant su pra?jusiais metais, verslo liudijim? dydiai yra sumainti madaug 10-15% , o kai kurios pozicijos netgi daugiau, ta?iau tai susij? su sunkia ekonomine situacija, siekiant, kad kuo daugiau gyventoj? ?sigyt? verslo liudijimus ir ma?t? e?lin? ekonomika. is klausimas buvo svarstytas trijuose komitetuose, jam pritarta su tam tikrais pataisymais. Pagal sprendimo projekt?, nuo 2010m. fiksuotas pajam? mokestis 90% sumainamas ne?galiems asmenims ir bendrojo lavinimo, profesini?, aukt?j? mokykl? dienini? skyri? mokiniams ir studentams, 60% sumainamas asmenims, sukakusiems senatv?s pensijos ami?, o bedarbiams, registruotiems darbo biroje, lengvata bus taikoma vien? kart? per 12 m?nesi?. Sprendimui pritarta bals? dauguma. Vis tik ilgokai usit?s? sprendimo projekto D?l Vyriausyb?s atstovo Kauno apskrityje 2009 m. rugs?jo 22 d. reikalavimo Nr. 8-29 svarstymo narpliojimas. Kad ir kaip beb?t? keista, kalba ir v?l (jau, ko gero, tre?i? Tarybos pos?d?) ?jo apie Prezidento Jono emai?io gimnazij?. ? klausim? tur?jo pristatyti Juridinio skyriaus ved?jas Virginijus Pocius, ta?iau prane?jui net isiioti neteko. Meras P.Vebavi?ius i karto perskait? Laisv?s kov? dalyvio, Lietuvos politini? kalini? s?jungos tarybos prezidiumo nario Petro Girdzijausko keipim?si ? Raseini? mer? ir Tarybos narius: Raseini? rajono savivaldyb?s taryba 2009-08-27 nusprend? miesto gimnazij? pavadinti Prezidento Jono emai?io vardu. Prie ? pavadinim? sukilo biurokratinis aralynas, ?m?sis popieiaus vaidmens aikinti 1996-06-13 Valstybin?s lietuvi? kalbos komisijos prie RLS Nutarim? Nr. 55. is nutarimas neprietarauja Raseini? savivaldybes priimtam gimnazijos pavadinimui. VLKK teiginyje io nutarimo 1p. teigia, kad pavadinimai turi b?ti lakoniki, aik?s… Jonas emaitis Turgeli? seni?nijoje gali b?ti nusipeln?s traktoristas, Kovarske – nusipeln?s kolchozo pirmininkas (dabar net mada prisiminti tokius nusipelniusius), tod?l bus aiku kiekvienam vietiniam ir nevietiniam, kad ios pavard?s vyras yra nusipeln?s Prezidento vardo (nutarimo 8p.) (…)

Meras primin?, jog buvo sulaukta Rajono savivaldyb?s sprendim? palaikan?i? LR Seimo nari? Manto Adom?no ir Valentino Stundio rat? bei skambu?i?, tod?l iandien Tarybai pateiktas sprendimo projektas atsisakyti vykdyti Vyriausyb?s atstovo Kauno apskrityje 2009 m. rugs?jo 22 d. reikalavim?, kuriame teigiama, kad Prezidento Jono emai?io gimnazijos pavadinimas paeidia Lietuvos Respublikos valstybin?s kalbos ?statym?, ir reikalaujama laikytis Valstybin?s lietuvi? kalbos komisijos nutarim?. iuo klausimu pirmasis pasisak? vietimo, kult?ros, sporto, teis?tvarkos ir jaunimo reikal? komiteto pirmininkas Linas Dargevi?ius: Man atrodo, kad mes kartais nesuprantam, apie k? nekam. Niekas neprietarauja d?l prezidento titulo, gin?o esm? ar yra pavadinime ?rayta Raseini? vietov?, ar n?ra. Jeigu Raseini? vietov?s pavadinime n?ra, kaip aikina Kalbos komisija, vardas neregistruojamas. Nuo rugpj??io m?nesio mes niekaip negalime ?vykdyti Tarybos sprendimo ir mokyklai oficialiai suteikti vardo. Valstybin? lietuvi? kalbos komisija titul? pavadinimuose nerekomenduoja, ta?iau jie nedraudiami. Bet jeigu n?ra nurodytos vietov?s, pavadinimas yra negaliojantis. i? problem? reikia kuo grei?iau ispr?sti, nes mokykla laukia pavadinimo. Tarybos narys Sigitas Vai?ius pasisak? i trib?nos. Jis tik?josi, kad gimnazijai suteikti ? garbing? vard? entuziastingai sutiks visi Tarybos nariai nepaisant j? partikumo. Man labai gaila, kad kai kurie socialdemokratai mano, kad Prezidentas Jonas emaitis nevertas tokio ?aminimo. Gaila, kad ne tik socialdemokratai, bet ir mano partietis, T?vyn?s s?jungos Lietuvos krik?ioni? demokrat? partijos Raseini? skyriaus pirmininkas nuo pat ios id?jos ik?limo aktyviai tam prieinasi. I pradi? baimintasi, kad nepritars mokytojai, po to ikilo problema d?l titulo, dabar d?l vietov?s. Mes t? problem? iekome ir iekome. Skaudu, kad taip elgiasi m?s? partie?iai, kuri? ideologija yra visai kita. Manau, Prezidento Jono emai?io vardas ? Lietuvos istorij? ?raytas aukso raid?mis, tur?tume apie tai pagalvoti ir vieningai balsuoti u io vardo suteikim? gimnazijai, – ir?? Sigitas Vai?ius. ? diskusij? ?sijung? Tarybos narys K?stutis Skamarakas: Sigitai, tu, kaip i?riu, lyg kritolas: pats s?iningiausias, krik?ionikiausias, ir visais laikais toks buvai. Bet ne ?ia esm?. Mes komitete svarst?m ir pritar?m, kad pavadinime b?t? ?vardintas titulas, bet buvo gautas Vyriausyb?s atstovo reikalavimas. Kokie ?ia nesusipratimai: i toki? niek? ipu?iam toki? p?sl?, vien? syk? reikia rasti bendr? vardikl?. Antr? kart? prabilo Tarybos narys Linas Dargevi?ius: Esam Taryba teisin?s minties pavyzdys m?s? rajone. Lietuvi? kalba viena i tautos ilikimo princip?, mes lauom Kalbos komisijos principus, mes lauom teisin?s valstyb?s principus, bet ?statymas yra auk?iau. Min?toje gimnazijoje istorijos mokytoju dirban?io L.Dargevi?iaus manymu, n?ra taip sunku sutvarkyti pavadinim?, o iandienin? pad?tis kelia daug keblum? gimnazistams. ,,Ar labai graiai atrodo, kai nuo rugs?jo m?nesio gimnazistai neino, kaip rayti ant s?siuvini?. O ?ia tai yra labai graus pilietinis aukl?jimas. Tai pavyzdys jaunimui, kaip Taryba gerbia teisin? mint? Lietuvoje,- niro konservatori? lyderis.

Ypatingai trumpai pasisak? Tarybos narys A.Vizbaras. Jis primin?, jog pagal ?statym? ugdymo ?staigos gali b?ti pavadintos krato istorijai nusipelniusi? moni? vardais, o Prezidentas Jonas emaitis nusipeln?s ne tik krato, bet Lietuvos istorijai. Be to, Lietuvoje yra daug ugdymo ?staig?, kuri? pavadinimuose panaudoti titulai. M?s? sprendimas jokiam ?statymui neprietarauja, – su ?sitikinimu kalb?jo A.Vizbaras, – komitete buvo visoki? nuomoni?, bet tikiuos, jog iandien visi Tarybos nariai balsuos u tai, kad odis Prezidento likt?. od? tar? Raseini? garb?s pilietis Antanas Gir?ys: Sakot, kad m?s? partie?iai tam prieinasi nieko nuostabaus, a ir pats buvau i ios partijos ieliminuotas. mon?s, kurie prieinasi tokiam dalykui, neisival? i savo dvasios sen? sovietini? nuos?d? ir negali d?styti istorijos ar ko nors kito, nejausdami prieikumo. Geriau tada ieiti i mokyklos ir nereikia sav?s prievartauti. Mieli kolegos, – pasigirdo skardus Tarybos nario Liudo Kavaliausko balsas, – mes diskutuojam jau kelint? Tarybos pos?d? ta pa?ia tema. A?i? Vai?iui, kad jis taip r?pinasi socdemais. Socdemai niekada neprietaravo, kad gimnazijai b?t? suteiktas Jono emai?io vardas. A pritariu Lino id?jai, kad mes turime vadovautis ?statymu, be vietov?s registr? centras pavadinimo neregistruos. ?ia vieno Tarybos nario, gerbiamo Antano imislas ir usispyrimas, kad b?tinai taip turi b?ti. Kad ir kokie b?tum?t teisuoliai, kito kelio n?ra reikia pavadinti Raseini? Jono emai?io gimnazija. Baikim vien? syk? t? cirk? ir leiskim mon?ms normaliai dirbt. ? trib?n? ukop? paskutinis norintis pasisakyti asmuo Politini? kalini?, tremtini?, partizan? klubo Garsas Istorin?s atminties grup?s vadovas Vytautas Mitrius. Gerbiamas Dargevi?iau, – mandagiai prabilo pos?dio svetys, – j?s? poi?ris ? jaunos kartos ugdymo mokykl?, atsipraau u od?, marksistinis. Kelia abejoni? j?s? lojalumas partijai, kuriai atstovaujate… Gerbiamo V.Mitriaus odius nustelb? sal?s gaudesys, o ir nuosaikiajam Linui Dargevi?iui pagaliau tr?ko kantryb?: usipuol? mog? i vis? kamp?, o jis tik ?statym? band? pagerbti…

Nor??iau, kad vis? ? pos?d? ir pasisakymus ?vertint? Etikos komisija, – vos tramdydamas pykt? prakalbo L.Dargevi?ius. Jo vilgsnis nukrypo ? Tarybos nar? A.Vizbar?: ,,Gerbiamas Antanai, jau kelis kartus pasteb?jau, kad j?s painiojat?s laike. A niekada nemokiau jaunimo dain? apie Lenin?, rusik? dain?, neseg?jau komjaunimo enklelio a to nedariau. A dar kart? kartoju Lietuvos Respublikos ?statymas turi b?ti vykdomas. Apie titulo atmetim? mes nekalbam, mes kalbam apie tai, kad b?t? kuo grei?iau ?registruotas pavadinimas. J?s prisi?m?t t? atsakomyb?, paad?jot, o dabar nesugebat surast tinkamo varianto – Vyriausyb?s atstovas atmet? j?s? si?lom? pavadinim?. Gerai, aidiam toliau t? aidim?: ?registruos ne?registruos. Po dviej? m?nesi? v?l gr?ime prie to paties klausimo. J?s ateikit pas mane ? pamok? ir pai?r?kit, k? a mokau ir kaip mokau. Antanai, tavo du vaikai, kuris nusiskund? istorijos d?stymu? Aistring? L.Dargevi?iaus kalb? palyd?jo audringi publikos plojimai. Dar prie pos?d? L.Dargevi?ius buvo pateik?s Tarybai kitok? sprendimo projekto variant?, kuriame si?l? pavadinim? Raseini? Jono emai?io Gimnazija, ta?iau prie pat balsavim? j? atsi?m?. Beliko vienintelis variantas pritarti arba nepritarti pavadinimui Prezidento Jono emai?io gimnazija. Meras ragino pagaliau apsispr?sti ir balsuoti. 14 Tarybos nari? balsavo u, 10 susilaik?. Kain, ar jau galime didiuotis, kad turime Prezidento Jono emai?io gimnazij??

Sprendimo projekt? D?l 2009 met? mokinio krepelio l?? paskirstymo ir perskirstymo pristat? Biudeto skyriaus ved?ja Aldona Krivickien?. Prane?ja si?l? neteikti io sprendimo projekto 2 priedo, kuriame kalbama apie mokinio krepelio l?? perskirstym?, s?lygot? mokini? migracijos ? kitus rajonus. Anot prane?jos, ?statymas leidia l?? pervedimus ir patikslinimus iki gruodio 1 dienos, o kol kas dar yra labai daug patikslinim? ir nesutapim?, tod?l ji pageidavo io punkto svarstym? atid?ti kitam pos?diui. Tarybos nariui K?stu?iui Skamarakui abejoni? suk?l? 2009-2010m. l?? paskyrimas pagal klases Nemak?i? Martyno Mavydo vidurinei mokyklai. Beveik vis? mokykl? klas?se yra 29-31 mokinys, o Nemak?iuose yra penkios klas?s po 14 mokini?. Penki komplektai kiekvienam po 70 t?ks. lit?. Suprantu, kad geriau mokyti 15-7 mokini?, ta?iau iandien tokia situacija mes v?l takome pinigus. Ten didiul? grup? pedagog?, turb?t d?l to, kad direktor? Kenstavi?iaus sesuo, visi tyli ir nieko nesako,- piktinosi K.Skamarakas. A.Krivickien? pasteb?jo, kad Tarybos nariui ukliuvo 5 priedas, kuriame kalbama apie mokinio krepelio l?? ugdymo ?staigoms perskirstym?. Svarstant ? pried? vietimo, kult?ros, sporto, teis?tvarkos ir jaunimo reikal? komitete buvo si?lomas patikslinimas mokinio krepelio l?? perskirstymui. Tam pritar? Biudeto ir socialinio ekonominio vystymo komitetas ir Kaimo reikal?, ekologijos ir teritorij? planavimo komitetas. Prane?ja pateik? patikslinimus parengtam sprendimo projekto 5 priedui. Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijai bus skiriama 100 t?ks. Lt l?? maiau, o Nemak?i? Martyno Mavydo vidurinei mokyklai 26,2 t?ks. Lt maiau. Kadangi min?tosioms mokykloms finansavimas sumaintas, kai kurioms ugdymo ?staigoms bus galima nuimti l?? maiau, nei buvo numatyta: iluvos vidurinei mokyklai bus nuimama 13 t?ks. Lt maiau, Raseini? pagrindinei mokyklai 13,2 t?ks. Lt, Ariogalos gimnazijai 43 t?ks. Lt, Raseini? Kalno vidurinei mokyklai – 37 t?ks. Lt, Raseini? altinio vidurinei mokyklai 20 t?ks. Lt maiau, nei buvo suplanuota.

Pasak A.Krivickien?s, Nemak?i? mokyklai turim? l?? nepakaks ildymui, ?ia neigelb?s net mokinio krepelis. Ta?iau iais metais ugdymo ?staigoms leista pilnai ne?sisavintas mokinio krepelio l?as panaudoti kitoms vietimo reikm?ms. Sprendimo projektui pritarta su pataisomis: u balsavo 19 Tarybos nari?, 4 susilaik?. Pos?dio pabaigoje meras P.Vebavi?ius informavo, jog buvo gautas Vyriausyb?s atstovo Kauno apskrityje V.Popovo teikimas d?l biudeto paskolos virijimo. Meras supaindino Tarybos narius su atsakymu, paruotu Vyriausyb?s atstovui: Lapkri?io 1 d. savivaldyb?s papildytos biudeto pajamos yra 48,8 milijono lit?. Ilgalaiki? paskol? 15,452 milijono, i j? 1,7 milijono yra europiniams projektams kofinansuoti. I viso savivaldyb?s ?siskolinimas siekia 35% , bet atskai?ius Europos strukt?rini? fond? paskol?, lieka 31,3%. O gruodio 31 d., atidavus paskolos dal?, pas mus lieka bendras ?siskolinimas su Europos strukt?riniais fondais 32,4 %, o be Europos strukt?rini? fond? lieka 28,7%. Vadinasi, gruodio 31 dien? mes tilpsime ? ?statym?. itas neatitikimas atsirado d?l to, kad biudeto pajamas mums Seimas per tris kartus nuo 53 milijon? nukirpo iki 48,8 milijono. Galiausiai meras lengviau atsip?t? ir paskelb?, kad visk?, k? nor?jo ?kart pasakyti, jau ,,is?m?. Pakviet?s visus ? civilin?s saugos kabinet?, iskub?jo p?sti gimtadienio vaku?i?.

Komentarų nėra