Istorin? atmintis turi b?ti gyva

Versija spausdinimui

Poet? Violeta Pal?inskait? ra?: A albumas senas. Manyje gyvena… M?s? s?mon?je gyvena ?vair?s prisiminimai, dalis j? menantys laikus apie tremt?, gedul? ir vilt?. Gr?o, negr?o, likimas neinomas… Bet negalime j? pamirti. Gyv? 1941 m.
birelio 14 d. prasid?jusi? ?vyki? liudinink? vis ma?ja, bet istorin? atmintis turi b?ti gyva.
Birelio 17 d. Girkalnio kaim? bendruomen?je vykus? teatro vakar? poetiniu monologu At?jau, kad nepamirtum… pagal V. Pal?inskait?s eil?ra?i? cikl? Baltosios nyktuk?s prad?jo Rokikio kult?ros centro Priemies?io padalinio Bajoruose m?g?j? teatro nekutis reisier? Nijol? ?ir?nien?.
Traukinio gars? lydim? istorij? t?s? teatro spektaklis Senaties terminas pagal Justino Marcinkevi?iaus pjes?, j? reisavo
N. ?ir?nien?. Spektaklis paadino i?rov? prisiminimus apie sud?ting? pokario Lietuvos moni? gyvenim? ir likimus. Ar m?s? tautos igyventa pokario tragedija ir individuali to meto mogaus tragedija turi senaties termin?, kiekvienas i?r?j?s spektakl? gal?jo atsakyti pats. Traukinio garsai beliko tolimu atgarsiu, neiliekan?iu, neusib?nan?iu ir, teb?nie, niekad nepasikartojan?iu.
Teatro vakaras baigtas Jurbarko kult?ros centro Girdi? skyriaus klojimo tetaro Mituvis spektakliu komedija Meil?s eliksyras pagal Aleksandro Tarasonio pjes? (reisier? Loreta Zdanavi?ien?). Istorija atskleid?, kad ne skirtinga pad?tis visuomen?je ar pinig? kiekis kien?je tur?t? b?ti m?s? laim?s siekiu, o nesavanaudika meil?.
Nuoirdiai d?kojame aktoriams, i?rovams, renginio r?m?jams Aurai ir Edmundui Ignatavi?iams. B?kime laimingi ir mylimi, o m?s? ateitis viesi, istorija gyva.
Girkalnio kaim? bendruomen?s
informacija

Komentarų nėra